Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 254 obiektach w gminie Ostrów Lubelski, a kotły na biomasę w 8 lokalizacjach.

Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Ostrów Lubelski, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.04.01.00-06-0141/16-00
Całkowita wartość projektu: 2 731 387,52 PLN
Wartość dofinansowania:  2 025 603,39 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku
Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:  2016 r. – 2019 r.

logoUE lubelskie