Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 12.1 Edukacja przedszkolna o nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna w konkursie RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18.

 1. Cel projektu:

Wsparcia tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Ostrów Lubelski..

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Ostrów Lubelski przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.

Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

 1. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

 2. Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji przedszkolnej.

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;

 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014 - 2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020.

 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Gminy Ostrów Lubelski

  2. Na podstawie decyzji Burmistrza zostanie wybrany podmiot, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

  3. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 1. Sposób i termin składania ofert:

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla poddziałania 12.1 Edukacja przedszkolna”

  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 13.04.2018 .

Informacje mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Józef Gruszczyk

Ostrów Lubelski,

dnia 22.03.2018 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (nabór na partnera Ostrów.pdf)Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu 56 kB324

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi