Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

Zaadoptuj bezdomnego psa

Zaadoptuj bezdomnego psa

podsumowanie

logoprojektu


 

Złóż wniosek o przyłącze gazowe!
PGE Dystrybucja S. A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu
Konsultacje dotyczące zasad przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Podsumowanie i przypomnienie co działo się  

w naszej gminie w 2018 r.

Gmina Ostrów Lubelski na koniec grudnia 2018 roku liczyła 5277 mieszkańców.

W odniesieniu do roku 2017 odnotowano wzrost liczby ludności o 2 osoby. W systemie Gminnej Ewidencji Ludności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 zarejestrowano: 57 urodzeń (w odniesieniu do roku 2017 wzrost o 4), 69 zgonów (w stosunku do roku 2018 spadek o 12), 58 zameldowań  (w stosunku do roku 2017 wzrost o 4), 48 wymeldowań (w stosunku do roku 2018 spadek o 38), 51 małżeństw (w stosunku do roku 2017 wzrost o 15). Wydanych zostało 652 dowody osobiste.

W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie naszej Gminy zarejestrowanych jest 177 podmiotów gospodarczych w tym: 150 aktywnych, 27 zawieszonych, 9 działających w formie spółek.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 17 punktów sprzedaży alkoholu, dla których wydano 39 zezwoleń. W rozróżnieniu na zawartość alkoholu ilość punktów przedstawia się następująco: do 4,5% alk: poza miejscem sprzedaży 14 na 20 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 3 na 6 możliwych; powyżej 4,5% alk. do 18% alk.: poza miejscem sprzedaży 12 na 20 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 0 na 4 możliwych; powyżej 18% alk.: poza miejscem sprzedaży 10 na 15 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 0 na 4 możliwych.

Podatki

Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zarejestrowanych jest 4636 czynnych pozycji podatkowych.

Wystawiono 284 decyzji administracyjnych dotyczących zmian w posiadaniu gruntów i nieruchomości. Wydano 17 decyzji dotyczących ulg i zwolnień w sprawach podatkowych oraz 440 zaświadczenia o stanie majątkowym i dochodzie rocznym podatników.

Wpływy z podatków za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. od osób fizycznych wyniosły:

 • podatek od nieruchomości: 368 586,20 zł.
 • podatek rolny: 531 087,42 zł.
 • podatek leśny: 26 692,49 zł.
 • podatek od środków transportowych: 67 239,40 zł.

Łącznie wpływy wyniosły: 993 605,51 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 87 506,54 zł.

Wpływy z podatków za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. od osób prawnych wyniosły:

 • podatek od nieruchomości: 475 002,33 zł.
 • podatek rolny: 5 965,50 zł.
 • podatek leśny: 54 857,50 zł.
 • podatek od środków transportowych: 5 907,00 zł.

Łącznie wpływy wyniosły: 541 732, 33 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 255 130,24 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 50 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

W 2018 r. przyjęto i skontrolowano 141 deklaracji na podatki od osób prawnych łącznie z korektami, w tym: podatek od nieruchomości - 100, podatek rolny - 31, podatek leśny – 10

Przyjęto i skontrolowano 31 deklaracji na podatek od środków transportowych wraz ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 26, od osób prawnych – 5

Wpłynęło 8 wniosków o przyznanie ulgi w podatku, w tym:

- 5 wniosków od osób fizycznych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku trzech wniosków wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia, natomiast w dwóch sprawach wydano decyzje przyznające ulgi;

- 3 wnioski od osób prawnych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych  wniosków wydano decyzje przyznające ulgi.

Ponadto wydano dwie decyzje przyznające ulgę w podatkach, których postępowanie zostało wszczęte w 2017 r.

Jedno przedsiębiorstwo skorzystał ze zwolnienia z podatku wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych.

Drogownictwo i energetyka

24 lipca 2018 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o udzielenie  zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Ostrów Lubelski” na lata 2019-2020. W skład grupy zakupowej wchodzą: Gmina Ostrów Lubelski  - lider, oraz Gmina Uścimów, Gmina Kamionka, Gmina Serniki, Gmina Michów, Gmina Ostrówek i Gmina Firlej. Spośród siedmiu złożonych ofert wybrana została oferta firmy: Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Cena brutto oferty: 2 559 044,98 zł. przy stawce jednostkowej 0,26270 zł/kWh netto. Cena jednostkowa energii w latach 2017-2018 wynosiła 0,21660 zł/kWh netto. Oznacza to, że cena jednostkowa wzrosła o 21,24%.

10 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna w m. Jamy w zakresie wykonania prawostronnego chodnika od km 67+662 do km 67+882". Wartość odebranych robót wynosi 164240,73 zł., w tym Gmina Ostrów Lubelski 98544,44 zł i Województwo Lubelskie 65696,29 zł.

Kolechowice Folwark7 września 2018 r. odebrane zostały roboty budowlane roboty budowlane polegające na „Modernizacji drogi gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark” Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4 mb. o  długości 307 mb. Wartość odebranych robót wynosi 107 523,72 zł - brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.

3 października 2018 r. odebrano roboty na zadaniu  pn. „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na ulicach Poniatowskiego i Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim” polegającego na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, tj. budowie linii kablowej, postawieniu 4 szt słupów stalowych na fundamencie betonowym, z oprawami typu LED w ilości 4 szt., w tym:

 • 1 słup na ul. Poniatowskiego o numerze 10/O;
 • 3 słupy na ul. Biskupa Oleśnickiego o numerach 13/O, 14/O i 15/O.

Wykonawcą robót była firma GEO-TERM Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna z Lubartowa. Wartość robót wyniosła 24 907,50 zł  brutto.

Kolechowice13 listopada 2018 r. dokonano odbioru technicznego robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach" o długości 1475 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Parczew Spółka Akcyjna z Parczewa. Wynagrodzenie wykonawcy robót wynosi 1 119 347,50 zł. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa 769 435,00 zł. Procentowy udział wnioskowanej dotacji w kosztach kwalifikowalnych zadania to 70%. 19 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

13 listopada 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 w miejscowości Rozkopaczew w zakresie wykonania lewostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi od km 79+458 do km 80+585". Wartość odebranych robót wynosi  791305,09 zł., w tym Gmina Ostrów Lubelski 483906,09 zł i Województwo Lubelskie 307399,00 zł.

20 listopada 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim”. Wartość odebranych robót wynosi  1 124 383,72 zł. Inwestycja była realizowana ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania 543 552,00 zł.

W 2018 roku wykonano przebudowę ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni ulic z kostki brukowej. Wartość robót wynosi 92901,00 zł .

W 2018 roku wykonano przebudowę ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim. Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni ulic z kostki brukowej. Wartość robót wynosi 111198,12 zł .

W 2018 r. Starostwo Powiatowe w Lubartowie wykonało przebudowę drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L) w miejscowości Wólka Stara Kijańska. Wartość robót budowlanych wyniosła 498768,48 zł . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Udział gminy 150000 zł.

W latach 2015-2018 na terenie naszej gminy wykonano 9134 m dróg.

Inwestycje gminne

Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu W ramach inwestycji na Przystępie I nad Jeziorem Miejskim rozebrano stare molo i zastąpiono je pomostem pływającym. Wykonawcą zadania był Floating Platform System Jacek Ziółkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wartość inwestycji: 174 560,00 zł Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski W ramach inwestycji wykonane zostało: -  3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim -  inwestycje została zakończona; - przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim – inwestycja zakończy się w 2019 roku. Wartość inwestycji: 8 023 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie pomostu Otwarcie pomostu   Otwarcie pomostu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim20 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski
10 maja 2018 roku podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę o dofinansowanie na realizację projektu na przebudowę sieci wodociągowej (7,5 km) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.Wartość projektu wynosi 2 979 tys. zł, a przyznane dofinansowanie 2 051 tys. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2020. Wartość inwestycji: 2 979 000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Lubelski ramach inwestycji zostanie zamontowanych: - 8 kotłów na biomasę – inwestycja została zakończona, - 254 zestawów kolektorów słonecznych płaskich – inwestycja zostanie zakończona w 2019 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark
Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Kolechowice, Kolechowice Folwark oraz w Ostrowie Lubelskim na ulicy Łęczyńskiej oraz na działkach rekreacyjnych przy ul. Batalionów Chłopskich. Wartość inwestycji: 6 327 000,00 zł

Gospodarka nieruchomościami

Gmina jest właścicielem 491 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali socjalnych, 5 obiektów szkolnych, 10 remiz OSP, 1 przychodni służby zdrowia oraz 18 innych budynków.

Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

W okresie ostatniego roku:

- zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Lubelskim za łączną cenę 37.023,00 zł;

- zostało podpisanych 6 umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Ostrowie Lubelskim o łącznej powierzchni 48,8295 ha;

- ustanowiono na nieruchomościach będących własnością Gminy Ostrów Lubelski dwie odpłatne służebności przesyłu na łączna kwotę 2316,09 zł;

- sporządzono 68 odpowiedzi z wykonania analizy zasobu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

W 2018 r. wystawiono:

 • 73 faktury z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów gminnych na łączną kwotę 20.275,93 zł.;
 • 24 faktury za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego na łączną kwotę 11.220,35 zł.;
 • 3 faktury z tytułu udostępnienia lub ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych na łączną kwotę 2.566,09 zł.   

Ochrona środowiska

W 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim prowadzono postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

„Budowa nowego stawu rybnego na działkach nr ewid. 771 i 772 w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski”.

Przygotowano dokumentację i przekazano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dla przedsięwzięć polegających na przebudowie dróg gminnych w Rozkopaczewie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii, budowa pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Kontynuacja prac przewidziana jest na rok 2019.

W 2018 r. usunięto wyroby zawierające azbest. Ilość usuniętych wyrobów będzie znana po przekazaniu danych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Przyjęto, zweryfikowano i wydano decyzję na 775 wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rolnictwo i turystyka

W maju gminę Ostrów Lubelski zaszczyciła delegacja włoskich samorządowców i przedsiębiorców z gminy Palombara Sabina. Włosi spotkali się z miejscowymi rolnikami bezpośrednio w ich gospodarstwach, w celu poznania potencjału produkcyjnego naszej gminy oraz możliwości nawiązania współpracy gospodarczo-kulturalnej.

W czerwcu 2018 r. przeprowadzona została konserwacja cieku wodnego na całym odcinku od Przygaliny do  rzeki Tyśmienicy. Zakres prac obejmował udrożnienie cieku poprzez obkoszenie skarp, usunięcie krzaków i odmulenie dna rowu. Prace prowadzone były systemem gospodarczym i nie generowały kosztów. Do ich  realizacji zatrudniony został pracownik z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.

Na terenie gminy w gospodarstwie indywidualnym w Kolechowicach odnotowano przypadek zarażenia wirusem ASF trzody chlewnej. Gmina miała obowiązek oznakowania tablicami stref uznanych za zagrożone i zapowietrzone. Tablice ustawione były w miejscach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lubartowie.

Wczesną jesienią przeprowadzone zostały 2 akcje poszukiwania padłych dzików przez służby leśne, weterynarię i koło łowieckie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

W sierpniu nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim odbyły się zawody wędkarskie w połowie sportowym ryb o Puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego zorganizowane w dwóch kategoriach wiekowych. Impreza miała charakter kulturalno-wypoczynkowy i  integracyjny, zakończyła się wręczeniem pucharów dla najlepszych wędkarzy i wspólnym ogniskiem dla uczestników.

W tym roku w dniu 8 września po raz czwarty odbyły się dożynki Gminno-Parafialne  połączeniu z największym odpustem w Parafii. Uhonorowanych nagrodami zostało 8 rolników z terenu gminy oraz nagrodzono wieńce dożynkowe. Imprezy te cieszą się coraz większym zainteresowaniem i atrakcyjnością o czym świadczyć może coraz większa frekwencja. Uroczystości te  wpisują się w charakter imprez stałych.

Zagospodarowanie przestrzenne

Realizując uchwałę z dnia 27 września 2018 r.  Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w dniu 13 listopada 2018 r. przystąpił do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski, szacowany termin zakończenie prac jesień 2019 r.

W trakcie opracowywania jest  zmiana miejscowego planu zagospodarowania Ostrowa Lubelskiego dotyczy terenów wolnych od zabudowy, szacowany termin zakończenia prac 30 czerwca 2019 r.

W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski dla części działek nr; 38, 39, 40, 41 i 52 (były Fruktopol). Opracowanie dotyczy wyznaczenia terenów inwestycyjnych, szacowany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie nabyła od osoby fizycznej działkę nr 911/2 położoną w obrębie Jamy (blisko byłego Fruktopolu),  w celu realizacji stacji GPZ 100/15 KV. Obiekty i urządzenia elektroenergetyczne będą zlokalizowana na powierzchni 0,70 ha. Na wniosek PGE w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego decyzja ustalająca warunki zabudowy inwestycji celu publicznego.

Obsługa Rady Miejskiej

W 2018 r. Rada Miejska obradowała na 12 sesjach w tym: na 1 uroczystej związanej z 470 rocznicą nadania praw miejskich dla Ostrowa Lubelskiego, 2 nadzwyczajnych poświęconych zmianom w budżecie miasta i gminy oraz 9 wynikających z planu pracy. Frekwencja radnych na sesjach Rady wyniosła 89,4%.

W 2018 r. Rada podjęła łącznie 84 uchwał, w tym m.in.:

 • Nr XXXVI/209/18 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Ostrowie Lubelskim,
 • Nr XXXVII/213/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wolnych od zabudowy Gminy Ostrów Lubelski dla obszaru części miejscowości Kolechowice,
 • Nr XXXIX/230/18 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostrów Lubelski a Gminą Palombara Sabina (Włochy),
 • Nr XLI/235/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 • Nr XLIV/243/18 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr XLIV/245/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr XLV/266/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr I/9/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia chorągwi, flagi, sztandaru, pieczęci gminnych oraz zasad używania herbu i symboli Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr II/22/18 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.

W  zakończonej w 2018 r. kadencji Rady w jej składzie pracowały 4 komisje stałe:

 • komisja rewizyjna, która odbyła 1 posiedzenie, przeprowadziła 4 kontrole, frekwencja członków w pracach komisji wyniosła 87% obecności;
 • komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i mienia komunalnego  - odbyła 9 posiedzeń z frekwencją 69% obecności;
 • komisja oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych - odbyła 8 posiedzeń z frekwencją 88% obecności;
 • komisja  rolnictwa,  ochrony środowiska i  gospodarki komunalnej – odbyła  2 posiedzenia z frekwencją 75% obecności.

Od nowej VIII kadencji w Radzie działa 5 komisji stałych tj.:komisja rewizyjna, komisja skarg i wniosków, komisja budżetu, rozwoju i infrastruktury - odbyła 1 posiedzenia przy 100% frekwencji, komisja oświaty i spraw społecznych – odbyła 1 posiedzenie przy 100% frekwencji, komisja rolnictwa i ochrony środowiska – odbyła 1 posiedzenia przy 100% frekwencji.

Urząd Stanu Cywilnego

W dalszym ciągu, od 2014 r. prowadzona jest akcja witania nowonarodzonych dzieci na terenie naszej gminy. W 2018 roku do rodziców 57 noworodków skierowane zostały listy gratulacyjne i skromne upominki.

23 września 2018 r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 34 pary małżeńskie, które zawarły ślub w latach 1967-1968. Z tej okazji otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji przyznanymi medalami dokonali pan Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, pan Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz pan Robert Powałka - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Działalność OSP

22 lutego 2018 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież Zapobiega Pożarom” w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, starsze klasy szkoły podstawowej i pozostałe klasy gimnazjum oraz szkoły średnie. Łącznie uczestniczyło 50 uczniów. Pierwsze trzy miejsca w grupach wiekowych zostały wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi.  W tych grupach wiekowych zwyciężyli: Anna Skomorowska – Szkoła Podstawowa w Kolechowicach, Karolina Skomorowska z Kolechowic-Kolonia reprezentująca Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim oraz Karol Oniszczuk zam. Maśluchy reprezentujący Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim.

W dniach 16-18 luty odbyło się m. Lubartów szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, które ukończył  członek OSP Kaznów.
W dniu 15 marca 2018 r. w m. Rozkopaczew odbyły się ćwiczenia na obiekcie - uczestniczyli członkowie OSP Jamy, Kaznów, Kolechowice-Folwark, Ostrów Lubelski i Rozkopaczew I.
23 marca 2018 r. w Lubartowie odbyła się część teoretyczna oraz w dniu 22 kwietnia 2018 r. w Kamionce - część praktyczna szkolenia doskonalącego ze współdziałania z SP ZOZ (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) - uczestniczyli OSP Jamy i Ostrów Lubelski.
4 maja 2018 r.  odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, które rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z orkiestrą spod budynku remizy do kościoła parafialnego. Następnie została złożona ofiara Mszy św. dziękczynnej za strażaków celebrowana przez ks. Kapelana Jana Orłowskiego. Na zakończenie odbyło się wspólne  spotkanie integracyjne zaproszonych gości i wszystkich przybyłych strażaków nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.
27 maja 2018 roku odbyły się, tym razem w Niedźwiadzie strefowe zawody sportowo-pożarnicze części powiatu lubartowskiego, w których wystąpiły jednostki OSP z gminy Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów. Ogółem startowało 44 drużyn, w tym 35 męskich i 9 żeńskich. Generalna klasyfikacja w naszej gminie przedstawiała się następująco: I miejsce zdobyła OSP Kaznów, II miejsce - OSP Ostrów Lubelski, III miejsce - OSP Rozkopaczew I. Pozostałe miejsca uzyskały drużyny wg kolejności: Kolechowice Kolonia, Wólka Stara, Jamy, Kolechowice Folwark i Rozkopaczew II,. W kategorii drużyn żeńskich zwyciężyła OSP Kaznów przed OSP Kolechowice Kolonia i OSP Jamy.
W dniu 15 września 2018 w m. Chlewiska odbyły się ćwiczenia zgrywające - uczestniczyli  OSP Jamy i Ostrów Lubelski.
W ramach dotacji z budżetu państwa tj.: MSWiA dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostało zakupione wyposażenie osobiste strażaków. Na ten cel wydano otrzymaną dotację w kwocie 7300,- zł przez OSP Ostrów Lubelski i ponad 6000,- zł przez OSP Jamy.  Z dotacji z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie korzystała również OSP Kolechowice-Kolonia. Otrzymała środki finansowe na zakup i montaż bramy garażowej w kwocie 9000,- zł. Koszt zadania wyniósł ponad 11000,- zł. Dofinansowanie Gminy to kwota ponad 2000 zł.
W 2018 roku została zrealizowana w części umowa  OSP Rozkopaczew I z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w kwocie 181749,- zł projektu: „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Rozkopaczewie”. Na modernizację części garażowej zostały wydatkowane środki finansowe własne z budżetu gminy w kwocie 30000,- zł.
Pozyskano środki finansowe na cele inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Rozkopaczew I – całość zadania 14200,- zł w tym dofinansowanie 11366,- zł a wkład własny z budżetu gminy to kwota 2834,- zł. W ramach zadania wykonano: ocieplenie garażu bojowego, skucie, obniżenie i wylanie nowej posadzki oraz zasypanie kanału roboczego w garażu bojowym.
Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP w ramach współfinansowania z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości  za kwotę 35297,40,- zł w tym koszt własny z budżetu gminy 1% tj. kwota 352,97,- zł. Pozyskany sprzęt to: OSP Ostrów Lubelski - automatyczny defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów, pilarka do drewna, sprzęt do oznakowania terenu, parawan do osłony miejsca wypadku; OSP Jamy - automatyczny defibrylator, agregat trójfazowy; OSP Kaznów, Kolechowice Kolonia i Rozkopaczew II - pilarka do drewna; OSP Rozkopaczew I - agregat trójfazowy; OSP Kolechowice Folwark - agregat jednofazowy; OSP Wólka Stara - latarki akumulatorowe.

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2018 roku wysokość budżetu na realizację Programu wyniosła 55 000 zł. Podczas dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym udzielono 100 porad w tym 90 uzależnionych od alkoholu i 10 członków rodzin, łączny koszt - 9 000 zł. GKPiRPA współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i doprowadzeniu uzależnionych do lekarza biegłego lub dowiezienie na oddział odwykowy. Komisja współpracuje także z zespołem interdyscyplinarnym w przypadku potrzeby założenia “niebieskiej karty” rodzinom dotkniętym przemocą domową, której główną przyczyną jest uzależnienie od alkoholu.
W Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna.

Wydatki podczas prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

W 2018 roku został przeprowadzony we wszystkich szkołach program profilaktyczny “Spójrz inaczej” .

- zorganizowano zimowiska i wypoczynek w Szkołach Podstawowych w Kolechowicach, Kaznowie, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim i Centrum Kultury – 5 400 zł

- zorganizowano „Dzień Rodziny” w szkołach podstawowych w Kolechowicach, Kaznowie, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim za kwotę - 6 000 zł

- zorganizowano dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, Szkoły Podstawowej w Kaznowie, Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie i Kolechowicach prelekcje o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania) – 2000 zł

- zorganizowano Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 5900 zł

- „Spotkanie pokoleń” organizowany przez Wojskowe Koło PTTK Nr 3 przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim - 2000 zł.,

- zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 1000 zł.,

- dofinansowano konkursu „Jestem bezpieczny” – 2000 zł.,

- dofinansowano konkursu „Dzieci Dzieciom” - 700 zł.,

- dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla dziecka z terenu naszej gminy – 1000 zł.,

- dofinansowano biegi uliczne 3-cio Majowe i 11-go Listopada kwotą - 2700 zł.,

- zakup odblasków – 2000 zł.,

- zorganizowano dla dzieci z terenu naszej gminy występ „Małej Orkiestry Dni Naszych” - 3000 zł.,

Oświata

Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej obsługuje w pełnym zakresie następujące placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie,
Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim.

W roku 2018 ZOOS obsługiwał 135 pracowników i 66 emerytów.
Źródłem finansowania działalności zespołu i placówek będących w jego obsłudze jest w szczególności: subwencja oświatowa, dotacja z budżetu gminy, dotacje celowe.

Roczna kwota subwencji ogólnej na oświatę w roku 2018 wyniosła 4 738 141,59 zł.
Od stycznia do grudnia 2018 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną dla uczniów naszej gminy na kwotę: 86 115,00 zł. Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie: 68 115,00 zł, pozostała kwota, tj. 18 000,00 zł pochodziła z budżetu gminy.
Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1 pracodawcy na kwotę: 8 081,00 zł.
Wysokość dotacji przedszkolnej na jednostki prowadzone przez gminę: 172 620,00 zł.
Z dotacji celowej na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne skorzystało 249 uczniów na łączną kwotę: 54 579,49 zł.
Dowóz uczniów oddziałów gminazjalnych i poszczególnych szkół, w roku 2018 wyniósł 326 352,94 zł, jak również 14 uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w kwocie 59 594,72 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W ROKU KALENDARZOWYM 2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KOLECHOWICACH

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach dysponuje dobrze wyposażona bazą lokalową. Posiadamy 6 tablic interaktywnych, 10 laptopów i 2 sale komputerowe, salę językową z wyposażeniem do nauki języków obcych. Otrzymaliśmy dużo nowych pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy w ramach realizowanego projektu ”Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacyjnej służącej nabyciu kompetencji kluczowych dla 40 uczniów ( w tym 22 uczennic) oraz uzyskanie umiejętności 8 nauczycieli (w tym 7 kobiet) w zakresie TIK. Projekt obejmował dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, programowanie robotów, szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. W szkole pracowało 7 nauczycieli, 8 nauczycieli uzupełniało etat, w tym1 logopeda7/ 22, 1 doradca zawodowy 1/10, 1 i bibliotekarz 1/ 30.

Pracownicy niepedagogiczni to jeden pracownik obsługi jedna kucharka na sezon dożywiania i jeden palacz na sezon grzewczy, dwóch pracowników na stażu z Urzędu Pracy w Lubartowie

Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z dożywiania w postaci ciepłego posiłku i maja możliwość picia wody.

Wykonano następujące prace: w oddziale przedszkolnym zamontowano mały sedes i obniżono umywalkę, pomalowano klatkę schodową. Na korytarzu szkolnym I piętro wycyklinowano podłogę. Trzech klasach zamontowano tablice sucho ścieralne.

Szkoła realizowała następujące przedsięwzięcia:

 • Udział w Programie dla szkół przy współpracy KOWR „Mleko i przetwory mleczne” „Porcję warzyw i owoców”. W klasach I-V.

 • Akcja „ Dwie siostry miliony Komórek”. Polega ona na zbiórce plastikowych nakrętek z napojów. W akcję zaangażowała się cała szkoła. Nakrętki, które zbieramy przeznaczone na pomoc w leczeniu sióstr Mileny i Moniki Koziej z Rozkopaczewa akcją opiekuje się SU.

 • W grudniu zbieraliśmy i przekazaliśmy dary dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

 • „Pamiętamy o naszych przyjaciołach” Uczniowie i nauczyciele, jak każdego roku, własnoręcznie wykonali kartki i rozesłali do Przyjaciół szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą.

 • Wspieramy potrzebujących – Dar serc. Uczniowie z Panią Katechetką kolejny już rok przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowali zbiórkę artykułów żywnościowych dla jednej rodziny z Kolechowic. Dostarczyli osobiście zebrane dary do domu.

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z Sanepidem: „Trzymaj formę” „Czyste powietrze”, „Bieg po zdrowie”

 • W ramach akcji „Rozwijamy umiejętności czytelnicze” został przeprowadzony kiermasz książek we współpracy z Księgarnią Tuliszków.

 • Udział w 37 Mały Konkurs Recytatorski w Centrum Kultury w Ostrowie Lub

 • Akcja Góra Grosza

 • Dzieci dzieciom wsparcie akcji

 • Smaki Ostrowa Lubelskiego udział w warsztatach

 • Udział w uroczystej Sesji rady Miejskiej w centrum Kultury

 • Udział w Orszaku Trzech Króli

 • Spotkanie z kolędą

 • „Dzień Babci i dziadka” spotkanie pokoleń

 • Wydarzenia historyczne udział w akademii w CK Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych

 • Zbiórka na Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnoprawnych „Pomóż i Ty”

 • Zło dobrem zwyciężaj” konkurs plastyczny dla kl. I-III

 • Tradycje Wielkanocne – palmy, pisanki spotkanie społeczności szkolnej wspólna droga krzyżowa.

 • Czego dowiadujemy się z historii Królowa Bona- włoszczyzna. Wysiew nasion warzyw.

 • Biegi 3- majowe

 • Udział uczniów i nauczycieli w Gminnym Jarmarku Zygmuntowskim,

 • Uroczyste sadzenie „Dębu Niepodległości”

 • Dzień Kultury Brytyjski

 • Turniej strażacki- etap gminny

 • „ Jestem bezpieczny”- etap gminny i powiatowy

 • Gminny turniej sportowy „Sprawni jak Rycerze” Wystawa „ Niepodległa”

 • Narodowe czytanie

 • Urodziny patrona „Narodziny dla nieba” ks. Jerzy Popiełuszko

 • „Inka” prezentacja bohaterki Danuty Siedzikównej we współpracy IPN

 • Sprzątanie świata

 • Akcja „Szkole pomagamy świat oczyszczamy’. Wszystkie dzieci zbierają elektro-śmieci”. Propagowanie przez uczniów wśród społeczności lokalnej zbiórki elektro-śmieci.

 • Świętujemy Dzień Chłopaka- dyskoteka

 • Dla Nauczycieli akademia w wykonaniu uczniów „Komisja Edukacji Narodowej”.

 • Uczymy się reakcji na zagrożenia „Próbna ewakuacja”

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli prace porządkowe na cmentarzu prawosławnym w Kolechowicach

 • Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych akademia. Patronie nasz

 • Rekonstrukcja - Niepodległa

 • Przegląd pieśni żołnierskiej i patriotycznej w Brzostówce.

 • Biegi niepodległościowe

 • konkurs „Mam prawo żyć godnie”

 • Wirtualny świat w 3D

 • Koncert pieśni patriotycznych „Mała Orkiestra Dni Naszych”

 • Akademia z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 • Konkurs wiedzy o patronie

 • Wydarzenia historyczne „Rodzina Ulmów” prezentacja IPN

 • Udział w prelekcji „Co zagraża dzieciom na wsi”. Udział w konkursie

 • Tradycje polskie Andrzejki – zwyczaje dyskoteka

 • Miś przyjaciel dzieci maskotki, literatura dziecięca.

 • Wyjazd do kina „Dywizjon 303” bohaterstwo lotników. Wychowanie do wartości.

 • Grzeczne dzieci spotkanie z Mikołajem.

 • Nasz patron prezentacja sylwetki ks. Jerzego Popiełuszki społeczności gminnej.

 • Świąteczny czas – kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Akademia, spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej.

W grudniu doposażono oddział przedszkolny w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupiono kostkę brukową na plac przed szkołą.

Centrum Kultury

XXVII OSTROWSKIE SPOTKANIA Z KOLĘDĄ

Już po raz kolejny Trzej Królowie, władze miasta, społeczność szkolna i lokalna oraz wiele innych barwnych postaci przeszło ulicami Ostrowa. Uczestnicy pochodu wspólnie kolędowali.

        W sobotę 6 stycznia w Ostrowie Lubelskim odbył się Orszak Trzech Króli. Na jego czele stanęli trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. Barwny korowód z proboszczem Janem Orłowskim oraz burmistrzem Józefem Gruszczykiem wyruszył spod Urzędu Miasta i udał się do Kościoła Parafialnego. Orszak Trzech Króli okazał się radosnym wydarzeniem, które wpisało się w ostrowską tradycję. To także świetna propozycja dla tych, którzy po prostu lubią kolędy i kolędowanie.

Nieco później w Centrum Kultury odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej, solistów, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej a także Orkiestry Dętej OSP i Chóru Parafialnego.  Swoją pomocą oraz czynnym udziałem wykazali się wolontariusze CK Tim, którzy po raz kolejny pokazali swoje zdolności konferansjerskie. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy pastorałkę „Kolędnicy na mojej ulicy” oraz kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

470 LECIE OSTROWA LUBELSKIEGO

Dostojny pochód ulicami Ostrowa, uroczysta sesja Rady Miejskiej a także niesamowita lekcja historii – tak rozpoczęły się obchody 470 lecia miasta Ostrowa, które będą trwały przez najbliższy rok.

W niedzielę (28 stycznia) mieszkańcy Ostrowa obchodzili 470 lecie swojego miasta. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w jednym z najcenniejszych zabytków miasta - w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, sprawowaną przez ks. Tomasza Rehlisa, który swoim porywającym kazaniem poruszył wszystkich obecnych. Następnie w uroczystym przemarszu ulicami udaliśmy się pod Krzyż Milenijny i obelisk poświęcony obrońcom wiary i ojczyzny, gdzie złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Powałki aktu lokacji miasta oraz przez Burmistrza Józefa Gruszczyka aktu nadania wójtostwa dla Wacława Grzymały. Podczas uroczystej XXXVI Sesji Rady Miejskiej wzorowanej na tej sprzed lat, radni przebrani byli w stroje z epoki. Rada przyjęła uchwałę nadania skwerowi w parku miejskim nazwy „Świętego Krzyża”. W 1628 r. na tym terenie zwanym wówczas Tylnym Rynkiem wybudowany został przez mieszczanina ostrowskiego Wojciecha Krzymuskiego Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Uczniowie z Zespołu Szkół przeprowadzili lekcję historii „Dzieje Ostrowa Lubelskiego w XVI wieku”. Genealogie miasta zaprezentował Marek Bunia a uczniowie tutejszej Szkoły Podstawowej przygotowali akademię promującą naszą gminę. Ważnym punktem było wręczenie pamiątkowych medali dla instytucji oraz osób za wieloletnią współpracę na rzecz miasta i gminy Ostrów Lubelski. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienicie goście między innymi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałka województwa reprezentował Łukasz Gołąb a starostę lubartowskiego Radosław Guz, nie zabrakło wójtów z zaprzyjaźnionych gmin, zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz ekip reporterskich Panoramy Lubelskiej, Kanału S, Radia Lublin, Lubartów24.

KOLĘDOWANIE DLA MONIKI I MILENY KOZIEJ

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas…”

Jedną z najmilszych, świątecznych tradycji jest wspólne śpiewanie kolęd. To taki magiczny czas, w którym zapominamy o problemach i troskach ale czujemy tą szczególną bliskość i radość.

W niedzielę (7 stycznia) w Kościele Parafialnym w Rozkopaczewie oraz w Brzostówce Orkiestra Dęta z Ostrowa Lubelskiego kolędowała na bardzo szczytny cel. Orkiestranci razem z kapelmistrzem Wojciechem Durakiem jednogłośnie podjęli decyzję o przyłączeniu się do akcji dzięki, której mogli pomóc Monice i Milenie w walce z chorobą. Monika i Milena Koziej - dwie siostry, miliony komórek, jedna choroba postępująca z dnia na dzień. Kiedy pojawiło się dla dziewczyn światełko w tunelu i nadzieja na lepsze jutro, pojawiły się też kolejne problemy… Koszt terapii komórkami macierzystymi, która jest dla nich szansą, przekracza ich możliwości finansowe. Właśnie dlatego cały czas organizowane są zbiórki pieniężne, imprezy charytatywne oraz licytacje, dzięki którym wspólnymi siłami możemy zebrać potrzebną kwotę. Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz, dlatego też postanowiliśmy podzielić się z innymi naszą wieloletnią pracą i pasją. Podczas koncertu można było usłyszeć między innymi kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, „Mędrcy świata” jak i pastorałki „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Uciekali”, „Mario czy Ty wiesz” w niezwykle pięknych aranżacjach.

Bez wątpienia, możemy powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja.  Dzięki uprzejmości ks. Wiesława Nestoruka, proboszcza parafii w Rozkopaczewie oraz ks. Marka Antonowicza proboszcza parafii w Brzostówce sam koncert jak i niezwykła atmosfera panująca podczas niego przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Ogromna radość towarzyszyła nam cały czas ale nie zabrakło też łez wzruszenia. Podczas koncertów wolontariuszki Koła Caritas ze SP w Ostrowie Lubelskim zebrały blisko sześć tysięcy złotych.  

Orkiestra w składzie:

Dyrygent – Wojciech Durak
Flety – Aleksandra Senczyk, Joanna Petryszak, Iwona Drozd, Angelika Haraszczuk, Katarzyna Szalast
Klarnety – Weronika Domańska, Izabela Malinowska
Sax alt – Natalia Wach, Klaudia Zabielska, Zuzanna Antoniuk
Sax tenor – Paulina Tyc, Michał Góźdź
Sax baryton – Barbara Janik
Trąbki – Jarosław Lato, Błażej Góźdź
Tenor – Stanisław Durak
Puzony – Wojciech Sobczyński, Kamil Senczyk
Instrumenty perkusyjne – Anna Krawczyk – Durak, Władysław Rozmysł
Gitara basowa – Mateusz Łęcki
Wokal – Katarzyna Sobczyńska, Małgorzata Sobczyńska, Jarosław Lato

FERIE ZIMOWE

Jak się w ostrowie onegdaj żyło? – czyli zimowisko 2018.

Targi i jarmarki w przedwojennym ostrowie, stare, zapomniane i mało używane słowa, stroje z epoki naszej praprababci… to tylko niektóre atrakcje ubiegłorocznego zimowiska.

Drugi tydzień ferii (5-9 lutego) był dla nas niezwykły. Przenieśliśmy się wtedy w czasie do lat, kiedy to Król Zygmunt I Stary nadał prawa miejskie naszemu miastu. Dostojna para królewska zaszczyciła nas swoją obecnością inscenizując historyczną chwilę…. W pierwszym dniu zajęć każdemu z uczestników zostało nadane stare imię np. Walentyna, Apolinary. Uczestnicy podzieleni zostali na pięć grup, cechów rzemieślniczych. Każdy miał za zadanie wykonać plakietkę ze swoim nowym imieniem. Drugiego dnia odbył się wielki Jarmark w Ostrowie, czyli zabawa w sprzedawanie i kupowanie w myśl żydowskiej zasady „kupić, nie kupić, potargować warto”, ale żeby sprzedać, trzeba było najpierw wyprodukować dany towar. Nauka starych piosenek i tańców również przypadła do gustu dzieciakom, jak również gry i zabawy ruchowe. Trzeci dzień – środa, przepełniony był zdjęciami z rodzinnych albumów uczestników zajęć, z których wspólnie wykonaliśmy kolaże. W klimacie fotografii pozostaliśmy do końca tego dnia i zrobiliśmy foto budkę w starym stylu, w której fotografowali się wszyscy. Nawet Ci trochę więksi… Kolejnego dnia, jak na tłusty czwartek przystało, było wielkie pączkowe obżarstwo. A pączki mieliśmy oczywiście najlepsze, czyli z naszej ostrowskiej piekarni. I tak wszyscy razem świętowaliśmy ostatni czwartek karnawału. Były tańce, szaleństwa, rozmaite przebrania, jednym słowem – wielka potańcówka mieszczan i chłopów na Królewskim Szlaku. Na zakończenie naszego zimowiska wróciliśmy do czasów obecnych. Wybraliśmy się do kina na bajkę „Fernando”.

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

„Żołnierze Niezłomni byli znakiem sprzeciwu wobec zniewolenia, kłamstwa i komunistycznej propagandy. Głosili prawdę, za co czekało ich zniesławienie, więzienie, okrutne tortury, pokazowe procesy, wreszcie haniebny wyrok śmierci i anonimowy, zbiorowy grób…”

W piątek (2 marca) w Centrum Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w nich burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk,  sekretarz gminy – Sylwia Szczepańska a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Gościem honorowym uroczystości był Marek Franczak- syn legendarnego ostatniego żołnierza podziemia Józefa Franczak ps. „Laluś”. List okolicznościowy przesłał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Niezwykłą akademię, która była piękną lekcją historii przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim pod kierunkiem Beaty Czapskiej, Ewy Dziadko i Andrzeja Gruszczyka.

GMINNY DZIEŃ KOBIET

Degustacja kawy, tort, porady i pokazy kosmetyczne, występy artystyczne – tak świętowaliśmy trzeci Gminny Dzień Kobiet w Ostrowie Lubelskim. Tym razem impreza miała bardzo szczytny cel.

W piątkowe popołudnie 9 marca Panie z Ostrowa Lubelskiego miały swoje święto. Z tej okazji Burmistrz - Józef Gruszczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Robert Powałka wręczyli przybyłym Kobietom kwiaty, a także złożyli życzenia. Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego- Tomasz Sonntag zaprosił na scenę Monikę i Milenę Koziej, Beatę Bójko, Izabellę Marzędę, Joannę Gołębiowską, Krystynę Hoduń, Bronisławę Kubeluk, Annę Kaznowską, Janinę Dąbkowską oraz Agnieszkę Mąkę, na ręce których zostały złożone dyplomy uznania za działalność na rzecz naszego miasta. Pyszny tort, wykonany przez Jolantę Flis podbił serca i podniebienia wszystkich zgromadzonych gości. Na scenie z programem artystycznym wystąpił zespół muzyczny „NO NAME”, chór męski „Pojezierze”, a także solistki- Milena Majewska oraz Ewelina Marzęda przy akompaniamencie Kamila Marzędy. Pokaz zumby, a także profesjonalny masaż pleców zainteresował niejedną Panią.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje gminne 37. Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 25 kwietnia w Centrum Kultury. Wzięło w nich udział 24 najlepszych recytatorów wyłonionych w przesłuchaniach szkolnych. Na scenie prezentowali dwa utwory literackie. Młodych adeptów recytacji oceniało Jury w składzie: Urszula Bednarczyk, Urszula Gruszczyk, Iwona Drozd, Małgorzata Sobczyńska.

Jury nagrodziło 8 najlepszych recytatorów.

A są to:

 • Oliwia     Siwek – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Wiktor     Miciuła – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim
 • Julia     Woźniak – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim
 • Szymon     Małyska – kl. III SP w Rozkopaczewie   
 • Marcin     Daszczyk – kl. IVb SP w Ostrowie Lubelskim
 • Adam     Kołton – kl. IVa SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Wiktoria     Bartkowicz – kl. VI SP w Kaznowie   
 • Gabriela     Powałka - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim

Osoby te zakwalifikowały się na eliminacje powiatowe tego konkursu, które odbyły się w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Kocku.

Przyznano również wyróżnienia następującym osobom:

 • Maja     Ulatowska - kl. II SP w Kolechowicach   
 • Magdalena     Włosek – kl. III SP w Kaznowie   
 • Alicja     Smyk - kl. VI SP w Kolechowicach        
 • Karolina     Markiewicz - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Mateusz     Chomicz - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim

UROCZYSTOŚCI 3 MAJOWE

Uroczysty pochód, msza święta, złożenie wiązanek - tak rozpoczęliśmy tegoroczne obchody 227 rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

Mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęły się gminne obchody 3 Maja. Po jej zakończeniu władze miasta, poczty sztandarowe a także przybyli goście i społeczność lokalna w uroczystym pochodzie przeszli pod Krzyż Milenijny i Obelisk znajdujący się w Parku Miejskim, gdzie zostały złożone wiązanki. Następnie głos zabrał burmistrz Ostrowa Józef Gruszczyk, który na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich na część artystyczną, do Centrum Kultury.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Ostrowa pod batutą Anny Krawczyk - Durak oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Kolechowic, którzy pod okiem nauczycieli: Beaty Grzesiak, Elizy Sidor i Sławomira Lato przygotowali akademię upamiętniającą Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczystości odbyły się biegi 3- majowe zorganizowane przez nauczycieli w-fu z terenu gminy. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

JARMARK ZYGMUNTOWSKI

Pokazy rycerskie, degustacja potraw regionalnych, występy dzieci, młodzieży a także zespołów śpiewaczych to tylko niektóre atrakcje niedzielnej imprezy.  Jednak najpoważniejszym wydarzeniem Jarmarku było podpisanie porozumienia między Ostrowem a włoską gminą Palombara Sabina.

W niedzielne popołudnie (13 maja), odbył się  Jarmark Zygmuntowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, po której w barwnym korowodzie, ruszyliśmy do centrum miasta na dalszą część imprezy. Na ten dzień organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dzięki którym mogliśmy odczuć klimat prawdziwego Jarmarku. Były pokazy walk rycerskich, ścinanie głów kapuścianych a także wioski rycerskie.

Nie zabrakło również stoisk z potrawami regionalnymi przygotowanymi przez zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy, grupę Wataha, Stowarzyszenie Mieszkańców, Zespół Szkół, Gminną Spółdzielnię SCh,  drużynę OSP z Kolechowic Kolonii. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać także stoiska z rękodziełem, rzeźbą, malarstwem, przygotowane między innymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele gminy Palombara Sabina z burmistrzem Alessandro Palombi na czele oraz rodowitą ostrowianką Agnieszką Daniluk - Mąką, która jednocześnie pełniła funkcję tłumacza. Gościliśmy także między innymi senatora RP Stanisława Gogacza, przedstawicieli wojewody, marszałka i Lubelskiej Izby Rolniczej.

Najważniejszym punktem imprezy było podpisanie porozumienia między Ostrowem Lubelskim a  Palombara Sabina. Pakt o współpracy w imieniu mieszkańców obydwu miejscowości podpisali Alessandro Palombi i Józef Gruszczyk – burmistrzowie miast partnerskich. Świadkami podpisania umowy partnerskiej byli również radni Rady Miejskiej  z jej przewodniczącym Robertem Powałką, delegacja włoska: Massimo Belli, Giorgio Bonfiglio, Damiano Ippoliti, Franco Randali, Mirko Possenti i Stefano Meloni oraz licznie zgromadzona społeczność lokalna.

Istotnym elementem był czas wręczenia medali dla osób zasłużonych naszemu miastu. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu naszej gminy a także grupy działające w Centrum Kultury. Nie zabrakło również występów zespołów ludowych „Ostrowianki Polesianki”, „Rozkopaczewianki” oraz zespołu śpiewaczego „Kaznowianki”. Niezwykle miłą niespodziankę przygotowała pani Krystyna Hoduń – kierownik zespołu z Rozkopaczewa, wielokrotna zdobywczyni nagród w festiwalach ludowych. Specjalnie na ten dzień nauczyła się piosenki O’sole Mio, którą wykonała na scenie u boku przedstawicieli z zaprzyjaźnionej włoskiej gminy. Na scenie nie zabrakło także Orkiestry Dętej pod batutą Anny Krawczyk – Durak. Gwiazdą wieczoru był Stefano Terrazzino, który przygotował specjalne muzyczno-taneczne animacje z widzami. Dyskotekę pod gwiazdami poprowadził lokalny zespół muzyczny 4_you.

WIZYTA W MIEŚCIE PARTNERSKIM PALOMBARA SABINA

Palombara Sabina to przeurocze miasteczko położone na jednym z włoskich wzgórz. Lacjum – region, w którym znajduje się Palombara, jest uważany za kolebkę państwa rzymskiego.  W średniowieczu przeszedł w posiadanie papieży i przez ponad tysiąc lat nazywany był Państwem Kościelnym. Nazwa ta nadal nie jest bezpodstawna – Watykan leży tylko 60 kilometrów dalej. W ciągu niespełna godziny można też dotrzeć stamtąd do Wiecznego Miasta – Rzymu. Niedaleko jest też do miejsca legendarnej bitwy z czasów II wojny światowej – Monte Cassino, gdzie nasze wojska pod wodzą generała Andersa stoczyły krwawą walkę przeciw Niemcom. Z Lacjum graniczą najbardziej malownicze regiony Włoch, m. in. Toskania i Umbria.

W to właśnie miejsce wybraliśmy się wraz z burmistrzem Józefem Gruszczykiem  i ponad pięćdziesięcioosobową delegacją na zaproszenie burmistrza Palombary – Alessandro Palombi  w ramach podpisanego podczas Jarmarku Zygmuntowskiego porozumienia o współpracy pomiędzy naszymi gminami. Razem z Orkiestrą Strażacką, zespołami: Ostrowianki – Polesianki, Rozkopaczewianki, Kaznowianki i chórem Pojezierze, przedstawicielami gminy  reprezentowaliśmy nasz region podczas największego święta Palombary – Święta Czereśni. Jako że Włosi biorą sobie świętowanie do serca, obchody trwały niemal cały tydzień. Przygotowania natomiast rozpoczęły się właściwie już na początku roku i brała w nich udział – tradycyjnie – cała lokalna społeczność. Stworzenie ogromnych, kilkumetrowych monumentów – posągów przystrojonych czereśniami i kwiatami zajmuje około pięciu miesięcy! Budują je wspólnie wszyscy – od maluchów, po takich, którzy przeżyli już kilkadziesiąt takich Świąt. Ta tradycja jest zbliżona do naszych dożynkowych wieńców,  z tym, że te włoskie to prawdziwe olbrzymy, tworzone przez dowolnie dobrane grupy mieszkańców. Biorą one udział w paradzie, która jest głównym elementem ostatniego dnia Święta Czereśni. Też tam byliśmy, oczywiście! Dołożyliśmy do niej sporą dawkę polskich pieśni i przyśpiewek (a nawet – włoskich w polskim wykonaniu – takie rzeczy umie tylko Pani Krysia!), muzyki prosto od naszej Orkiestry, ale też – smaków! Były pierogi (które nasze damy lepiły przez całą sobotę!) z kaszą i serem, ruskie, z kapustą i grzybami, najsmaczniejsze rodzaje ciast, nie zabrakło też oczywiście lokalnych nalewek.

Włosi przywitali nas z niemal polską gościnnością – nocowaliśmy w kilkunastowiecznym zamku, na samym szczycie Palombary, codziennie mieliśmy okazję delektować się tamtejszą kuchnią (tak, „makaron” stał się synonimem słowa „kolacja”) i podziwiać niesamowite widoki. Oczywiście skorzystaliśmy z faktu, że dookoła jest tyle zabytkowych miejsc! Zwiedziliśmy Tivioli (miasto starsze od Rzymu), piękny Watykan, potężny Rzym i romantyczną Wenecję.

OBCHODY POBYTU 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

27 WDP AK powstała z samoobron, które były powoływane w celu obrony ludności polskiej zagrożonej czystkami etnicznymi z rąk nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu  oraz przygotowania do realizacji planu „Burza”.

W byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego w niedzielę, 17 czerwca odbyło się spotkanie upamiętniające 74. rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na Lubelszczyźnie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Uroczystości przypominające fragment historii dywizji zorganizowało lubelskie środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Współorganizatorami rocznicowego spotkania byli: Nadleśnictwo Parczew, Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego i Wójt Uścimowa. Rangę uroczystości podniosły licznie zgromadzone poczty sztandarowe i znamienici goście. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ppłk. rezerwy wojska polskiego ks. Bogdana Augustyniaka złożono wiązanki i wręczono odznaczenia. Odznaczenia wręczał Prezes Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK Andrzej Mazurek w asyście żołnierzy dywizji. Na tę uroczystość dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przygotowali specjalną część artystyczną. Spotkanie w Lasach Parczewskich zakończyły „Biegi Pokoleń” ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka. W programie imprezy znalazło się też ognisko, bigos, a także grochówka.

VI MIĘDZYNARODOWY MOTO – PIKNIK

Konkurs elegancji, zwiedzanie gminnej piekarni a także degustacja lokalnych produktów… czyli Motozłaz Lubartowski w Ostrowie Lubelskim.

    W sobotę (4 sierpnia) po raz kolejny odbył się Motozłaz Lubartowski – Mistrzostwa Polski Motocykli Zabytkowych. Już po raz trzeci Gmina Ostrów Lubelski przyłączyła się do organizacji imprezy. Podobnie jak w latach ubiegłych, w naszym mieście odbył się konkurs elegancji a także jedna z konkurencji. Można było podziwiać zabytkowe maszyny oraz stylowe przebrania. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie ostrowskiej piekarni, poczęstunek przygotowany przez pracowników oraz ostrowskie chlebki, które uczestnicy dostali w prezencie. Mamy nadzieję, że to nieostatnia tego typu impreza w Ostrowie.

FESTYN RODZINNY

Animacje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kurtyna wodna a także koncerty gwiazd muzyki disco polo. Tak w skrócie wyglądał tegoroczny festyn. Impreza odbyła się 5 sierpnia (niedziela) nad Jeziorem Miejskim.

Plaża nad Jeziorem Miejskim po brzegi była wypełniona uczestnikami festynu. Atrakcji było co niemiara. Kolorowe warkoczyki, tatuaże, konkurencje rodzinne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych milusińskich a animatorzy mieli ręce pełne roboty. Niemniejszym powodzeniem cieszyła się prezentacja sprzętu ratowniczo - gaśniczego przeprowadzona przez OSP w Ostrowie Lubelskim, a także kurtyna wodna, która ochłodziła niejednego uczestnika imprezy. Kolejnym punktem programu był koncert zespołu MIGLANC, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Swoją energią i charyzmą rozgrzał naszą publiczność do czerwoności. Zespół New York, swoją oryginalnością również podbił serca ostrowskiej publiczności. Gwiazdą wieczoru był zespół Shantel znany między innymi z utworów takich jak „A Ty daj” czy „Może ze mną zatańczysz” . Podczas ich występu nawet najwięksi „twardziele” nie mogli powstrzymać się od tańca i dobrej zabawy. Dyskotekę pod gwiazdami dla najwytrwalszych poprowadził Dj Kuba – Pogotowie Muzyczne.

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE

Uroczysta msza święta, barwny korowód, konkurs wieńców, występy zespołów ludowych, a także koncert kapeli góralskiej Ciupaga. Tak w skrócie wyglądały tegoroczne dożynki Gminno – Parafialne w Ostrowie Lubelskim. Impreza odbyła się w sobotę (8 września) w Parku Miejskim.

Już po raz kolejny wyjątkowym punktem programu tegorocznych dożynek był korowód złożony z mieszkańców, delegacji z wieńcami, pocztów sztandarowych, zespołów ludowych, Orkiestry Dętej oraz władz miasta i gminy. Śpiewy słychać było w całym mieście. A to dzięki zespołowi ludowemu "Sławiniacy", który przekonał do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników orszaku. Dla mieszkańców duże znaczenie miał moment przełamania i dzielenia chleba. Dożynkowy bochen podzielił na scenie burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Powałką, oraz Starostami Justyną Siepsiak i Wiesławem Drabikiem. Burmistrz w swoim przemówieniu między innymi podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do zorganizowania święta plonów. Nagrody dla wyróżniających się rolników otrzymali właściciele 8 gospodarstw. Nie zabrakło tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. O tytuł walczyło 11 prac symbolizujących płody ziemi. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach – tradycyjne i współczesne. Podpisano również list intencyjny ze spółką WEDA, która zamierza utworzyć w naszym mieście zakład pracy, zatrudniający ok. 30 osób. Dodatkową atrakcją były także konkurencje dożynkowe, w których o puchar burmistrza rywalizowali radni z sołtysami. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna sołtysów. Nie obyło się bez występów lokalnych zespołów ludowych i orkiestry, a gościnnie wystąpił również Chór Męski „Pojezierze”. Artyści ludowi swoim strojem i repertuarem w szczególny sposób zaakcentowali dożynkowe tradycje. Gwiazdą wieczoru była kapela góralska „CIUPAGA”. Na scenie wystąpił również zespół BAYERA. Zabawa taneczna z zespołem muzycznym 4_YOU rozpoczęła dyskotekę pod gwiazdami, którą w dalszej części poprowadził Dj Mateo.

PRZEKAZANIE OGNIA NIEPODLEGŁOŚCI – KONCERT MUZYCZNY

Ogień  Niepodległości  ma ochronić od  zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.

Od 2000 r. harcerze i uczniowie przyjeżdżają na początku listopada do Kostiuchnówki, by na gro­bach polskich legionistów zapalić znicze. Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tra­dycji sztafet biegnących z ogniem niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień i rozpoczynają sztafetę rowerową z Ogniem Niepodległości do Polski. Po przejechaniu kilkuset kilometrów Ogień Niepodległości składany jest na grobach Nieznanego Żołnierza

i pomnikach podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

W tym roku ogień z cmentarza w Kostiuchnówce pobrany został przez Lubelskie Środowisko 27 WDP AK. W dniu dzisiejszym podczas koncertu patriotycznego w wykonaniu Orkiestry Dni Naszych w Centrum Kultury ogień przekazano burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego. Przekazującymi byli prezes LS 27 WDP AK Andrzej Mazurek oraz członek zarządu Jacek Zapasa.

Dodatkową atrakcją był koncert w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych, której motto brzmi „Edukacja przez zabawę, uśmiech i muzykę”. Muzycy po raz kolejny zaprezentowali porwali dzieci, młodzież a także opiekunów do wspólnej zabawy. Ich koncerty oraz repertuar to nie tylko zabawa, ale szeroka profilaktyka zgodna z Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci.


WIECZORNICA – WIGILIA 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Piechota”, „Sadźmy przyjacielu róże”, „Póki Polska żyje w nas”… między innymi takie pieśni patriotyczne rozbrzmiewały podczas wieczornicy w wigilię 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sobotę (10 listopada), mszą świętą o godzinie 20.00 rozpoczęła się wieczornica patriotyczna, której inicjatorem był proboszcz ostrowskiej parafii, ks. Jan Orłowski. Ogień Niepodległości zapłonął na parkingu przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim. Rozpalił go wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. „Ten ogień symbolizuje naszą niepodległość. W ten sposób czczono pamięć o jej bohaterach przed II wojną światową i w ten sam sposób chcemy dzisiaj to robić my. Bardzo cieszę się, że jest tu mnóstwo ludzi. Wiem, że te ognie dzisiaj zapłoną w wielu miejscach województwa. To ogromny symbol jedności wokół tej podstawowej wartości, jaką jest niepodległość (…)”.

Po uroczystym rozpaleniu ogniska, wszyscy zebrani odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP. Głos zabrał m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, który odczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Na scenie zaprezentowali się przedstawiciele szkół gminnych z Rozkopaczewa, Kolechowic, Kaznowa oraz Ostrowa. Nie zabrakło także chóru Parafialnego, Chóru Męskiego „Pojezierze” z Uścimowa, zespołu śpiewaczego „Ostrowianki – Polesianki”, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jedlance Nowej. Wielkim zaangażowaniem wykazali się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego w ostrowskiej Szkole Podstawowej. Podczas koncertu częstowali ciepłą kawą, herbatą a także bigosem. Nie zabrakło również słodkiego deseru w postaci pączków i domowych wypieków. Mimo chłodnego wieczoru, panowała niezwykle ciepła atmosfera… O godzinie 23.00 odśpiewano Apel Jasnogórski, zaś widowiskowym wydarzeniem był pokaz fajerwerków. Właśnie tak zgromadzeni  świętowali 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Uroczysta msza w intencji Ojczyzny, pochód ulicami Ostrowa, złożenie wiązanek, koncerty patriotyczne – tak w skrócie obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim.

Gminne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, podczas której przybyli modlili się w intencji Ojczyzny.  Po eucharystii licznie zgromadzona społeczność lokalna, władze miasta, młodzież szkolna, członkowie organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta oraz uczestnicy mszy w dumnym pochodzie przeszli pod Krzyż Milenijny. Podczas przemarszu można było usłyszeć pieśni patriotyczne a także ujrzeć barwy narodowe. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego pod obelisk poświęcony „Obrońcom wiary, bohaterom walk o wolną i suwerenną ojczyznę”. Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, wszyscy wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po uroczystym złożeniu kwiatów pod obeliskiem głos zabrał burmistrz – Józef Gruszczyk, który w swoim przemówieniu odniósł się do najistotniejszych wartości wolnej i niepodległej Ojczyzny. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w ostrowskim Centrum Kultury, którą swoim występem otworzył Chór Parafialny pod batutą Andrzeja Dąbkowskiego. Nieco później nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnej młodzieży, których fundatorem jest Fundacja Na Rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy. Kolejna na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta poprowadzona przez Annę Krawczyk – Durak. W specjalnie przygotowanym repertuarze patriotycznym, gościnnie wystąpiła Małgorzata Sobczyńska, Katarzyna Sobczyńska oraz Jarosław Lato. Następnie na scenie wystąpiły Rozkopaczewianki, młode solistki które debiutowały podczas tegorocznych dożynek gminno – parafialnych. Na zakończenie tej części, mogliśmy obejrzeć piękną a zarazem wzruszającą akademię z niezwykłym przesłaniem, którą przygotowali dla nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie pod kierunkiem Moniki Makowskiej - Demaire, Beaty Sachar oraz Andrzeja Dąbkowskiego.

Na zakończenie gminnych uroczystości odbył się bieg niepodległości, którego inicjatorem jest Jarosław Góźdź. Nagrody rzeczowe ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Orzeł Biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie. Jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu. Jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów! – koncertem patriotycznym „Ostrowianki – Polesianki” uczciły jubileusz 15 lecia zespołu.

    W sobotę, 17 listopada swoje święto obchodził Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki – Polesianki”, którego kierownikiem jest Bronisława Kubeluk. Z tej okazji odbył się VIII Koncert Pieśni Patriotycznej, który uroczyście zakończył gminne obchody 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie zaprezentowali się soliści, zespoły gminne a także zaprzyjaźnione z okolicznych miejscowości.

19 AKCJA POLACY RODAKOM

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o swoich bliskich. Co roku o naszych rodakach zza wschodniej granicy pamiętają mieszkańcy Lubelszczyzny. Już po raz 19. odbyła się akcja „Polacy Rodakom”. Paczki trafiły do naszych rodaków na Białorusi i Ukrainie. W akcji uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Ostrów Lubelski przekazali w tym roku 52 paczki. Zbiórka prowadzona była w szkołach, przedszkolu, jednostkach organizacyjnych gminy i sklepach Gminnej Spółdzielni SCH.

MIKOŁAJKI Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY -KONCERT CHARYTATYWNY „DZIECI-DZIECIOM”

Przedszkolaki, uczniowie szkół gminnych, wychowankowie Centrum Kultury – to oni zaprezentowali się na scenie podczas koncertu charytatywnego „Dzieci – Dzieciom”. Dodatkową atrakcją był finał konkursu plastycznego, Mikołaj i góra prezentów.

Tradycją dla mieszkańców naszej gminy jest coroczny koncert charytatywny, który odbywa się zawsze w okresie przedświątecznym. Ten czas jest dla nas niezwykle ważny, pełen refleksji i podsumowań… Za każdym razem wyciągamy pomocną dłoń do drugiego człowieka. Tym razem zbieraliśmy datki pieniężne dla Igi Tarasińskiej oraz Mileny i Moniki Koziej.

Koncert wzbogacony był wręczeniem nagród w konkursie plastycznym „Co zagraża dzieciom na wsi?” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. W tym dniu przybyli do nas znamienici goście, a zarazem sponsorzy naszej imprezy. Powitaliśmy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie: Jolantę Sobotę - Zastępcę Inspektora Okręgowego Państwowej Inspekcji Pracy, Katarzynę Fałek – Kurzynę, Tomasza Abramczyka i Mirosława Wyrwisza, a także przedstawicieli KRUS w Lubartowie – Zofię Sekułę – Cieniuch – kierownika referatu ubezpieczeń PTK oraz Marzenę Cupryn - Wasil. Nie zabrakło również gospodarza naszej gminy - Józefa Gruszczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Jerzego Sobicha, Sekretarza Gminy - Sylwii Szczepańskiej, a także dyrektorów gminnych szkół.

Jak na prawdziwe Mikołajki przystało, zjawił się Święty Mikołaj - taki prawdziwy! Z długą brodą i wielkim brzuchem. Na tą chwilę z niecierpliwością czekali wszyscy, nie tylko najmłodsi uczestnicy imprezy. Nasz gość przybył specjalnie, aby wręczyć wszystkim laureatom konkursu nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Burmistrza Ostrowa Lubelskiego. Dzieci, wpatrzone w Mikołaja, w napięciu oczekiwały na swoją kolej… Radość ich nie miała końca!

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, mogliśmy zobaczyć i usłyszeć grono niezwykle zdolnych artystów. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, a także podopieczni ostrowskiego Centrum Kultury uświetnili koncert swoimi występami. Biletem wstępu były datki pieniężne zbierane dla mieszkanek naszej gminy - Igi Tarasińskiej oraz Mileny i Moniki Koziej na dalsze leczenie i rehabilitację. W tym dniu nie zabrakło również Szkolnego Koła Caritas, Wolontariuszy z Zespołu Szkół oraz ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach z domowymi ciastami a także Warsztatów Terapii Zajęciowej ze stoiskiem rękodzieła artystycznego, kartkami i stroikami świątecznymi.

  Występujący artyści zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności muzycznych, tanecznych, jak również teatralnych.

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim oferuję szeroką i bogata ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiednich.

Zajęcia stałe:

 • Zajęcia manualne
 • Świetlica socjoterapeutyczna
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia taneczne:

- taniec nowoczesny
- taniec ludowy
- balet

 • Pracownia Orange   
 • Nauka gry na instrumentach        
 • Orkiestra Dęta   
 • Zajęcia proobronne „WATAHA”   
 • Klub Rozwiń Skrzydła

W placówce odbywały się także…

 • Sesje Rady Miejskiej   
 • Spotkania Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom     Alkoholowym   
 • Spotkania Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego
 • Spotkania Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski   
 • Szkolenia
 • Pokazy
 • Próby Chóru Parafialnego
 • Próby Orkiestry Dętej   
 • Spotkania Klubu Seniora
 • Spotkania Organizacji Rolniczych   
 • Spektakle muzyczne dla dzieci i młodzieży
 • Akademie i szkolne projekty

Pod skrzydłami Centrum Kultury działają zespoły śpiewacze…

 • Ostrowianki – Polesianki
 • Rozkopaczewianki
 • Kaznowianki

W Centrum Kultury swoją siedzibę ma
redakcja biuletynu „Głos Ostrowa” w skład, której wchodzi:

- Iwona Drozd
- Joanna Gołębiowska
- Beata Bójko
- Izabela Marzęda
- Marcin Skrzypek

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi