W dniu 26.03.2020 r. zakończono odbiór inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe "MONTECH" Sp. z o.o z Łuszczowa Drugiego. Wartość umowy: 6 547 383,00 zł brutto. Poziom dofinansowania: 63,75% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach inwestycji wykonano:

stanowisko zlewne ścieków dowożonych – obiekt  modernizowany,

 krata koszowa –  obiekt modernizowany,

 komory zasuw I i II – obiekt modernizowany,

 pompownia ścieków – obiekt modernizowany,

 stacja dmuchaw – obiekt  modernizowany,

budynek bloku oczyszczania mechanicznego – obiekt wybudowany

 zbiornik retencyjny – obiekt wybudowany

 reaktor biologiczny – obiekt wybudowany

 komora pomiarowa – obiekt wybudowany

 wylot ścieków do odbiornika – obiekt istniejący

 budynek odwadniania osadu z boksami garażowymi – obiekt modernizowany,

 stanowisko odbioru osadu – obiekt wybudowany

 wiata na osad – obiekt wybudowany

 biofiltr – obiekt wybudowany

 budynek administracyjny – obiekt istniejący

 agregat prądotwórczy – obiekt wybudowany

 altana śmietnikowa – obiekt wybudowany

 sieci międzyobiektowe (wodociąg, kanalizacja wewnętrzna, rurociągi

technologiczne) – modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 układ zasilania w energię elektryczną – obiekt przebudowany,

 sieci i instalacje elektryczne oraz sterownicze –

modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 system AKPiA –  modernizacja/rozbudowa/przebudowa,

 komunikacja wewnętrzna (drogi wewnętrzne, place manewrowe i ciągi

piesze) – obiekt rozbudowany/przebudowany,

 oświetlenie terenu oczyszczalni – obiekt rozbudowany/przebudowany,

 ogrodzenie – istniejące/ wymiana

instalacja fotowoltaiczna – obiekt wybudowany.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15.