Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

205031 thumb

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

W 2021 ROKU

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Ostrów Lubelski liderem inwestycji w województwie lubelskim
Informujemy, że 9 października 2021 r. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020, w którym pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat na realizację zadań inwestycyjnych.
Gmina Ostrów Lubelski w grupie porównawczej 10 gmin miejsko-wiejskich w Polsce o zbliżonej liczbie ludności.
Jak wypadamy na tle innych gmin w kraju pod względem realizowanych dochodów i wydatków?
INWESTYCJE
Fotorelacja z akcji poboru krwi
CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?

22 lipca 2021 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej w Kaznowie, drogi gminnej w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice oraz przebudowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Kolechowicach Folwarku. W uroczystości udział wzięli między innymi: Robert Gmitruczuk- Wicewojewoda Lubelski, Michał Mulawa- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawicielPrzemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki, przedstawiciel Pana Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Senatora Stanisława Gogacza, Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, Lucjan Mileszczyk - Wicestarosta Lubartowski, Jarosław Budka- Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego, Eliza Smoleń – Wójt Gminy Uścimów, przedstawiciel Wójta Gminy Serniki, przedstawiciel Wójta Gminy Niedźwiada ksiądz Stanisław Kluska – proboszcz parafii w Ostrowie Lubelskim, Marek Krakowski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego, Paweł Szumera – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Piotr Gajewski – Naczelnik Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Ryszard Siatka – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Grzegorz Jaworski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, Janusz Białek – Prezes PRD Lubartów, Marek Najda – kierownik budowy PRD Lubartów, Wojciech Obroślak – kierownik budowy PRD Lubartów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Dofinansowanie zakończonych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Województwa Lubelskiego stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Inwestycje drogowe dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L w Kaznowie realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 1308,5 m. Wartość robót budowlanych 2 322 813,52 zł. Wykonane zostały chodniki i zjazdy o pow. 1937 m2. Długość chodnika 879 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 103621L w miejscowościach Kolechowice Kolonia i Kolechowice realizowana w latach 2020-2021 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o długości 3341 m. Wartość robót budowlanych 1 730 945,54 zł.

- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 103622L z drogą wojewódzką nr 813 w Kolechowicach Folwarku realizowana w 2021roku wspólnie z Województwem Lubelskim. Wartość robót budowlanych 106 736,23 zł.

Projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników dróg oraz stanu nawierzchni zniszczonej przez wieloletnią eksploatację. Przeprowadzone inwestycje drogowe wpłynęły pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości, spełniły marzenia i wieloletnie oczekiwania mieszkańców Kaznowa, Kolechowic, Kolechowic-Folwarku i Kolechowic-Kolonii - zaznaczył Józef Gruszczyk Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie i poświęcenie zakończonych trzech inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021...

W dniu 11 maja 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy o dofinansowanie na „Poprawę gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii” i na „Poprawę gospodarki wodnej w Rozkopaczewie”.

W ramach powyższych zadań zostaną przebudowane Stacje Uzdatniania Wody oraz wybudowany wodociąg przy J. Mytycze w Rozkopaczewie.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Ostrów Lubelski, Rudka Kijańska Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy.

Wartość dofinansowania to łącznie 1 356 146 zł.

Zadania współfinansowane są

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UMW 0451 1 891x594

zoom 6382ad4513170ce28b7e5daa26fcc0ca
W dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa z firmą TNL Sp. z o.o. z Lublina na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski", na które składa się:

- wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ilości 458 szt. wraz z projektem, wymiana wysięgników, montażem systemu sterowania i zarządzania i pomiarami,

- budowa oświetlenia długość oświetleniowej linii kablowej YAKY 4x35mm2 479 m, instalacja fundamentów - 9 szt., instalacja słupów aluminiowych- 19 szt., instalacja opraw oświetleniowych 20 szt.,

Wartość robót: 1 227 345,66 zł .

Planowana data zakończenia robót: 29.10.2021 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

W dniu 31.03.2021 r. gmina Ostrów Lubelski otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Rozkopaczewie, Kaznowie oraz Kolechowicach.

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

Wysokość dofinansowania: 1 800 000,00 zł.

W ramach zadania przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Kaznów Kolonia, Kolechowice Kolonia oraz Rozkopaczew. Przebudowa stacji konieczna jest do dalszego, ciągłego, niezawodnego zasilania wodociągu gminnego w wodę pitną. Przebudowa zapewni dalsze dostarczanie wody dla mieszkańców w odpowiedniej ilości, o odpowiednim ciśnieniu i jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przebudowa stacji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości: Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Ostrów Lubelski, Rudka Kijańska, Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy. W ramach zadania zostanie wykonane w szczególności: wymiana istniejącego orurowania, wykonanie nowej studni głębinowej oraz zbiornika wyrównawczego, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie kompensacji mocy biernej, remont budynku. W ramach zadania zostanie również wybudowana sieć wodociągowa w Rozkopaczewie przy Jeziorze Mytycze.

Ponad 280 mln zł otrzymało województwo lubelskie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Pozwoli to na wybudowanie, przebudowanie lub wyremontowanie 442 km dróg lokalnych – najwięcej w skali kraju. Na liście zadań powiatowych i gminnych są zadania do realizacji w roku bieżącym i przyszłym.

Oszczędności poprzetargowe z realizacji działań wieloletnich rozpoczętych w roku ubiegłym, pozwolą dofinansować kolejne inwestycje drogowe z listy rezerwowej. Przewiduje się dodatkowo realizację ponad 30 zadań.

Tak wypadamy na tle innych samorządów

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/fundusz-dr%C3%B3g-samorz%C4%85dowych-dofinansowanie-2020

 POWIAT LUBARTOWSKI

promocja Modernizacji Oświetlenia 

Zakres projektu obejmuje wymianę 458 opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy, w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg oraz budowę 25 nowych punktów oświetleniowych LED.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Ostrów Lubelski dzięki budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.05.05.00-06-0043/19-00
Całkowita wartość projektu: 1 695 164, 80 PLN
Wartość dofinansowania:   994 875,19 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

W dniu 24 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767” realizowanej przy udziale dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w 2020 roku w wysokości 80 000,00 zł.

Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił odcinek

drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 447,5 m i szerokości 4,0 m (1790 m2).

Wartość wykonanych robót wynosi 185 472,03 zł brutto, w tym część kwalifikowalna 173 485,18 zł, część niekwalifikowalna 11 986,85 zł.

20200924 141741

IMG 20200918 08490718 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej, nr 103632L, na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767. Województwo Lubelskie reprezentował Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Na podstawie uchwały Nr CXXXV/2708/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału w 2020 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, przyznana została Gminie Ostrów Lubelski dotacja celowa w roku 2020 w kwocie 80 000 zł. Kwota ta stanowi 46,11% kosztów.

Ogólna wartość brutto zadania wynosi:

  • przed przetargiem 282 513,17 zł;

  • po przetargu 185 472,03 zł;

uwzględniając przy tym podział kosztów w rozbiciu na:

  • koszty kwalifikowalne wynoszące 173 485,18 zł;

  • koszty niekwalifikowalne wynoszące 11 986,85 zł.

10 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił obiekt o wartości: 2 100 193,77 zł (brutto).

Długość przebudowanych dróg wynosi 2987 m w tym droga nr 103626L – 1236 m, droga nr 103627L – 1751 m.

4 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji), stanowił obiekt o wartości: 1 557 504,45 zł (brutto). Długość przebudowanych dróg wynosi 2369 m w tym droga nr 103616L – 2288 m, droga nr 103617L – 617 m.

 

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi