Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

wsparcie

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Ponad 280 mln zł otrzymało województwo lubelskie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Pozwoli to na wybudowanie, przebudowanie lub wyremontowanie 442 km dróg lokalnych – najwięcej w skali kraju. Na liście zadań powiatowych i gminnych są zadania do realizacji w roku bieżącym i przyszłym.

Oszczędności poprzetargowe z realizacji działań wieloletnich rozpoczętych w roku ubiegłym, pozwolą dofinansować kolejne inwestycje drogowe z listy rezerwowej. Przewiduje się dodatkowo realizację ponad 30 zadań.

Tak wypadamy na tle innych samorządów

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/fundusz-dr%C3%B3g-samorz%C4%85dowych-dofinansowanie-2020

 POWIAT LUBARTOWSKI

promocja Modernizacji Oświetlenia 

Zakres projektu obejmuje wymianę 458 opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy, w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg oraz budowę 25 nowych punktów oświetleniowych LED.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Ostrów Lubelski dzięki budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.05.05.00-06-0043/19-00
Całkowita wartość projektu: 1 695 164, 80 PLN
Wartość dofinansowania:   994 875,19 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

W dniu 24 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 103632L w Wólce Starej Kijańskiej na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767” realizowanej przy udziale dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w 2020 roku w wysokości 80 000,00 zł.

Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił odcinek

drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 447,5 m i szerokości 4,0 m (1790 m2).

Wartość wykonanych robót wynosi 185 472,03 zł brutto, w tym część kwalifikowalna 173 485,18 zł, część niekwalifikowalna 11 986,85 zł.

20200924 141741

IMG 20200918 08490718 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej, nr 103632L, na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767. Województwo Lubelskie reprezentował Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Na podstawie uchwały Nr CXXXV/2708/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału w 2020 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, przyznana została Gminie Ostrów Lubelski dotacja celowa w roku 2020 w kwocie 80 000 zł. Kwota ta stanowi 46,11% kosztów.

Ogólna wartość brutto zadania wynosi:

  • przed przetargiem 282 513,17 zł;

  • po przetargu 185 472,03 zł;

uwzględniając przy tym podział kosztów w rozbiciu na:

  • koszty kwalifikowalne wynoszące 173 485,18 zł;

  • koszty niekwalifikowalne wynoszące 11 986,85 zł.

10 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił obiekt o wartości: 2 100 193,77 zł (brutto).

Długość przebudowanych dróg wynosi 2987 m w tym droga nr 103626L – 1236 m, droga nr 103627L – 1751 m.

4 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji), stanowił obiekt o wartości: 1 557 504,45 zł (brutto). Długość przebudowanych dróg wynosi 2369 m w tym droga nr 103616L – 2288 m, droga nr 103617L – 617 m.

 

 

16.09.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelski podpisano umowę z PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina na wymianę czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość umowy: 128 535,00 zł.

Termin wykonania: 60 dni.

12 sierpnia 2020 roku odbył się odbiór końcowy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.

Wykonawca robót był PUPH „Benerat i Syn” s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech z Radomia.

Wartość robót 924 960,00 zł brutto.

W ramach zamówienia wykonano między innymi:

  • Instalację technologiczną,

  • Instalację wewnętrzną – kanalizację popłuczną,

  • Instalację elektryczną,

  • Instalację fotowoltaiczną o mocy 7,98 kW.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku dokonano odbioru zadania polegającego na przebudowie i remoncie lokalu usługowego z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie.

Wartość robot: 96 647,57 zł

W ramach umowy zostały wykonane między innymi:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- roboty budowlane,

- naprawa schodów zewnętrznych,

- pilastry p.poż – 2 szt.,

- zatoka przy przejeździe,

- instalacja wentylacji,

Czytaj więcej: Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Ostrów Lubelski

zoom 6382ad4513170ce28b7e5daa26fcc0caW dniu 7 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pt. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu    Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w formie dofinansowania UE.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 695 164, 80 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 170 441, 43 zł.
Okres realizacji Projektu ustalono na: rozpoczęcie realizacji: 2017-03-14

zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-12-15

zakończenie finansowe realizacji: 2021-12-31

Zakres projektu obejmuje system oświetlenia Gminy Ostrów Lubelski: 491 punktów świetlnych zasilanych z 37 punktów sterowania oświetleniem.

Inwestycja obejmuje:

wymianę 458 opraw oświetleniowych w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg,

budowę 25 punktów oświetleniowych LED,

przebudowę 37 punktów sterowania oświetleniem.

Mapa zakresu inwestycji w załączeniu.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi