W ramach projektu wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne obejmujące: docieplenie stropu zewnętrznego; docieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przewiduje się również wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu oraz zarządzania energią dzięki: zastosowaniu OZE- powietrzna pompa ciepła o mocy 2 kW., wymianie instalacji centralnego ogrzewania na nową.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Ostrów Lubelski przez kompleksową głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. Partyzantów 26 w Ostrowie Lubelskim.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.05.02.00-06-0050/17-00
Całkowita wartość projektu: 1 999 591,46 PLN
Wartość dofinansowania:  1 375 395,40 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

logoUE lubelskie