Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wynikającej z realizacji Projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm),
- nadzorowanie inwestycji przez zespół nadzoru inwestorskiego, minimum w skład którego wchodzą:
a) inspektor nadzoru branży elektrycznej,
b) inspektor nadzoru branży budowlanej,
c) inspektor nadzoru branży sanitarnej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przejęcie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej projektu inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym prawidłowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji inwestycji z zawartą umową, dokumentacją projektową, STWiOR,
pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
3) obecność przy przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy,
4) kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z harmonogramem i umową zawartą między inwestorem a Wykonawcą robót,
5) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót,
6) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót,
7) organizacji i dokonywania odbiorów w terminach określonych w umowie z wykonawcą, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w
komisjach odbiorowych,
8) potwierdzanie ilości wykonanych robót,
9) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
10) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora / zamawiającego w związku z pełnioną usługą nadzoru,
11) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania
powstałych problemów. Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy i w razie potrzeby z Projektantem wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót. Występowanie o dokonanie zmian lub poprawek w dokumentacji
projektowej w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w
dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów.
12) Egzekwowanie od Kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
13) Wstrzymanie części lub całości dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.
14) (...)
 
Pełne ogłoszenie dostępne na portalu Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe 1908 kB316
Pobierz plik (zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wynikach 182 kB339
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1 108 kB307
Pobierz plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2 180 kB285
Pobierz plik (Załącznik nr 3.doc)Załącznik nr 3 114 kB335

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi