Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2020

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne powierzone w drodze zawartych porozumień. Do zadań własnych gminy należy: dbałość o porządek publiczny, bezpieczeństwo, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska, zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą: spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

W systemie Gminnej Ewidencji Ludności w okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 37 osób, przez co na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5230 osób, w tym 2 665 kobiet i 2 565 mężczyzn.


W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych przedstawiała się następująco:

 • liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 920 osób, w tym 473 kobiet i 447 mężczyzn,

 • liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 3 141 osób, w tym 1 429 kobiet (18-60 lat) i 1712 mężczyzn (18-65 lat),

 • liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 169 osób, w tym 763 kobiet (61 i więcej lat) i 406 mężczyzn (66 i więcej lat).

Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 2 076 osób, a na terenach wiejskich 3 154 osób. 

Na koniec 2020 r. dane statystyczne przedstawiały się następująco:

urodziło się w gminie 52 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 25 chłopców,

zmarło 95 osób, w tym 41 kobiet i 54 mężczyzn.

 • Stan cywilny w 2020 r. zmieniło poprzez:
 • małżeństwo - 48 osób, w tym 23 panny i 25 kawalerów,
 • rozwód -11 osób,
 • zgon współmałżonka - 28 osób, w tym 25 wdów i 3 wdowców.

Przyrost naturalny na początek 2020 r. kształtował się na ujemnym poziomie. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 43 osoby. Saldo migracji w naszej gminie na koniec 2020 r. wynosiło +2  tj.  (liczba osób zameldowanych w stosunku do wymeldowanych).


PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANO DLA GMINY OSTRÓW LUBELSKI !

W 2020 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 11 421 146,08 zł środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: na inwestycje 11 127 462,98 zł, na wydatki bieżące:  293 683,10 zł. 

W stosunku do roku 2019 kwota pozyskanych przez Gminę dodatkowych środków do budżetu jest wyższa o ponad połowę. 

W 2019 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 5 684 898,20 zł środków ze źródeł zewnętrznych. Środki zewnętrzne stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała dofinansowania zewnętrzne, w tym środki europejskie, środki z funduszu dróg samorządowych głównie na działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, oświatą oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Źródła dofinansowania działalności Gminy Ostrów Lubelski w 2020 r.:

Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w Kolechowicach, Kolechowicach Kolonii, Kaznowie Kolonii i Rozkopaczewie wyniosło łącznie 4 236 726,00 zł,

Środki celowe Województwa Lubelskiego związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej – wpłynęło 80 000,00 zł jako dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej w Wólce Starej Kijańskiej,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – gmina otrzymała łącznie 4 153 928,00 zł, w tym: 1 453 928,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji;   2 700 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim”, 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – wpłynęło 52 063,00 zł jako dofinansowanie do inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w     rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim”,

Wojewódzki     Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowy     System Ratowniczo – Gaśniczy – pozyskano dofinansowanie do samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Jamach w łącznej kwocie 560 000,00 zł (WFOŚiGW – 380 000,00 zł; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 180 000,00 zł),

 Budżet Unii Europejskiej – dofinansowanie do zadań inwestycyjnych wyniosło  2 044 745,98 zł i dotyczyło następujących inwestycji:

 • „Termomodernizacja SP w Ostrowie Lubelskim” – 105 342,94 zł,  
 •  „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” – 55 797,50 zł,   
 •  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w     miejscowości Ostrów Lubelski” – 468 467,76 zł,   
 •  „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski” –1 415 137,78 zł,
 •   Budżet Unii Europejskiej – otrzymano dofinansowanie i granty do zadań bieżących w     łącznej kwocie 293 683,10 zł do następujących zadań:
 • „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 113 825,39 zł,   
 •  „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” – 179 857,71 zł.
 •  
 •  Poza wymienionymi środkami zewnętrznymi na działalność inwestycyjną i bieżącą Gmina Ostrów Lubelski pozyskała nieodpłatnie samochód FIAT DUCATO. Darowiznę na rzecz gminy przekazał Lubelski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Po odpowiednim przystosowaniu samochód służy do przewozu dzieci do szkół z terenu gminy.
   

 Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu którego decydują sami mieszkańcy. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 336 389,19 zł zrealizowano  następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Bójki:   

 • Projekt remontu drogi na odcinku Ostrów Lubelski - Bójki - 8 000,00 zł,
 • Remont i zadania naprawcze w remizie w Bójkach – 1 997,73 zł,
 • Doposażenie remizy OSP Bójki – 449,00 zł,

Sołectwo Jamy:

 • Zakup kostki brukowej do remizy OSP Jamy – 451,90 zł,
 • Zakup  piaskownicy na plac zabaw w Jamach- 5 000,00 zł,
 • Zakup wiaty przystankowej – 3 997,30 zł,
 • Remonty bieżące dróg na terenie sołectwa Jamy – 10 992,75  zł,

Sołectwo Kaznów:

 • Zakup krzeseł i stołów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie - 12 230,00 zł,
 • Zakup piłkochwytów dla Szkoły Podstawowej w Kaznowie  - 4 000,00 zł,
 • Wyposażenie do samochodu OSP Kaznów – 2 500,00 zł,

Sołectwo Kaznów Kolonia:

 • Remont dróg gminnych w sołectwie Kaznów Kolonia – 16 656,94 zł,
 • Wymiana piłkochwytów na boisku szkolnym w Kaznowie – 4 000,00 zł,

Sołectwo Kolechowice I:  

 • Remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Kolechowicach – 996,37 zł,
 • Remont dróg i mostków gminnych w Kolechowicach – 16 828,91 zł,

Sołectwo Kolechowice II:

 • Remont dróg gminnych w sołectwie Kolechowice II – 15 066,20 zł,

Sołectwo Kolechowice-Folwark:

 • Zakup farb, lakieru do Szkoły Podstawowej w Kolechowicach – 999,00 zł,
 • Remont w budynku remizy OSP w Kolechowicach Folwarku – 15 107,50 zł,

Sołectwo Kolechowice-Kolonia:

 • Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kolechowice Kolonia  - 10 000,00 zł,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej
  w Ostrowie Lubelskim – 6 000,00 zł,
 • Zakup termosu, patelni, garnka dla sołectwa Kolechowice Kolonia – 880,30 zł,

Sołectwo Rozkopaczew I:

 • Remonty dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew I – 19 526,69 zł,
 • Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Rozkopaczew I – 14 500,00 zł,
 • Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 1 000,00 zł,
 • Zakup węży strażackich dla OSP Rozkopaczew I – 999,94 zł,

Sołectwo Rozkopaczew II:

 • Remont dróg gminnych w sołectwie Rozkopaczew II – 18 010,20 zł,
 • Zakup umundurowania, obuwia i radiostacji dla OSP Rozkopaczew II – 5 000,00 zł,
 • Zakup termosu gastronomicznego dla sołectwa Rozkopaczew II – 487,08 zł,
 • Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 500,00 zł,

Sołectwo Rudka Kijańska:

 • Remont drogi asfaltowej w Rudce Kijańskiej – 13 279,46 zł,

Sołectwo Wólka Stara Kijańska:

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie działki nr 160 przy ulicy Lubartowskiej w Ostrowie Lubelskim -18 000,00 zł,
 • Organizacja Święta Rodziny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie – 566,66 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski – Partyzantów:

 • Zakup wyposażenia dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w jednostce OSP Ostrów Lubelski – 1 000,00 zł,
 • Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Reymonta i Partyzantów – 2 980,00 zł,
 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (ul. Partyzantów, ul. Batalionów Chłopskich, Bójki) – 29 000,00 zł,
 • Instalacja urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw NIVEA – 6 998,00 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski – Kościuszki: 

 • Doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Ostrowie Lubelskim – 400,00 zł,
 • Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki – 680,01 zł,
 • Remont przepustu i drogi dojazdowej do łąk – 1 928,00 zł,
 • Remonty dróg gminnych – 28 000,25 zł,

Sołectwo Ostrów Lubelski - Śródmieście, Zamoście:

 • Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Ostrowianki-Polesianki – 1 500,00 zł,
 • Doposażenie OSP w Ostrowie Lubelskim  - 1 000,00 zł,
 • Odwodnienie ulicy Garbarskiej w Ostrowie Lubelskim – 10 000,00 zł,
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej na: przedłużenie utwardzenia ul. Króla Zygmunta, pokrycie nową nawierzchnią ul. Pod Lipami, ul. Garbarskiej – 24 879,00 zł.

Polityka społeczna i prorodzinna 

Realizując cele polityki społecznej i prorodzinnej na szczeblu gminnym na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z budżetu gminy zostały zrealizowane następujące wydatki:

 • wypłacono „gminne becikowe” dla 38 nowonarodzonych dzieci na kwotę 19 000,00 zł,
 • udzielono pomocy finansowej dla „Rodzin 3+” jako dopłatę do kosztów śmieci w kwocie 6 743,64 zł,
 • dopłacono do kosztów zużytej wody w kwocie 30 008,46 zł,
 • dopłacono do kosztów odprowadzania ścieków do oczyszczalni w kwocie 227 922,93 zł,
 • dopłacono do wywozu nieczystości płynnych w kwocie 44 691,01 zł.

Pomoc publiczna 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu zaległości podatkowych w całości lub w części.

Ulgi w podatkach lokalnych

Wpłynęło 12 wniosków o przyznanie ulgi w podatku, w tym:

 • 5 wniosków od osób prawnych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych  wniosków wydano trzy decyzje przyznające ulgi (umorzenie), na dwa wnioski wydano postanowienie “bez rozpatrzenia”.
 • 7 wniosków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych wniosków wydano cztery decyzje przyznające ulgi (umorzenie), na dwa wnioski wydano postanowienie “bez rozpatrzenia”, jeden wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Jedno przedsiębiorstwo skorzystało ze zwolnienia z podatku wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Zwrot podatku akcyzowego

W 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim wydano 782 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji wypłacona producentom rolnym z terenu Gminy Ostrów Lubelski, na zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. wyniosła 455 940,77 zł. Środki finansowe te pochodzą z budżetu państwa.

 Podatki lokalne

Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zarejestrowanych jest 4688 czynnych pozycji podatkowych.

W 2020 roku wystawiono 4503 nakazy płatnicze i 270 decyzji administracyjnych dotyczących zmian  w posiadaniu gruntów i nieruchomości. Wydano 10 decyzji dotyczących ulg i zwolnień w sprawach podatkowych oraz 290 zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodzie rocznym podatników.

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. od osób fizycznych wyniosły:

  • podatek od nieruchomości: 389 469,59 zł,
  • podatek rolny: 564 882,55 zł,
  • podatek leśny:  24 775,01 zł,
  • podatek od środków transportowych: 73 059,40 zł,
  • pobrane koszty upomnień i odsetek wyniosły: 7 033,45 zł
                    Łącznie wpływy wyniosły: 1 059 220 zł.   

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 100 776,12 zł.

Wpływy z podatków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. od osób prawnych wyniosły:

 • podatek od nieruchomości: 490 887,54 zł
 • podatek rolny: 6 403,00 zł,
 • podatek leśny:54 576,50 zł,
 • podatek od środków transportowych: 5 617,00 zł,
 • pobrane koszty upomnień i odsetek wyniosły: 598,20 zł,
  •                   Łącznie wpływy wyniosły: 558 082,24 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 309 793,33 zł. 

W stosunku do wszystkich zaległości podatkowych prowadzona jest egzekucja należności dla gminy.

    Na terenie gminy funkcjonuje 48 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 

W 2020 r. przyjęto i skontrolowano 108 deklaracji na podatki od osób prawnych łącznie z korektami, w tym: podatek od nieruchomości - 66, podatek rolny - 32, podatek leśny – 10. Przyjęto i skontrolowano 48 deklaracji na podatek od środków transportowych wraz ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 38, od osób prawnych – 10

 

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

    Gmina Ostrów Lubelski stoi przed wieloma wyzwaniami. Podnoszenie komfortu i jakości życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną.                               Aby przyspieszyć realizację zaplanowanych zadań i inwestycji staramy się pozyskiwać dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

W 2020 roku kwota pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnych to ponad 11 milionów złotych. 

Inwestycje gminne

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim.

 

Wartość inwestycji: 2 000 000 zł. 

Kwota dofinansowania: 1 375 395,00 zł. 

Wkład własny: 624 605,00 zł.

Wykonawcą robót jest „INTER-ART ROBERT KALICKI” z siedzibą w Lublinie

Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności:

 • docieplenie stropu wełną mineralną,
 • docieplenie stropu styropianem,
 • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych,
 • modernizacja systemu c. o. polegająca na wymianie orurowania oraz grzejników,
 • wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
 • montaż pompy ciepła powietrze – woda,
 • remont sali gimnastycznej.

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski.

Wartość inwestycji: 2 979 000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 2 051 000,00 zł. 

Wkład własny: 928 000,00 zł.

 

W ramach zadania wykonana została przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.

 

W ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody wykonano między innymi:

 • instalację technologiczną,
 • instalację wewnętrzną – kanalizację popłuczną,
 • instalację elektryczną,
 • instalację fotowoltaiczną o mocy 7,98 kW.

W ramach przebudowy sieci wodociągowej:

 • wymieniono orurowanie wykonane m.in. z azbestu. Łączna długość rurociągów wymienianej sieci: 7,5 km,
 • rozbudowano sieć wodociągową w  ulicy Lubartowskiej i Żabiej. Długość rozbudowywanej sieci: 61 m.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski

W ramach projektu “Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski” wykonano roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Kaznowie oraz w Rozkopaczewie.


W Szkole Podstawowej w Kaznowie zostały wykonane następujące roboty:

 • wymiana paneli podłogowych,
 • roboty malarskie,
 • roboty instalacyjne sanitarne aneksu kuchennego,
 • naprawa urządzeń placu zabaw

 

Wartość robót: 16 374,71 zł.


W Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie wykonano przebudowę i remont lokalu usługowego z przeznaczeniem na oddział przedszkolny.

W ramach zadania zostały wykonane między innymi:

 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • roboty budowlane,
 • naprawa schodów zewnętrznych,
 • pilastry p.poż – 2 szt.,
 • zatoka przy przejeździe,
 • instalacja wentylacji,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja wod-kan,
 • wyposażenie technologiczne,

 

Wartość robót: 96 647,57 zł.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

 

Laptopy do zdalnej nauki:

 

Gmina Ostrów Lubelski zakupiła w 2020 roku 48 laptopów do szkół podstawowych w gminie Ostrowie Lubelskim dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji:

 • 28 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 • 20 sztuk zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Łączne dofinansowanie wyniosło 106 634,60 zł.

 

„Wymiana czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu: „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

 

W 2020 roku wymieniono płyn w instalacjach solarnych zamontowanych w 2014 roku w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą była PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina.

 

Wartość zadania: 128 535,00 zł.

 

Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski.

 

W maju 2020 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.W ramach zadania wykonana będzie modernizacja stacji uzdatniania wody w Kaznowie Kolonii, Kolechowicach Kolonii, Rozkopaczewie oraz wybudowana sieć wodociągowa w Rozkopaczewie.


Wysokość dofinansowania: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

 

Aktualnie wnioski poddawane są ocenie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Po niej zostanie ogłoszona lista rankingowa złożonych wniosków.

 

W grudniu 2020 roku gmina Ostrów Lubelski otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim w wysokości 2,7 mln. zł. 

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Drogownictwo 

Długości dróg gminnych na terenie miasta i gminy z podziałem na rodzaj nawierzchni na początku i na koniec 2020 roku były następujące:

MIASTO I GMINA OSTRÓW LUBELSKI

 

Data Długość ogółem/km/ Nawierzchnia bitumiczna/km/ Nawierzchnia z kostki/km/ Nawierzchnia tłuczniowa/km/ Nawierzchnia z destruktu asfaltowego /km/ Nawierzchnia gruntowa/km/
31.12.2019 r. 455,6 17,4 9,2 13,8 6,7 408,5
31.12.2020 r. 455,6 25,00 8,9 9,1 7,8 404,8

 

Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 12 022 m2.

 

 W 2020 gmina Ostrów Lubelski zrealizowała inwestycje  na kwotę  4 970 389,44 zł.

 

Kwotę dofinansowania zewnętrznego pozyskanego do zrealizowania w/w inwestycji drogowych obrazuje poniższa tabela:

 

l.p. nazwa zadania  długość /m/ koszt inwestycji /zł/ kwota dofinansowania /zł/ źródło finansowania
 1.  
Przebudowa ulicy Piaskowej w Ostrowie Lubelskim 80 68 000,00 0,00 Środki własne gminy
 1.  
Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach 1 239 975 191,19 674 737,00 Fundusz Dróg Samorządowych
 1.  
„Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” 2 987 2 139 777,77 1 470 135,00  
 1.  
Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii 3 368 1 599 188,45 1 090 253,00  
 1.  
Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767 447,5 188 232,03 80 000,00 Środki celowe budżetu Województwa Lubelskiego
RAZEM     4 970 389,44 3 315 125,00  

 

W 2020 roku rozpoczęta została inwestycja drogowa pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103621L
w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne) o długości 3 341 m.
Wartość robót budowlanych: 1 730 945,54 zł. 

Kwota pozyskanej dotacji: 1 211 661,00 zł.

 

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wykonane zostały nowe nawierzchnie dróg gminnych z powierzonego destruktu asfaltowego o łącznej długości 1318 m. Roboty wykonane były w październiku i grudniu, na następujących drogach:

 • w Kolechowicach na długości 200 m,
 • w Kolechowicach Kolonii na długości 210 m,
 • ul. Jagiellońska w Ostrowie Lubelskim na długości 60 m,
 • ul. Litewska) w Ostrowie Lubelskim) na długości 50 m,
 • nr 120144L na dz. nr 2376/3 (ul. Królewska) w Ostrowie Lubelskim na długości 233 m, jako wzmocnienie wykonanej w 2019 roku nawierzchni z destruktu,
 •  w Rozkopaczewie (graniczna z Wólką Starą Kijańską) na długości 565 m.

W latach 2018-2020 w tej technologii wykonane zostały nawierzchnie dróg gminnych o łącznej długości 8 025 m. Destrukt asfaltowy w ilości 5 078,70 ton o wartości 330 116,81 zł, przekazany został nieodpłatnie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie na podstawie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego.

Koszt wykonania tych robót wyniósł 46 617,00 zł.

 Oświetlenie uliczne 

    Na terenie gminy zlokalizowanych jest 458 lamp ulicznych zasilanych z 31 punktów sterowania oświetleniem, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. oraz 37 opraw oświetlenia zewnętrznego LED 56W  na 36 słupach zasilanych z 3 punktów sterowania oświetleniem, których właścicielem jest Gmina Ostrów Lubelski. Koszt oświetlenia ulicznego w 2020 roku wyniósł 218 501,40 zł, w tym koszt oświetlenia wydzielonego 6 822,78 zł. Na oświetlenie wydzielone posiadamy gwarancję do 2022 roku.

 

7 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pt. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w formie dofinansowania UE. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 695 164, 80 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 170 441, 43 zł.

Planowana kwota dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych wynosi 994 875,19 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).

 

Okres realizacji Projektu ustalono się na:

 • rozpoczęcie realizacji: 2017-03-14
 • zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-12-15
 • zakończenie finansowe realizacji: 2021-12-31

Zakres projektu obejmuje system oświetlenia Gminy Ostrów Lubelski: 491 punktów świetlnych zasilanych z 31 punktów sterowania oświetleniem. Inwestycja obejmuje:

 • wymianę 458 opraw oświetleniowych w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg, budowę 25 punktów oświetleniowych LED, przebudowę 31 punktów sterowania oświetleniem. 

Gospodarka nieruchomościami

    Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością Gminy Ostrów Lubelski mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę czy najem.

Gmina jest właścicielem 489,97 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali socjalnych, 5 obiektów szkolnych, 5 remiz OSP, 1 przychodni służby zdrowia oraz 18 innych budynków.

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

 • grunty w wieczystym użytkowaniu - 1,91 ha; 
 • grunty w zarządzie jednostek - 18,53 ha; 
 • grunty przekazane w dzierżawę - 73,59 ha; 
 • grunty, lasy, parki oraz drogi w bezpośrednim zarządzie gminy - 395,94 ha.

Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Natomiast bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym 2 jednostki - OSP Ostrów Lubelski i Jamy - są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupiają one 340 strażaków czynnych będących w jednostkach operacyjno-taktycznych, czyli mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Czterdziestu z nich posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki tym kwalifikacjom niejednokrotnie jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielają pierwszej pomocy.

    26 września 2020 roku odbyła się uroczystość 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę – proboszcza parafii Ostrów Lubelski, podczas której został dokonany akt poświęcenia nowego sztandaru, ufundowanego przez społeczność lokalną jako wotum wdzięczności za długoletnią, pełną poświęcenia i zaangażowania działalność jednostki OSP w Ostrowie Lubelskim. 

    Dla OSP Jamy zakupiony został średni samochód GBA 3,5/24 MAN TGM. Należy on do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. Samochód ten dostosowany jest do poruszania się w terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji, gdzie brak jest drogi asfaltowej. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków. Posiadając nowoczesny sprzęt, jednostka OSP Jamy, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

    Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 790 890,00 zł, środki na zakup pojazdu pochodziły m.in. z WFOŚiGW w Lublinie 380 000,00 zł, z Gminy Ostrów Lubelski 210 000,00 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 180 000,00 zł oraz środków własnych uzyskanych od sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka, Zakład Produkcyjny BEMPRESA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Mleczarski Laktopol, Nadleśnictwo Lubartów, Nadleśnictwo Parczew, Pani Monika Żukowska, Pan Józef Sawicz, Pan Krzysztof Ryl.


Pomoc społeczna

Zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw, tj.: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie  zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Program rządowy 500+),ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”  oraz  realizował rządowy Program ,,Dobry Start” ustanowiony Uchwałą  Rady Ministrów  Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”.

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. były 193 rodziny (liczba osób w rodzinach 502). W placówce stacjonarnej pomocy społecznej tj. w domach pomocy społecznej przebywało 11 mieszkańców gminy w tym: 1 osoba w placówce dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 osoby w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  8  w placówkach dla osób w podeszłym wieku. Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w DPS  wyniosła  183 476,69 zł. Ze schroniska dla osób bezdomnych korzystały 2 osoby, koszt 5 539,55 zł (nasza gmina była ostatnim miejscem zameldowania tych osób na pobyt stały). Z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób wydatkowano 108 342,16 zł. Wydatki z tytułu sprawienia pogrzebu dla podopiecznego wyniosły  3 900,00 zł.

Pomoc w formie posiłku w szkole otrzymało 111 dzieci (56 rodzin z terenu gminy) w ramach realizacji Programu ,,Posiłek w szkole i w domu”,  koszt programu wyniósł 46 000,00 zł (w tym  z budżetu Wojewody 36 800 zł, z Gminy 9 200 zł ). Ponadto realizowano świadczenia pieniężne (w tym: zasiłki stałe, zasiłki okresowe  i celowe). 

    W ramach  Rządowego Programu ,,Rodzina 500+”  świadczenie wychowawcze na początku 2020 r. Pobierały 483 rodziny, a na koniec roku 510. Liczba dzieci uprawnionych, które otrzymały świadczenia na koniec grudnia 2020 r., wyniosła 849,  wydatkowano 5 238 288,43 zł. 

    W zakresie Rządowego Programu ,,Dobry Start”( 300+), wpłynęło 398 wniosków, wypłacono świadczenia jednorazowe dla 600 dzieci, wydatkowano na ten cel 180 000,00 zł .

    Świadczenia rodzinne na początku roku 2020  pobierało 299 rodzin (w tym 150 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne  na dzieci), a na koniec roku  259 (w tym zasiłek rodzinny 115 rodzin). Na świadczenia rodzinne w 2020 r. przeznaczono 1 807 884 zł, w tym: na zasiłki  rodzinne wraz z dodatkami 664 327 zł, zasiłki pielęgnacyjne  367 850 zł, świadczenie pielęgnacyjne 522 139 zł, specjalny zasiłek  opiekuńczy 125 240 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38 000 zł, świadczenia rodzicielskie 90 328 zł. 

    W sprawach o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjęto 22 wnioski, wydatkowano 166 496,98 zł. Powyższe zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa.

    W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydano karty dla 10 nowych  rodzin z dziećmi oraz dla 10 rodzin , które w przeszłości wychowywały  przynajmniej troje dzieci.

    Dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymały 33 rodziny w tym 25 rodzin z trojgiem dzieci oraz 6 rodzin z czworgiem, 2 rodziny z pięciorgiem dzieci, wydatkowano 6743,64 zł . 

    Współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie i troje  dzieci z terenu gminy skierowano na kolonie letnie do miejscowości   Szczebrzeszyn , woj. lubelskie w okresie od 15.07- 24.07.2020 r.

     W 2020 r. w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedurą Niebieskiej Karty było objętych 13 rodzin. Wszystkie formularze NK sporządzone zostały przez Policję. Rodziny (41 osób w rodzinach) objęte zostały działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego (ustalenia, zobowiązania, informacje nt. przemocy oraz możliwości jej ograniczenia, 3 osoby skierowano do podjęcia leczenia odwykowego). 

 

 

indeks 

Obwieszczenie  Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r.


grudzien 70
Masakra robotników w Gdyni była najbardziej krwawą akcją milicji podczas tłumienia protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia. Ludzie wyszli na ulice miast, między innymi w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności. Domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Według oficjalnych danych, w Grudniu 1970 roku, śmierć poniosło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych.  Aresztowano prawie trzy tysiące osób.

Grudzień to miesiąc, w którym większość osób w zabieganiu i pośpiechu realizuje zadania związane z kończącym się rokiem kalendarzowym. W natłoku myśli i obowiązków często zapominamy o tym co ważne. Nie bez powodu, właśnie w tym miesiącu członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Lubelskim w porozumieniu z Urzędem Miejskim ustawili w naszym miasteczku pojemnik na nakrętki. Kształt serca w jakim został zaprojektowany, ma przypominać przechodniom, że nawet najmniejszy gest, może stać się ogromnym darem serca, kiedy robimy coś wspólnie z innymi. 15 grudnia 2020r. odbyło się oficjalne oddanie pojemnika do użytku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Ostrowa Lubelskiego: Józef Gruszczyk, Sekretarz Gminy: Sylwia Szczepańska oraz Dyrektor Centrum Kultury: Iwona Drozd. Zakup pojemnika stał się możliwy dzięki darowiznom wpłaconym przez członków koła. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się do tej inicjatywy. Dziękujemy również Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pomoc w zamocowaniu pojemnika.
Prosimy o to, aby do pojemnika trafiały wyłącznie nakrętki. Trafią one do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Niech ta inicjatywa nakręca wszystkich do pomagania.

KGW w Ostrowie Lubelskim

 


Portal slajderok 01Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Projekt wniosku - otwórz

Czytaj więcej: Pieniądze na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi