Przedmiotem projektu jest wymiana i przebudowa sieci wodociągowej istniejącego wodociągu na terenie miasta Ostrów Lubelski, rozbudowa części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,95 k Wp.
    Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Ostrów Lubelski.
Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będą cele szczegółowe: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Ostrów Lubelski do nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Mieszkańcy, którzy dzięki realizacji projektu zyskają dostęp do wysokiej jakości usług komunalnych, będą mogli zrezygnować z uciążliwych i kosztownych systemów indywidualnych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Osoby obecnie objęte działaniem przedmiotowej infrastruktury zyskają wyższe bezpieczeństwo dostaw wody. Ograniczone zostaną czasowe niedobory wody oraz ograniczone ryzyka całkowitego odcięcia dostaw w przypadku awarii sieci wodociągowej czy stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim. Dzięki zmniejszeniu awaryjności sieci wodociągowej i urządzeń stacji uzdatniania wody obniżone zostaną koszty eksploatacyjne infrastruktury komunalnej, a jej obsługa stanie się mniej uciążliwa zarówno dla operatora, jak i mieszkańców.
Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0046/17-00
Całkowita wartość projektu: 2 979 356,10 PLN
Wartość dofinansowania: 2 051 994,05 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji: 2017 r. – 2020 r.

logoUE lubelskie