logo

unnamed

raport 2019

inwestcje

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Niskie podatki w Gminie

podatki

Rada Miejska

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

PGE Dystrybucja S. A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu

24 września 2019 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Ostrów Lubelski, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ostrów Lubelski” obejmującego zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie”

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach”

Zadanie nr 3: „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii”

Na każde zadanie wpłynęły po 3 oferty. Na trzy zadania najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Porównując planowane wydatki z wybraną ofertą można stwierdzić, że wystąpią duże oszczędności. Obrazuje to poniższe zestawienie:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych /zł/

Kwota zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych /%/

1.

Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie

850 274,95

24,0

2.

Przebudowa drogi gminnej 103625L w Kolechowicach

230 552,47

19,3

3.

Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii

674 744,76

30,2

RAZEM

  1 755 572,18

27,5

10 września 2019 r. podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.065.328,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie", zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku nr FDS/G/180/2019 o dofinansowanie zadania. Wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania wynosi 885.140,72 zł. Łączny kwalifikowalny koszt realizacji zadania wynosi 2.950.468,72 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

1

 

 

23 lipca zostały odebrane roboty drogowe polegające na przebudowie ulicy Leśnej w Ostrowie Lubelskim o długości 30 m. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni ulicy z kostki brukowej.

Wartość inwestycji: 25 tys. zł brutto. Wykonawcą Robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim. Ze środków budżetowych za rok 2018 wykonany został wcześniej odcinek tej ulicy o długości 64,5 m.

 

W ramach projektu
Celem głównym projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: 00023-6523.2-SW0310049/17/18
Całkowita wartość projektu: 202 283,00 zł
Wartość dofinansowania: 144 220,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rybacki
Priorytet:  4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej
Czas realizacji: 2018 r.

 Rybactwo i morze

Czytaj więcej: Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim

    Przedmiotem projektu jest wymiana i przebudowa sieci wodociągowej istniejącego wodociągu na terenie miasta Ostrów Lubelski, rozbudowa części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,95 k Wp.
    Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Ostrów Lubelski.
Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Ostrów Lubelski do nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Mieszkańcy, którzy dzięki realizacji projektu zyskają dostęp do wysokiej jakości usług komunalnych, będą mogli zrezygnować z uciążliwych i kosztownych systemów indywidualnych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Osoby obecnie objęte działaniem przedmiotowej infrastruktury zyskają wyższe bezpieczeństwo dostaw wody. Ograniczone zostaną czasowe niedobory wody oraz ograniczone ryzyka całkowitego odcięcia dostaw w przypadku awarii sieci wodociągowej czy stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Dzięki zmniejszeniu awaryjności sieci wodociągowej i urządzeń stacji uzdatniania wody obniżone zostaną koszty eksploatacyjne infrastruktury komunalnej, a jej obsługa stanie się mniej uciążliwa zarówno dla operatora, jak i mieszkańców.
Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0046/17-00
Całkowita wartość projektu: 2 979 356,10 PLN
Wartość dofinansowania: 2 051 994,05 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2017 r. – 2020 r.

logoUE lubelskie

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

Celem projektu jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0081/15
Całkowita wartość projektu: 8 022 697,37 PLN
Wartość dofinansowania: 4 078 777,04 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4  Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2015 r. – 2019 r.

logoUE lubelskie


Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 254 obiektach w gminie Ostrów Lubelski, a kotły na biomasę w 8 lokalizacjach.

Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Ostrów Lubelski, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.04.01.00-06-0141/16-00
Całkowita wartość projektu: 2 731 387,52 PLN
Wartość dofinansowania:  2 025 603,39 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku
Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:  2016 r. – 2019 r.

logoUE lubelskie

W ramach projektu wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne obejmujące: docieplenie stropu zewnętrznego; docieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przewiduje się również wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu oraz zarządzania energią dzięki: zastosowaniu OZE- powietrzna pompa ciepła o mocy 2 kW., wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nową.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski przez kompleksową głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. Partyzantów 26 w Ostrowie Lubelskim.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.05.02.00-06-0050/17-00
Całkowita wartość projektu: 1 999 591,46 PLN
Wartość dofinansowania:  1 375 395,40 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

logoUE lubelskie

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi