Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie 2020
INWESTYCJE

Podsumowanie i przypomnienie co działo się  

w naszej gminie w 2018 r.

Gmina Ostrów Lubelski na koniec grudnia 2018 roku liczyła 5277 mieszkańców.

W odniesieniu do roku 2017 odnotowano wzrost liczby ludności o 2 osoby. W systemie Gminnej Ewidencji Ludności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 zarejestrowano: 57 urodzeń (w odniesieniu do roku 2017 wzrost o 4), 69 zgonów (w stosunku do roku 2018 spadek o 12), 58 zameldowań  (w stosunku do roku 2017 wzrost o 4), 48 wymeldowań (w stosunku do roku 2018 spadek o 38), 51 małżeństw (w stosunku do roku 2017 wzrost o 15). Wydanych zostało 652 dowody osobiste.

W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie naszej Gminy zarejestrowanych jest 177 podmiotów gospodarczych w tym: 150 aktywnych, 27 zawieszonych, 9 działających w formie spółek.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 17 punktów sprzedaży alkoholu, dla których wydano 39 zezwoleń. W rozróżnieniu na zawartość alkoholu ilość punktów przedstawia się następująco: do 4,5% alk: poza miejscem sprzedaży 14 na 20 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 3 na 6 możliwych; powyżej 4,5% alk. do 18% alk.: poza miejscem sprzedaży 12 na 20 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 0 na 4 możliwych; powyżej 18% alk.: poza miejscem sprzedaży 10 na 15 możliwych zezwoleń, w miejscu sprzedaży 0 na 4 możliwych.

Podatki

Na podstawie ewidencji wymiarowej podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zarejestrowanych jest 4636 czynnych pozycji podatkowych.

Wystawiono 284 decyzji administracyjnych dotyczących zmian w posiadaniu gruntów i nieruchomości. Wydano 17 decyzji dotyczących ulg i zwolnień w sprawach podatkowych oraz 440 zaświadczenia o stanie majątkowym i dochodzie rocznym podatników.

Wpływy z podatków za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. od osób fizycznych wyniosły:

 • podatek od nieruchomości: 368 586,20 zł.
 • podatek rolny: 531 087,42 zł.
 • podatek leśny: 26 692,49 zł.
 • podatek od środków transportowych: 67 239,40 zł.

Łącznie wpływy wyniosły: 993 605,51 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 87 506,54 zł.

Wpływy z podatków za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. od osób prawnych wyniosły:

 • podatek od nieruchomości: 475 002,33 zł.
 • podatek rolny: 5 965,50 zł.
 • podatek leśny: 54 857,50 zł.
 • podatek od środków transportowych: 5 907,00 zł.

Łącznie wpływy wyniosły: 541 732, 33 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. łączne zaległości w zobowiązaniach osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą: 255 130,24 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 50 podmiotów gospodarczych, które opłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

W 2018 r. przyjęto i skontrolowano 141 deklaracji na podatki od osób prawnych łącznie z korektami, w tym: podatek od nieruchomości - 100, podatek rolny - 31, podatek leśny – 10

Przyjęto i skontrolowano 31 deklaracji na podatek od środków transportowych wraz ze zmianami, w tym: od osób fizycznych - 26, od osób prawnych – 5

Wpłynęło 8 wniosków o przyznanie ulgi w podatku, w tym:

- 5 wniosków od osób fizycznych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku trzech wniosków wydano postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia, natomiast w dwóch sprawach wydano decyzje przyznające ulgi;

- 3 wnioski od osób prawnych o przyznanie ulgi w podatku. W przypadku tych  wniosków wydano decyzje przyznające ulgi.

Ponadto wydano dwie decyzje przyznające ulgę w podatkach, których postępowanie zostało wszczęte w 2017 r.

Jedno przedsiębiorstwo skorzystał ze zwolnienia z podatku wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych.

Drogownictwo i energetyka

24 lipca 2018 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe o udzielenie  zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Ostrów Lubelski” na lata 2019-2020. W skład grupy zakupowej wchodzą: Gmina Ostrów Lubelski  - lider, oraz Gmina Uścimów, Gmina Kamionka, Gmina Serniki, Gmina Michów, Gmina Ostrówek i Gmina Firlej. Spośród siedmiu złożonych ofert wybrana została oferta firmy: Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Cena brutto oferty: 2 559 044,98 zł. przy stawce jednostkowej 0,26270 zł/kWh netto. Cena jednostkowa energii w latach 2017-2018 wynosiła 0,21660 zł/kWh netto. Oznacza to, że cena jednostkowa wzrosła o 21,24%.

10 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna w m. Jamy w zakresie wykonania prawostronnego chodnika od km 67+662 do km 67+882". Wartość odebranych robót wynosi 164240,73 zł., w tym Gmina Ostrów Lubelski 98544,44 zł i Województwo Lubelskie 65696,29 zł.

Kolechowice Folwark7 września 2018 r. odebrane zostały roboty budowlane roboty budowlane polegające na „Modernizacji drogi gminnej nr 103622L w Kolechowicach Folwark” Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 4 mb. o  długości 307 mb. Wartość odebranych robót wynosi 107 523,72 zł - brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.

3 października 2018 r. odebrano roboty na zadaniu  pn. „Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na ulicach Poniatowskiego i Oleśnickiego w Ostrowie Lubelskim” polegającego na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, tj. budowie linii kablowej, postawieniu 4 szt słupów stalowych na fundamencie betonowym, z oprawami typu LED w ilości 4 szt., w tym:

 • 1 słup na ul. Poniatowskiego o numerze 10/O;
 • 3 słupy na ul. Biskupa Oleśnickiego o numerach 13/O, 14/O i 15/O.

Wykonawcą robót była firma GEO-TERM Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna z Lubartowa. Wartość robót wyniosła 24 907,50 zł  brutto.

Kolechowice13 listopada 2018 r. dokonano odbioru technicznego robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L w Kolechowicach" o długości 1475 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Parczew Spółka Akcyjna z Parczewa. Wynagrodzenie wykonawcy robót wynosi 1 119 347,50 zł. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa 769 435,00 zł. Procentowy udział wnioskowanej dotacji w kosztach kwalifikowalnych zadania to 70%. 19 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

13 listopada 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 813 w miejscowości Rozkopaczew w zakresie wykonania lewostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi od km 79+458 do km 80+585". Wartość odebranych robót wynosi  791305,09 zł., w tym Gmina Ostrów Lubelski 483906,09 zł i Województwo Lubelskie 307399,00 zł.

20 listopada 2018 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim”. Wartość odebranych robót wynosi  1 124 383,72 zł. Inwestycja była realizowana ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania 543 552,00 zł.

W 2018 roku wykonano przebudowę ulicy Błotnej i Leśnej w Ostrowie Lubelskim. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni ulic z kostki brukowej. Wartość robót wynosi 92901,00 zł .

W 2018 roku wykonano przebudowę ulicy Okopowej w Ostrowie Lubelskim. Przebudowa polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni ulic z kostki brukowej. Wartość robót wynosi 111198,12 zł .

W 2018 r. Starostwo Powiatowe w Lubartowie wykonało przebudowę drogi powiatowej nr 1565 L ((Wólka Nowa) - Wólka Stara Kijańska - do dr. pow. nr 1563 L) w miejscowości Wólka Stara Kijańska. Wartość robót budowlanych wyniosła 498768,48 zł . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Udział gminy 150000 zł.

W latach 2015-2018 na terenie naszej gminy wykonano 9134 m dróg.

Inwestycje gminne

Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z budową pomostu W ramach inwestycji na Przystępie I nad Jeziorem Miejskim rozebrano stare molo i zastąpiono je pomostem pływającym. Wykonawcą zadania był Floating Platform System Jacek Ziółkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wartość inwestycji: 174 560,00 zł Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski W ramach inwestycji wykonane zostało: -  3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych na osiedlu Gościniec w Ostrowie Lubelskim -  inwestycje została zakończona; - przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim – inwestycja zakończy się w 2019 roku. Wartość inwestycji: 8 023 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie pomostu Otwarcie pomostu   Otwarcie pomostu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim20 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 2 000 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 – 2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski
10 maja 2018 roku podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę o dofinansowanie na realizację projektu na przebudowę sieci wodociągowej (7,5 km) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowie Lubelskim.Wartość projektu wynosi 2 979 tys. zł, a przyznane dofinansowanie 2 051 tys. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2020. Wartość inwestycji: 2 979 000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Lubelski ramach inwestycji zostanie zamontowanych: - 8 kotłów na biomasę – inwestycja została zakończona, - 254 zestawów kolektorów słonecznych płaskich – inwestycja zostanie zakończona w 2019 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark
Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Kolechowice, Kolechowice Folwark oraz w Ostrowie Lubelskim na ulicy Łęczyńskiej oraz na działkach rekreacyjnych przy ul. Batalionów Chłopskich. Wartość inwestycji: 6 327 000,00 zł

Gospodarka nieruchomościami

Gmina jest właścicielem 491 ha gruntów, 19 lokali mieszkalnych, 4 lokali socjalnych, 5 obiektów szkolnych, 10 remiz OSP, 1 przychodni służby zdrowia oraz 18 innych budynków.

Wyżej wymienione grunty posiadają uregulowany stan prawny, a prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie.

W okresie ostatniego roku:

- zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Lubelskim za łączną cenę 37.023,00 zł;

- zostało podpisanych 6 umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Ostrowie Lubelskim o łącznej powierzchni 48,8295 ha;

- ustanowiono na nieruchomościach będących własnością Gminy Ostrów Lubelski dwie odpłatne służebności przesyłu na łączna kwotę 2316,09 zł;

- sporządzono 68 odpowiedzi z wykonania analizy zasobu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

W 2018 r. wystawiono:

 • 73 faktury z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów gminnych na łączną kwotę 20.275,93 zł.;
 • 24 faktury za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego na łączną kwotę 11.220,35 zł.;
 • 3 faktury z tytułu udostępnienia lub ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych na łączną kwotę 2.566,09 zł.   

Ochrona środowiska

W 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim prowadzono postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

„Budowa nowego stawu rybnego na działkach nr ewid. 771 i 772 w miejscowości Kolechowice, gmina Ostrów Lubelski”.

Przygotowano dokumentację i przekazano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dla przedsięwzięć polegających na przebudowie dróg gminnych w Rozkopaczewie, Kaznowie Kolonii oraz Kolechowicach Kolonii, budowa pomostu pływającego na Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Kontynuacja prac przewidziana jest na rok 2019.

W 2018 r. usunięto wyroby zawierające azbest. Ilość usuniętych wyrobów będzie znana po przekazaniu danych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Przyjęto, zweryfikowano i wydano decyzję na 775 wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rolnictwo i turystyka

W maju gminę Ostrów Lubelski zaszczyciła delegacja włoskich samorządowców i przedsiębiorców z gminy Palombara Sabina. Włosi spotkali się z miejscowymi rolnikami bezpośrednio w ich gospodarstwach, w celu poznania potencjału produkcyjnego naszej gminy oraz możliwości nawiązania współpracy gospodarczo-kulturalnej.

W czerwcu 2018 r. przeprowadzona została konserwacja cieku wodnego na całym odcinku od Przygaliny do  rzeki Tyśmienicy. Zakres prac obejmował udrożnienie cieku poprzez obkoszenie skarp, usunięcie krzaków i odmulenie dna rowu. Prace prowadzone były systemem gospodarczym i nie generowały kosztów. Do ich  realizacji zatrudniony został pracownik z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.

Na terenie gminy w gospodarstwie indywidualnym w Kolechowicach odnotowano przypadek zarażenia wirusem ASF trzody chlewnej. Gmina miała obowiązek oznakowania tablicami stref uznanych za zagrożone i zapowietrzone. Tablice ustawione były w miejscach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lubartowie.

Wczesną jesienią przeprowadzone zostały 2 akcje poszukiwania padłych dzików przez służby leśne, weterynarię i koło łowieckie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

W sierpniu nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim odbyły się zawody wędkarskie w połowie sportowym ryb o Puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego zorganizowane w dwóch kategoriach wiekowych. Impreza miała charakter kulturalno-wypoczynkowy i  integracyjny, zakończyła się wręczeniem pucharów dla najlepszych wędkarzy i wspólnym ogniskiem dla uczestników.

W tym roku w dniu 8 września po raz czwarty odbyły się dożynki Gminno-Parafialne  połączeniu z największym odpustem w Parafii. Uhonorowanych nagrodami zostało 8 rolników z terenu gminy oraz nagrodzono wieńce dożynkowe. Imprezy te cieszą się coraz większym zainteresowaniem i atrakcyjnością o czym świadczyć może coraz większa frekwencja. Uroczystości te  wpisują się w charakter imprez stałych.

Zagospodarowanie przestrzenne

Realizując uchwałę z dnia 27 września 2018 r.  Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w dniu 13 listopada 2018 r. przystąpił do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski, szacowany termin zakończenie prac jesień 2019 r.

W trakcie opracowywania jest  zmiana miejscowego planu zagospodarowania Ostrowa Lubelskiego dotyczy terenów wolnych od zabudowy, szacowany termin zakończenia prac 30 czerwca 2019 r.

W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Lubelski dla części działek nr; 38, 39, 40, 41 i 52 (były Fruktopol). Opracowanie dotyczy wyznaczenia terenów inwestycyjnych, szacowany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie nabyła od osoby fizycznej działkę nr 911/2 położoną w obrębie Jamy (blisko byłego Fruktopolu),  w celu realizacji stacji GPZ 100/15 KV. Obiekty i urządzenia elektroenergetyczne będą zlokalizowana na powierzchni 0,70 ha. Na wniosek PGE w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego decyzja ustalająca warunki zabudowy inwestycji celu publicznego.

Obsługa Rady Miejskiej

W 2018 r. Rada Miejska obradowała na 12 sesjach w tym: na 1 uroczystej związanej z 470 rocznicą nadania praw miejskich dla Ostrowa Lubelskiego, 2 nadzwyczajnych poświęconych zmianom w budżecie miasta i gminy oraz 9 wynikających z planu pracy. Frekwencja radnych na sesjach Rady wyniosła 89,4%.

W 2018 r. Rada podjęła łącznie 84 uchwał, w tym m.in.:

 • Nr XXXVI/209/18 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Ostrowie Lubelskim,
 • Nr XXXVII/213/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wolnych od zabudowy Gminy Ostrów Lubelski dla obszaru części miejscowości Kolechowice,
 • Nr XXXIX/230/18 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostrów Lubelski a Gminą Palombara Sabina (Włochy),
 • Nr XLI/235/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 • Nr XLIV/243/18 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr XLIV/245/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr XLV/266/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr I/9/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia chorągwi, flagi, sztandaru, pieczęci gminnych oraz zasad używania herbu i symboli Gminy Ostrów Lubelski,
 • Nr II/22/18 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.

W  zakończonej w 2018 r. kadencji Rady w jej składzie pracowały 4 komisje stałe:

 • komisja rewizyjna, która odbyła 1 posiedzenie, przeprowadziła 4 kontrole, frekwencja członków w pracach komisji wyniosła 87% obecności;
 • komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i mienia komunalnego  - odbyła 9 posiedzeń z frekwencją 69% obecności;
 • komisja oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych - odbyła 8 posiedzeń z frekwencją 88% obecności;
 • komisja  rolnictwa,  ochrony środowiska i  gospodarki komunalnej – odbyła  2 posiedzenia z frekwencją 75% obecności.

Od nowej VIII kadencji w Radzie działa 5 komisji stałych tj.:komisja rewizyjna, komisja skarg i wniosków, komisja budżetu, rozwoju i infrastruktury - odbyła 1 posiedzenia przy 100% frekwencji, komisja oświaty i spraw społecznych – odbyła 1 posiedzenie przy 100% frekwencji, komisja rolnictwa i ochrony środowiska – odbyła 1 posiedzenia przy 100% frekwencji.

Urząd Stanu Cywilnego

W dalszym ciągu, od 2014 r. prowadzona jest akcja witania nowonarodzonych dzieci na terenie naszej gminy. W 2018 roku do rodziców 57 noworodków skierowane zostały listy gratulacyjne i skromne upominki.

23 września 2018 r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 34 pary małżeńskie, które zawarły ślub w latach 1967-1968. Z tej okazji otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji przyznanymi medalami dokonali pan Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, pan Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oraz pan Robert Powałka - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Działalność OSP

22 lutego 2018 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież Zapobiega Pożarom” w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, starsze klasy szkoły podstawowej i pozostałe klasy gimnazjum oraz szkoły średnie. Łącznie uczestniczyło 50 uczniów. Pierwsze trzy miejsca w grupach wiekowych zostały wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi.  W tych grupach wiekowych zwyciężyli: Anna Skomorowska – Szkoła Podstawowa w Kolechowicach, Karolina Skomorowska z Kolechowic-Kolonia reprezentująca Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim oraz Karol Oniszczuk zam. Maśluchy reprezentujący Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim.

W dniach 16-18 luty odbyło się m. Lubartów szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, które ukończył  członek OSP Kaznów.
W dniu 15 marca 2018 r. w m. Rozkopaczew odbyły się ćwiczenia na obiekcie - uczestniczyli członkowie OSP Jamy, Kaznów, Kolechowice-Folwark, Ostrów Lubelski i Rozkopaczew I.
23 marca 2018 r. w Lubartowie odbyła się część teoretyczna oraz w dniu 22 kwietnia 2018 r. w Kamionce - część praktyczna szkolenia doskonalącego ze współdziałania z SP ZOZ (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) - uczestniczyli OSP Jamy i Ostrów Lubelski.
4 maja 2018 r.  odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, które rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z orkiestrą spod budynku remizy do kościoła parafialnego. Następnie została złożona ofiara Mszy św. dziękczynnej za strażaków celebrowana przez ks. Kapelana Jana Orłowskiego. Na zakończenie odbyło się wspólne  spotkanie integracyjne zaproszonych gości i wszystkich przybyłych strażaków nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim.
27 maja 2018 roku odbyły się, tym razem w Niedźwiadzie strefowe zawody sportowo-pożarnicze części powiatu lubartowskiego, w których wystąpiły jednostki OSP z gminy Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów. Ogółem startowało 44 drużyn, w tym 35 męskich i 9 żeńskich. Generalna klasyfikacja w naszej gminie przedstawiała się następująco: I miejsce zdobyła OSP Kaznów, II miejsce - OSP Ostrów Lubelski, III miejsce - OSP Rozkopaczew I. Pozostałe miejsca uzyskały drużyny wg kolejności: Kolechowice Kolonia, Wólka Stara, Jamy, Kolechowice Folwark i Rozkopaczew II,. W kategorii drużyn żeńskich zwyciężyła OSP Kaznów przed OSP Kolechowice Kolonia i OSP Jamy.
W dniu 15 września 2018 w m. Chlewiska odbyły się ćwiczenia zgrywające - uczestniczyli  OSP Jamy i Ostrów Lubelski.
W ramach dotacji z budżetu państwa tj.: MSWiA dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostało zakupione wyposażenie osobiste strażaków. Na ten cel wydano otrzymaną dotację w kwocie 7300,- zł przez OSP Ostrów Lubelski i ponad 6000,- zł przez OSP Jamy.  Z dotacji z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie korzystała również OSP Kolechowice-Kolonia. Otrzymała środki finansowe na zakup i montaż bramy garażowej w kwocie 9000,- zł. Koszt zadania wyniósł ponad 11000,- zł. Dofinansowanie Gminy to kwota ponad 2000 zł.
W 2018 roku została zrealizowana w części umowa  OSP Rozkopaczew I z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w kwocie 181749,- zł projektu: „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Rozkopaczewie”. Na modernizację części garażowej zostały wydatkowane środki finansowe własne z budżetu gminy w kwocie 30000,- zł.
Pozyskano środki finansowe na cele inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Rozkopaczew I – całość zadania 14200,- zł w tym dofinansowanie 11366,- zł a wkład własny z budżetu gminy to kwota 2834,- zł. W ramach zadania wykonano: ocieplenie garażu bojowego, skucie, obniżenie i wylanie nowej posadzki oraz zasypanie kanału roboczego w garażu bojowym.
Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP w ramach współfinansowania z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości  za kwotę 35297,40,- zł w tym koszt własny z budżetu gminy 1% tj. kwota 352,97,- zł. Pozyskany sprzęt to: OSP Ostrów Lubelski - automatyczny defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów, pilarka do drewna, sprzęt do oznakowania terenu, parawan do osłony miejsca wypadku; OSP Jamy - automatyczny defibrylator, agregat trójfazowy; OSP Kaznów, Kolechowice Kolonia i Rozkopaczew II - pilarka do drewna; OSP Rozkopaczew I - agregat trójfazowy; OSP Kolechowice Folwark - agregat jednofazowy; OSP Wólka Stara - latarki akumulatorowe.

Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2018 roku wysokość budżetu na realizację Programu wyniosła 55 000 zł. Podczas dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym udzielono 100 porad w tym 90 uzależnionych od alkoholu i 10 członków rodzin, łączny koszt - 9 000 zł. GKPiRPA współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i doprowadzeniu uzależnionych do lekarza biegłego lub dowiezienie na oddział odwykowy. Komisja współpracuje także z zespołem interdyscyplinarnym w przypadku potrzeby założenia “niebieskiej karty” rodzinom dotkniętym przemocą domową, której główną przyczyną jest uzależnienie od alkoholu.
W Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna.

Wydatki podczas prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

W 2018 roku został przeprowadzony we wszystkich szkołach program profilaktyczny “Spójrz inaczej” .

- zorganizowano zimowiska i wypoczynek w Szkołach Podstawowych w Kolechowicach, Kaznowie, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim i Centrum Kultury – 5 400 zł

- zorganizowano „Dzień Rodziny” w szkołach podstawowych w Kolechowicach, Kaznowie, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim za kwotę - 6 000 zł

- zorganizowano dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, Szkoły Podstawowej w Kaznowie, Szkole Podstawowej w Rozkopaczewie i Kolechowicach prelekcje o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania) – 2000 zł

- zorganizowano Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 5900 zł

- „Spotkanie pokoleń” organizowany przez Wojskowe Koło PTTK Nr 3 przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim - 2000 zł.,

- zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – 1000 zł.,

- dofinansowano konkursu „Jestem bezpieczny” – 2000 zł.,

- dofinansowano konkursu „Dzieci Dzieciom” - 700 zł.,

- dofinansowano turnus rehabilitacyjny dla dziecka z terenu naszej gminy – 1000 zł.,

- dofinansowano biegi uliczne 3-cio Majowe i 11-go Listopada kwotą - 2700 zł.,

- zakup odblasków – 2000 zł.,

- zorganizowano dla dzieci z terenu naszej gminy występ „Małej Orkiestry Dni Naszych” - 3000 zł.,

Oświata

Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej obsługuje w pełnym zakresie następujące placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim,
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie,
Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim.

W roku 2018 ZOOS obsługiwał 135 pracowników i 66 emerytów.
Źródłem finansowania działalności zespołu i placówek będących w jego obsłudze jest w szczególności: subwencja oświatowa, dotacja z budżetu gminy, dotacje celowe.

Roczna kwota subwencji ogólnej na oświatę w roku 2018 wyniosła 4 738 141,59 zł.
Od stycznia do grudnia 2018 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną dla uczniów naszej gminy na kwotę: 86 115,00 zł. Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie: 68 115,00 zł, pozostała kwota, tj. 18 000,00 zł pochodziła z budżetu gminy.
Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1 pracodawcy na kwotę: 8 081,00 zł.
Wysokość dotacji przedszkolnej na jednostki prowadzone przez gminę: 172 620,00 zł.
Z dotacji celowej na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne skorzystało 249 uczniów na łączną kwotę: 54 579,49 zł.
Dowóz uczniów oddziałów gminazjalnych i poszczególnych szkół, w roku 2018 wyniósł 326 352,94 zł, jak również 14 uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w kwocie 59 594,72 zł.

Agnieszka Kołkiewicz

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r.

W ramach Rządowego Programu ,,Dobry Start” 300+, wpłynęło 403 wniosków, wypłacono świadczenia dla 623 dzieci.

O świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji Rządowego Programu 500+, ubiegało się 324 rodzin, liczba dzieci uprawnionych, które otrzymały świadczenia wyniosła 543.

Świadczenia rodzinne pobierały 332 rodziny, natomiast o pomoc społeczną złożono 277 wniosków, a w sprawach o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyjęto 18 wniosków.

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydano karty dla 13 rodzin.

Współpracowano z PCPR w Lubartowie i dziewięcioro dzieci z terenu gminy skierowano na kolonie letnie do miejscowości Ząb k. Zakopanego w okresie od 08.08.2019 do 19.08.2018r.

Jednorazową gminną zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 51 rodzin. Zapomoga przyznawana jest na podstawie uchwały Nr II/27/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrów Lubelski (uchwała weszła w życie dnia 5 lutego 2015 r.)

Dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymało 17 rodzin. Pomoc realizowana jest na podstawie uchwały Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych- pomocy finansowej w postaci dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi( uchwała weszła w życie dnia 14 kwietnia 2015 r.)
Pomoc przysługuje rodzinom wielodzietnym jeżeli osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018, pomoc żywnościową otrzymało 545 osób (mieszkańców gminy).

Pomoc w formie posiłku w szkole otrzymało 148 dzieci z terenu gminy, w ramach realizacji Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W ROKU KALENDARZOWYM 2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KOLECHOWICACH

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach dysponuje dobrze wyposażona bazą lokalową. Posiadamy 6 tablic interaktywnych, 10 laptopów i 2 sale komputerowe, salę językową z wyposażeniem do nauki języków obcych. Otrzymaliśmy dużo nowych pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy w ramach realizowanego projektu ”Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kolechowicach”. Celem projektu było podniesienie jakości edukacyjnej służącej nabyciu kompetencji kluczowych dla 40 uczniów ( w tym 22 uczennic) oraz uzyskanie umiejętności 8 nauczycieli (w tym 7 kobiet) w zakresie TIK. Projekt obejmował dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, programowanie robotów, szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic, szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. W szkole pracowało 7 nauczycieli, 8 nauczycieli uzupełniało etat, w tym1 logopeda7/ 22, 1 doradca zawodowy 1/10, 1 i bibliotekarz 1/ 30.

Pracownicy niepedagogiczni to jeden pracownik obsługi jedna kucharka na sezon dożywiania i jeden palacz na sezon grzewczy, dwóch pracowników na stażu z Urzędu Pracy w Lubartowie

Uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z dożywiania w postaci ciepłego posiłku i maja możliwość picia wody.

Wykonano następujące prace: w oddziale przedszkolnym zamontowano mały sedes i obniżono umywalkę, pomalowano klatkę schodową. Na korytarzu szkolnym I piętro wycyklinowano podłogę. Trzech klasach zamontowano tablice sucho ścieralne.

Szkoła realizowała następujące przedsięwzięcia:

 • Udział w Programie dla szkół przy współpracy KOWR „Mleko i przetwory mleczne” „Porcję warzyw i owoców”. W klasach I-V.

 • Akcja „ Dwie siostry miliony Komórek”. Polega ona na zbiórce plastikowych nakrętek z napojów. W akcję zaangażowała się cała szkoła. Nakrętki, które zbieramy przeznaczone na pomoc w leczeniu sióstr Mileny i Moniki Koziej z Rozkopaczewa akcją opiekuje się SU.

 • W grudniu zbieraliśmy i przekazaliśmy dary dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

 • „Pamiętamy o naszych przyjaciołach” Uczniowie i nauczyciele, jak każdego roku, własnoręcznie wykonali kartki i rozesłali do Przyjaciół szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą.

 • Wspieramy potrzebujących – Dar serc. Uczniowie z Panią Katechetką kolejny już rok przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowali zbiórkę artykułów żywnościowych dla jednej rodziny z Kolechowic. Dostarczyli osobiście zebrane dary do domu.

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z Sanepidem: „Trzymaj formę” „Czyste powietrze”, „Bieg po zdrowie”

 • W ramach akcji „Rozwijamy umiejętności czytelnicze” został przeprowadzony kiermasz książek we współpracy z Księgarnią Tuliszków.

 • Udział w 37 Mały Konkurs Recytatorski w Centrum Kultury w Ostrowie Lub

 • Akcja Góra Grosza

 • Dzieci dzieciom wsparcie akcji

 • Smaki Ostrowa Lubelskiego udział w warsztatach

 • Udział w uroczystej Sesji rady Miejskiej w centrum Kultury

 • Udział w Orszaku Trzech Króli

 • Spotkanie z kolędą

 • „Dzień Babci i dziadka” spotkanie pokoleń

 • Wydarzenia historyczne udział w akademii w CK Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych

 • Zbiórka na Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnoprawnych „Pomóż i Ty”

 • Zło dobrem zwyciężaj” konkurs plastyczny dla kl. I-III

 • Tradycje Wielkanocne – palmy, pisanki spotkanie społeczności szkolnej wspólna droga krzyżowa.

 • Czego dowiadujemy się z historii Królowa Bona- włoszczyzna. Wysiew nasion warzyw.

 • Biegi 3- majowe

 • Udział uczniów i nauczycieli w Gminnym Jarmarku Zygmuntowskim,

 • Uroczyste sadzenie „Dębu Niepodległości”

 • Dzień Kultury Brytyjski

 • Turniej strażacki- etap gminny

 • „ Jestem bezpieczny”- etap gminny i powiatowy

 • Gminny turniej sportowy „Sprawni jak Rycerze” Wystawa „ Niepodległa”

 • Narodowe czytanie

 • Urodziny patrona „Narodziny dla nieba” ks. Jerzy Popiełuszko

 • „Inka” prezentacja bohaterki Danuty Siedzikównej we współpracy IPN

 • Sprzątanie świata

 • Akcja „Szkole pomagamy świat oczyszczamy’. Wszystkie dzieci zbierają elektro-śmieci”. Propagowanie przez uczniów wśród społeczności lokalnej zbiórki elektro-śmieci.

 • Świętujemy Dzień Chłopaka- dyskoteka

 • Dla Nauczycieli akademia w wykonaniu uczniów „Komisja Edukacji Narodowej”.

 • Uczymy się reakcji na zagrożenia „Próbna ewakuacja”

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli prace porządkowe na cmentarzu prawosławnym w Kolechowicach

 • Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych akademia. Patronie nasz

 • Rekonstrukcja - Niepodległa

 • Przegląd pieśni żołnierskiej i patriotycznej w Brzostówce.

 • Biegi niepodległościowe

 • konkurs „Mam prawo żyć godnie”

 • Wirtualny świat w 3D

 • Koncert pieśni patriotycznych „Mała Orkiestra Dni Naszych”

 • Akademia z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 • Konkurs wiedzy o patronie

 • Wydarzenia historyczne „Rodzina Ulmów” prezentacja IPN

 • Udział w prelekcji „Co zagraża dzieciom na wsi”. Udział w konkursie

 • Tradycje polskie Andrzejki – zwyczaje dyskoteka

 • Miś przyjaciel dzieci maskotki, literatura dziecięca.

 • Wyjazd do kina „Dywizjon 303” bohaterstwo lotników. Wychowanie do wartości.

 • Grzeczne dzieci spotkanie z Mikołajem.

 • Nasz patron prezentacja sylwetki ks. Jerzego Popiełuszki społeczności gminnej.

 • Świąteczny czas – kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Akademia, spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej.

W grudniu doposażono oddział przedszkolny w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupiono kostkę brukową na plac przed szkołą.

Marzena Marzęda

 

Rok 2018 w Szkole Podstawowej ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

W 2018 roku, obok realizacji zadań wynikających z realizacji podstawy programowej oraz arkusza organizacyjnego, działalność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie koncentrowała się na wielu dodatkowych inicjatywach poszerzających horyzonty jej wychowanków. Poświęcono dużo uwagi kształtowaniu aktywnych i uczciwych postaw młodych obywateli – uczestniczących w kulturze i dbających o najbliższe otoczenie oraz środowisko naturalne. Szkoła cały czas wychodzi na przeciw potrzebom uczniów i rodziców, starając się podnosić jakość kształcenia, nie podnosząc przy tym kosztów jej utrzymania.

Przez cały rok nadal szczególnie ważne miejsce zajmowało wdrażanie - na I etapie kształcenia- innowacji o charakterze organizacyjno-metodycznym pt. "Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle"- opracowanej na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori. Pracownie Montessori – zarówno dla młodszej jak i starszej grupy- zostały w tym czasie doposażona w kolejne bardzo wartościowe materiały edukacyjne. Do Akademii Montessori / grupa przedszkolna/ zapisała się maksymalna liczba słuchaczy – 25 dzieci, które przyjeżdżają do nas nawet z odległych gmin.

Na początku roku w klasach starszych skupiono się przede wszystkim na kompetencji kluczowej – umiejętność uczenia się. Z tego tytułu zorganizowano cykl zajęć dla uczniów - „Efektywne techniki uczenia się” oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pt. „Wpływ czynników warunkujących lepsze wyniki w nauce w świetle badań prof. Johna Hattiego”

Nauczyciele i uczniowie wzięli również udział w warsztacie pt. „ CEL-ROZWÓJ”. Aby podnosić efektywność pracy dydaktycznej, pedagodzy stale podnoszą swoje kwalifikacje.

W 2018 r. dwóch n-li szkoliło się w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania”. Następnie wspólnie ze specjalistami przekazywali tę wiedzę naszym uczniom podczas zajęć z robotyki. Całe Grono Pedagogiczne miało możliwość doskonalenia się w zakresie nauczania kształtującego oraz dialogu motywacyjnego. Specjaliści od w/w tematów zapraszani byli do naszej szkoły. Nauczyciele j. polskiego, j. angielskiego i matematyki uczestniczyli w konferencjach przygotowujące ich do przygotowania uczniów i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danych przedmiotów. Ponadto dyrektor brał udział w wielu szkoleniach dotyczących zmian w prawie oświatowym oraz edukacji włączającej.

W trakcie roku szkolnego placówka uczestniczyła w realizacji następujących projektów.

Pierwszy z nich nosi tytuł: „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego Realizatorem projektu była Fundacja VCC przy współpracy KUL . W ramach projektu w naszej placówce organizowane były weekendowe szkolenia dla nauczycieli z naszej szkoły oraz kilku innych szkół powiatu lubartowskiego. Celem przedsięwzięcia było nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania, Następnie odbyło się 28 godzin praktycznych zajęć z robotyki z uczniami , częściowo w asyście doświadczonego trenera . Ponadto szkoła otrzymała pakiet pomocy dydaktycznych, nauczyciele laptopy, a uczniom zorganizowano wyjazd do Lublina. W ramach wyjazdu zostały zaplanowane zajęcia z programowania, które odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Drugi projekt realizowany przez szkołę to „Pszczeli raj”. Pomysł został zgłoszony na ogólnopolski konkurs projektowy Misja Przyroda. Organizatorem konkursu była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu było uświadomienie uczniom wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, uwrażliwienie ich na potrzeby lokalnej przyrody oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody. Grupa projektowa utworzona z uczniów klas IV- VII zajęła się problemem wymierania pszczół i innych gatunków owadów oraz wpływem tego zjawiska na to, co dzieje się w przyrodzie. Nasi przyrodnicy postanowili stworzyć nasz Pszczeli raj”. W związku z jego realizacją wykonali szereg zadań. Uprawiali działkę przyszkolną siejąc grykę i sadząc kwiaty miododajne. Zorganizowana została konferencja ekologiczna. Zakupiono i posadzono lipy i krzewy przynoszące pożytek owadom. Za realizację szkoła nasza otrzymała wyróżnienie -bon o wartości 3000 zł na doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej. Zakupiono mikroskop cyfrowy, anatomiczny szkielet człowieka oraz przestrzenny model wewnętrznych narządów.

Kolejnym projektem – tym razem wewnętrznym- był Postcrossing – polegał on na wymianie kartek w jezyku angielskim z mieszkańcami innych krajów. Przedsięwzięcie służyło poszerzaniu wiedzy o świecie i innych kulturach oraz budowaniu kompetencji językowych u dzieci. Uczniowie klas starszych wysłali i otrzymali kartki z kilkudziesięciu krajów położonych na sześciu kontynentach.

Uczniowie starszego oddziału Montessori uczestniczyli od grudnia do czerwca w projekcie pt. “ Pochwal się, co czytasz” promujący czytelnictwo i kształtujący krytyczny odbiór utworów oraz umiejętność publicznych wystąpień. Dzieci czytały książki, a później na forum grupy recenzowały je - opowiadały fabułę, zachęcając lub zniechęcając do sięgnięcia po daną pozycję. Rekordzistka przeczytała w tym czasie 112 książek. Projekt przyniósł wymierne korzyści –wszyscy uczniowie znacznie poprawili technikę czytania oraz nabyli dobrych nawyków - odwiedzania biblioteki i dzielenia się doświadczeniami czytelniczymi.

Z uwagi na rok jubileuszowy - 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, szkoła kładła szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne.

W kwestii kultywowania patriotyzmu w tradycyjnym wymiarze, podtrzymywania ciągłości pokoleń i tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego:

a) zorganizowano dwa piękne spektakle słowno-muzyczne z okazji 3 Maja i 11 listopada.

W tych dniach wszyscy uczniowie ubrani byli na galowo i nosili biało-czerwone kotyliony.

b) z okazji Święta Niepodległości szkoła wzięła udział w akcji „ Rekord dla Niepodległej”

c) w październiku zorganizowano „ Wielkie Ognisko Pokoleń” – imprezę integracyjną dla wszystkich mieszkańców Kaznowa- niezależnie od wieku i przekonań- podczas której śpiewano pieśni patriotyczne, recytowano wiersze i wspominano dawne czasy. Podczas tej uroczystości posadzono

„ Dąb Niepodległości”

d) przeprowadzono konkurs i przygotowano wystawę prac plastycznych „ Polska w oczach dziecka”

e) uczniowie dokonali wyboru pieśni i opracowali śpiewnik pieśni żołnierskich i patriotycznych – „ Kaznów - Niepodległej”

f) repertuar filmów i spektakli dobierany był w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem roku jubileuszowego ( „ Orlątko”, „Dywizjon 303”, „Pan Tadeusz” etc.)

g) Sztandar Szkoły reprezentował naszą społeczność na wszystkich patriotycznych uroczystościach gminnych i kościelnych m.in. w styczniu na uroczystościach związanych z nadaniem Praw miejskich Ostrowowi Lubelskiemu , 8 marca- z okazji 74. rocznicy Pacyfikacji Wsi Jamy, podczas gminnych obchodów 3 Maja, 17 czerwca - uroczystości 74. rocznicy pobytu i walk WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie (…)

h) Nasi uczniowie aktywnie włączali się w obchody 100- lecia Niepodległości i 470-lecia miasta Ostrów biorąc udział w konkursach bądź przygotowując część artystyczną na imprezy organizowane przez inne podmioty /„ Smaki Ostrowa i okolic” – warsztaty kulinarne w SP w Rozkopaczewie, konkurs –„ Urzekła mnie Ostrowska Ziemia” SP Ostrów Lubelski, „ Jarmark Zygmuntowski” - nasi najmłodsi wystąpili z repertuarem tańca i piosenki ludowej, Wieczornica zorganizowana przez Parafię w Ostrowie/

W wymiarze wychowania patriotycznego ku przyszłości i dbałości o środowisko:

Zorganizowano w szkole trzy konferencje ekologiczne z udziałem naukowców z UMCS i Polskiego Klubu Ekologicznego oraz praktyków – leśników, pszczelarzy, sadowników oraz strażaków.

Uczniowie za zrealizowanie proekologicznego ogólnopolskiego projektu „ Pszczeli raj” zostali wyróżnieni i nagrodzeni. W trosce o środowisko posadzono w sumie kilkadziesiąt roślin miododajnych - lip i krzewów.

W działalność ekologiczną szkoły, w trosce o czyste powietrze dla przyszłych pokoleń wpisuje się również wymiana, przez Organ Prowadzący, starych miałowych pieców CO na ekologiczny, nowoczesny model.

Uczniowie nasi w trakcie roku brali udział w licznych: spotkaniach, imprezach środowiskowych, wycieczkach i akcjach:.

 • W styczniu Akademia Montessori i klasy młodsze zorganizowały Dzień Babci i Dziadka. Szkołę odwiedziło wielu Gości.

 • Na zakończenie karnawału odbyła się zabawa choinkowa, która zawsze jest wydarzeniem środowiskowym.

 • W marcu uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce do Lublina. Program obejmował: zwiedzanie TVP 3 Lublin, spektakl muzyczny „Opowieść o lwie, czarownicy i starej szafie” oraz wizytę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Uczniowie uczyli się korzystać z księgozbioru i zasobów bibliotecznych oraz obejrzeli wystawę

Porcelana z dynastii Tang”. Nasza wizyta na wystawie była relacjonowana przez” Dziennik Wschodni”.

 • Kilka dni później uczniowie kl. I-VII brali udział w bardzo praktycznej lekcji pt. "Fizyka wszędzie styka" prowadzonej przez grupę studentów "Zaelektryzowani" Podczas zajęć animatorzy prezentowali eksperymenty z dziedziny fizyki i chemii.

 • 21 marca odbyło się w naszej szkole „ Święto Wiosny” - cały dzień wypełniony był atrakcjami – zabawy i gry zespołowe, palenie Marzanny i konkurs na najbardziej fantazyjne nakrycie głowy.

 • 22 marca dzieci z "Przedszkolnej Akademii Montessori" obejrzały baśń muzyczną pt.

W tajemniczej krainie krasnali” przygotowaną przez Teatr Muzyczny „Duduś” z Łodzi

 • 3 maja odbył się spektakl słowno- muzyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • W maju dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I - III uczestniczyły w wycieczce do gospodarstwa agroturystycznego "Ranczo Arka" w Sernikach

 • 1 czerwca chętni uczniowie brali udział w wyjeździe do Edubawialni- Kemping u Superika w Lublinie. Oprócz zabaw w Edubawialni uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z robotyki, programowania oraz w eksperymentalnych warsztatach.

 • W czerwcu, po wielomiesięcznych przygotowaniach, uczennice klasy IV przystąpiły do egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie zdały zarówno egzamin teoretyczny jak i test praktyczny w obecności odpowiednich służb mundurowych.

 • 11 czerwca na zaproszenie ZS w Ostrowie Lubelskim uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. ”Jak nie czytam, jak czytam!”

 • W tym samym miesiącu przedszkolaki odwiedziły druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaznowie. Gospodarze pięknie przygotowali się na przyjęcie gości. Opowiadali i demonstrowali dzieciom na czym polega ich praca.

 • Przed wakacjami odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantem. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji.

 • Uczniowie z grupy projektowej odwiedzili pasiekę i szkółkę roślin w Wisznicach. Była to praktyczna lekcja ekologii.

 • W trakcie roku szkolnego odbywały się piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy oraz organizowano dla chętnych kilka wyjazdów na basen do Parczewa.

 • W połowie września w celu poszukiwania życiowych dróg uczniowie wzięli udział w XV Lubelskim Festiwalu Nauki. Starsi w ramach poszerzania horyzontów uczestniczyli w zajęciach na KUL-u, których tematem były wierzenia i przesądy w innych kulturach. Młodsi eksperymentowali na Uniwersytecie Medycznym. Bawili się w biochemików oraz dowiedzieli się jak strzec się przed pasożytami.

 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w szkole akademia przygotowana przez samych uczniów. Tego samego dnia odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego – tradycyjnie poprzedzone kampanią wyborczą.

 • Nasi uczniowie po raz kolejny dali dowód, że są odpowiedzialni i samodzielni . Pięknie się wywiązali z powierzonych im ról podczas Dnia Samorządności w naszej szkole.

 • W październiku odbyło się Ślubowanie klasy I oraz Dzień Patrona – ks. Jana Twardowskiego.

 • 13 października odbyło się spotkanie środowiskowe „ Wielkie Ognisko Pokoleń” / opisane skrótowo powyżej/

 • Również w październiku odbyła się zabawa andrzejkowa – tradycyjnie z wróżbami.

 • 5 grudnia z okazji Mikołajek uczniowie całej szkoły kolejny raz wyjechali do kina. Starsi obejrzeli „ Robin Hood'a”, a młodsi „ Grinch'a”

 • Uczniowie wzięli udział w koncercie patriotycznym” Małej Orkiestry Dni Naszych” w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

 • 6 grudnia szkołę odwiedził św. Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami.

 • Na imprezie charytatywnej „ Dzieci Dzieciom” w Ostrowie Lubelskim uczennice klas VI, VII i VIII wystąpiły z tańcem i piosenką.

 • 10 grudnia odbył się w naszej szkole „ Dzień Anioła” - w celu kultywowania tradycji i budowaniu atmosfery świątecznej uczniowie przebrani za anioły wykonywali ozdoby choinkowe, zdobili choinkę, dekorowali szkołę, tworzyli kartki świąteczne i piekli pierniczki, które zostały później rozniesione wraz z życzeniami przez członków szkolnego koła wolontariatu do wszystkich starszych i samotnych mieszkańców Kaznowa.

 • Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbył się szkolny Opłatek i wspólne kolędowanie całej społeczności szkolnej.

Uczniowie nasi w minionym roku brali udział w konkursach i zawodach organizowanych przez zewnętrzne podmioty. Byli uczestnikami i odnieśli sukcesy:

 • XXXVII Mały Konkurs Recytatorski na szczeblu Gminy organizowany przez CK w Ostrowie Lubelskim. Uczennica szkoły została jego laureatką, a na szczeblu powiatowym zdobyła wyróżnienie.

 • 26 kwietnia 2018r w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbył się konkurs prewencyjny organizowany przez policję „Jestem bezpieczny” Nasza drużyna zajęła II miejsce.

 • W niedzielę 13 maja drużyna chłopców z naszej szkoły uczestniczyła w I Europejskim Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana

 • W maju najmłodsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu organizowanego przez Dziennik Wschodni na najmilszą i najsympatyczniejszą grupę uczniów - "Pierwszaki 2018" . W wyniku głosowania SMS-owego nasi uczniowie zdobyli IIImiejsce i voucher w wysokości 1 tys. zł na promocje szkoły na łamach "Dziennika Wschodniego

 • Wielu naszych uczniów zostało laureatami konkursu „ Urzekła mnie Ostrowska Ziemia” zorganizowanego przez SP w Ostrowie Lubelskiem z okazji 470 lat Ostrowa Lubelskiego

 • Kilkunastu naszych uczniów zdobyło nagrody w konkursie plastycznym PIP „ Co zagraża dzieciom na wsi”.

Szkoła nasza kontynuuje wartościowe akcje bezinteresownej pomocy innym ludziom. Wśród nich:

 • Akcja „Zbieranie nakrętek” i kasztanów. W akcję zaangażowała się cała szkoła. Nakrętki i kasztany, które zbieramy przeznaczone były w roku 2018 dla sióstr Mileny i Moniki.

 • W grudniu zbieraliśmy i przekazaliśmy dary dla mieszkańców Ukrainy.

 • Własnoręcznie wykonujemy kartki i rozsyłamy do Przyjaciół Szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą.

 • W 2018 r. ukonstytuowało się szkolne koło wolontariatu – „Otwarta Dłoń” ,którego członkowie angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

Doposażenie placówki w sprzęt i pomoce oraz poprawa infrastruktury technicznej budynku:

W zakresie poprawy bazy minionym roku dokonaliśmy zakupów pomocy dydaktycznych w szczególności do oddziału przedszkolnego oraz do II oddziału montessoriańskiego /klasy I-III/.
W związku z zaleceniami SANEPID-u dokonano naprawy szamba oraz wykonano malowanie szatni.
Wymieniono zużyte elementy na placu zabaw.
Został wymieniony piec ogrzewania centralnego na nowy, ekologiczny model.

Działania w zakresie socjalnym.

Szkoła dba o zapewnienie „bezpieczeństwa materialnego” uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują

- Prawie przez cały rok prowadzone było dożywianie w postaci kanapek, owoców i herbaty, 32% ogółu uczniów objęto refundacją ze środków opieki społecznej.

- Kontynuowane są programy SZKLANKA MLEKA i OWOCE W SZKOLE. W ramach programu wszyscy uczniowie otrzymywali nieodpłatnie mleko bezsmakowe oraz uczniowie klas I-V porcję owoców i warzyw.

Więcej o naszych inicjatywach na stronie internetowej www.spkaznow.szkolna.net oraz na facebook’u - profil Szkoła Podstawowa w Kaznowie
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaWKaznowie/

 Marta Szklarczyk

 

Działalność Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II
w Rozkopaczewie w roku 2018

 1. Poszerzanie oferty dydaktycznej, rozwijanie bazy dydaktycznej szkoły oraz zaplecza gospodarczego:
1) szkoła spełniając oczekiwania uczniów oraz ich rodziców prowadziła następujące zajęcia
w ramach pozalekcyjnych zajęć: kółka zainteresowań (polonistyczne, taneczno-teatralne, muzyczne, matematyczne, z j. angielskiego, sportowe, przyrodnicze) oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III i IV-VIII z j. polskiego i matematyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: kl. I, III, IV, zajęcia gimnastyki korekcyjnej: kl.I, II, zajęcia
z wychowania komunikacyjnego i informatycznego.

2) szkoła systematycznie rozwijała bazę dydaktyczną i zaplecze gospodarcze:
- w każdej klasie zainstalowana jest tablica interaktywna, zakupione zostały pomoce do przedmiotów fizyka, chemia, biologia i geografia, zakupiono również dodatkowe szafki dla uczniów do przechowywania książek.

2. Projekty realizowane w szkole:
a) „Strażak uczy ratować”
b) „Edukacja przez szachy w szkole”
c) „Razem odkryjmy świat programowania”
d) „Ekonomicznie znaczy logicznie, czyli Ferie z ekonomią II”
- organizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

3. Wolontariat w szkole:
a) zbiórka pieniędzy przeznaczonych na leczenie dla naszych absolwentek;
a) przygotowanie paczek z darami dla naszych rodaków na Ukrainie;
b) organizacja charytatywnego Kiermaszu Świątecznego - całkowity dochód za własnoręcznie przygotowane stroiki, kartki, bombki przeznaczony został dla naszych absolwentek;
c) ogólnoszkolna zbiórka makulatury – całkowity dochód przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia naszych absolwentek;
d) zebranie artykułów dla dzieci i niemowląt (pieluch jednorazowych, zestawów do kąpieli, kredek, książeczek, zabawek pluszowych) w związku
z „Motocyklowym Dniem Dziecka”;
e) każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w koncercie charytatywnym z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim;
f) „I ty możesz pomóc potrzebującym” – przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin;
g) zbiórka nakrętek plastikowych dla Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie oraz dla naszych absolwentek;
h) akcja charytatywna „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”;
i) akcja „Góra grosza” – zbiórka monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Dochód przeznaczony został na rzecz niepełnosprawnego dziecka z naszej miejscowości;
j) akcja „Pomóż małemu” – w ramach działań w tej akcji starsi uczniowie reagowali na potrzeby najmłodszych pomagając im w czynnościach samoobsługowych: uczenie wiązania butów, ubieranie się itp.
5. Konkursy oraz akcje organizowane w szkole:
a) zbiórka „elektrośmieci” –w zamian otrzymali możliwość zakupu sprzętu sportowego dla szkoły (piłki do siatkówki i do koszykówki;
b) konkurs plastyczny „Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży” organizowany przez SP 4 w Lubartowie– laureatką konkursu została uczennica naszej szkoły;
c) olimpiady przedmiotowe z matematyki, języka polskiego, historii, ortografii, języka angielskiego – jeden uczeń przeszedł do etapu powiatowego olimpiady z języka angielskiego;
d) „XIV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej” w Brzostówce – III miejsce w kategorii „zespół”;
e) konkurs „Pięknego Opowiadania” dla klasy przedszkolnej mający na celu rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych;
f) finał konkursu finansowego „BAKCYL” – 2 osoby brały udział;
g) konkurs plastyczny zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny – 2 osoby wyróżnione;
h) finał Dekanalnego Konkursu znajomości Ewangelii – do finału zakwalifikowała się jedna uczennica, która w ogólnym wyniku zajęła 19 miejsce;
i) konkurs organizowany we współpracy z Samorządową Bibliotekę Publiczną dla grup przedszkolnych polegający na wykonaniu postaci
z bajki – wszyscy uczestnicy zdobyli nagrody i wyróżnienia;
j) konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – dwie osoby przeszły do etapu gminnego;
k) zawody sportowe: turniej piłki nożnej – II miejsce na szczeblu gminy w kategorii chłopców i II w kategorii dziewcząt, mini piłka nożna halowa – II miejsca na szczeblu gminy w kategorii chłopców
i dziewcząt, mini piłka ręczna – II miejsca na szczeblu gminy
w kategorii chłopców i dziewcząt, mini piłka siatkowa - II miejsca na szczeblu gminy w kategorii chłopców i dziewcząt;
- Bieg 3 Maja – I miejsce na szczeblu gminy w kategorii chłopców
kl. III-IV i IV miejsce w kategorii dziewcząt kl. III-IV;
- turniej „Sprawni jak rycerze” w Kolechowicach – II miejsce
w gminie.

6. Działania opiekuńczo-wychowawcze szkoły:

a) wycieczki
• wycieczka 2-dniowa w Bieszczady – zapora na Solinie, rejs po Jeziorze Solińskim, punkt widokowy w Polańczyku, Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, zagroda żubrów – klasy IV-VII;• wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz na ranczo Arka
w Sernikach dla klas przedszkolnych;
• wycieczka do Warszawy: Stare Miasto, Centrum Nauki Kopernik, Archikatedra św. Jana Chrzciciela – klasy IV-VII;
• wycieczka do warszawy klas I-III – Stadion Narodowy, telewizja Polska, Stare Miasto.
• wyjazdy na spektakle teatralne oraz do kina: seans filmowy „Coco”, „Grinch”, „Dziadek do orzechów i 4 królestwa”. w Lublinie – klasy młodsze.
b) przedsięwzięcia promujące zdrowie i ekologię:
• organizacja „Zdrowego Śniadania” oraz konkurs wiedzy na temat zdrowego odżywiania się;
• uczniowie naszej szkoły promowali życie bez uzależnień biorąc udział
w ,,Ogólnopolskiej nocy profilaktyki”.
• ogólnoszkolna zbiórka elektrośmieci – uzyskany zysk przeznaczono
na zakup sprzętu sportowego (piłki do gry w piłkę nożną, siatkową);
• udział w spektaklu profilaktycznym w CK w Ostrowie Lubelskim;
• udział w biciu rekordu w resuscytacji przez klasę VIII w ramach Dnia Przywracania Czynności Serca.
c) organizacja imprez integracyjnych i środowiskowych:
• ślubowanie klasy I;
• zabawa andrzejkowa z kiermaszem słodkości – akcja połączona
z charytatywnym celem, a mianowicie zbiórka pieniędzy dla naszych absolwentek zmagających się z chorobą;
• szkolne Mikołajki z udziałem rodziców klas młodszych;
• choinka szkolna z udziałem wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz gminnych oraz zaproszonych gości;
• Dzień Babci i Dziadka – z udziałem babć i dziadków obojga rodziców;
• spotkanie Bożonarodzeniowe z udziałem mieszkańców Rozkopaczewa
i okolic oraz przedstawicieli władz gminnych;
• warsztaty kulinarne „Smaki Ostrowa Lubelskiego i okolic” zorganizowane w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich dla Ostrowa Lubelskiego;
• udział uczniów w Jarmarku Jagiellońskim organizowanym w Ostrowie Lubelskim;
• Festyn Rodzinny pod hasłem „To, co dał nam czas”, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy oraz sąsiednich miejscowości.
e) działania kształtujące poczucie tożsamości regionalnej, narodowej, postawy patriotycznej:
• uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości;
• otrzymanie certyfikatu za udział w akcji „Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”;
• nasi uczniowie reprezentują szkołę na uroczystościach upamiętniających dzieje historii naszego regionu w Jamach
i Bobrówce;
• „Narodowe Czytanie”, tym razem uczniowie klasy VII i VI zaprezentowali wszystkim fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
• uczciliśmy uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 częścią artystyczną prezentowaną w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim podczas sesji Rady Miejskiej;
• dzięki współpracy z Samorządową Biblioteką Publiczną nasi uczniowie biorą udział w bibliotecznych lekcjach historii : „Znaki państwa polskiego – godło – barwy – hymn”, a także upamiętniające postać Danuty Siedzikówny „Inki”, rodzinę Ulmów, ks. Jerzego Popiełuszkę;
• udział w uroczystych obchodach 100 –lecia Odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim – przygotowanie akademii upamiętniającej te ważne wydarzenia przez uczniów naszej szkoły.

Anna Czubacka

 

2018 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE LUBELSKIM

 

W 2018 roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli angażowali się w przygotowanie licznych imprez i uroczystości szkolnych i lokalnych zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości, jak również tych wynikających z bieżących potrzeb.
Styczeń 2018 r. upłynął pod znakiem jubileuszu 470-lecia nadania Ostrowowi Lubelskiemu praw miejskich. 28 stycznia 2018 r. podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta uczniowie klasy V, VI i VII zaprezentowali okolicznościową część artystyczną. Zarówno tematyka przedstawienia, jak też rekwizyty i stroje z epoki nawiązywały do czasów Zygmunta I Starego i przybliżały decyzję władcy o lokacji Ostrowa. Budziły miłość i przywiązanie do naszej małej Ojczyzny.

W ramach działań promujących jubileusz oraz wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym regionu w styczniowym numerze szkolnej gazetki "Nie dla Kujonów" zamieszczony został artykuł "Staruszek Ostrów ma już 470 lat...", zachęcający do zapoznania się z publikacjami poświęconymi historii naszego miasta i okolic, np. wydawnictwami Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego, stroną www.mabgen.pl oraz reportażem interaktywnym "Na królewskim szlaku" przygotowanym przez członków redakcji https://niedlakujonow.atavist.com/reporta-junior-media. Informacje o jubileuszu wraz z bogatą kolekcją zdjęć z uroczystości zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu facebookowym.

Kolejnym działaniem promującym 470.rocznicę nadania praw miejskich było zorganizowanie przez nas cyklu konkursów, do których zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.
Uczestnikom konkursu literackiego "Urzekła mnie Ostrowska Ziemia" zaproponowaliśmy trzy zadania do wyboru:
• Rymowanka (klasy I-III) lub wiersz (klasy IV-VII oraz gimnazjalne) nawiązujące do tematu konkursu w dowolny sposób.
• Ostrów w legendzie (klasy IV - VII oraz gimnazjalne) - zredagowanie legendy (według własnego pomysłu), związanej z wybranym miejscem, obiektem lub postacią z Ostrowa Lubelskiego.
• Ostrów i okolice za 30 lat (klasy IV - VII oraz gimnazjalne). Praca w dowolnej formie (np. opowiadanie, list, zapiski z pamiętnika) przedstawiająca wizję Ostrowa i okolic w przyszłości, gdy miasto obchodzić będzie jubileusz 500. rocznicy lokacji.
Uczestnicy konkursu plastycznego "Ostrów Lubelski - wczoraj, dziś i jutro" mogli przygotować prace pod hasłem:
• Mieszkam w niezwykłym miejscu...
Praca plastyczna prezentująca ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca w Ostrowie Lubelskim lub okolicy.
• Ostrów Lubelski - miasto na królewskim szlaku. Wczoraj, dziś, jutro...
Praca przestrzenna obrazująca - do wyboru: początki osady, podróże królewskim szlakiem; współczesność lub wizję Ostrowa i okolic w przyszłości - tej bliższej lub bardzo odległej.
Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego "Ostrów Lubelski i okolice w obiektywie" było wykonanie zdjęcia/zdjęć Ostrowa Lubelskiego lub okolicy. Podejście do tematu dowolne – mogły to być ciekawe zdjęcia architektury, przyrody, urokliwych miejsc, ludzi lub organizowanych wydarzeń bądź zdjęcia, na których uchwycono fragment codzienności, ale przedstawionej w oryginalny, niebanalny sposób. Mile widziane były fotografie promujące walory miasta i okolicy.

Konkurs trwał od 23 stycznia do 22 lutego 2018 r. Cieszył się dużym zainteresowaniem i zaowocował pięknymi pracami. Do kategorii literackiej zgłoszono 54 prace, do kategorii plastycznej - 63 prace, do kategorii fotograficznej - 13 zestawów zdjęć. 22.03.2018 r. w Centrum Kultury odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Nagrodzono 48 młodych artystów ze szkół w: Kaznowie, Rozkopaczewie i Ostrowie Lubelskim.

Prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawach w szkole oraz czasowo w Centrum Kultury, zaś prace literackie znalazły się w elektronicznej książeczce, którą można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

2 marca 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim uczniowie naszej szkoły przedstawili historię Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Historię tych, którzy „zachowali się jak trzeba”, dla których wojna nie skończyła się w 1945 roku, którzy walczyli o Polskę wolną, niepodległą i ginęli z rąk sowieckich i ubeckich katów. Licznie zgromadzeni uczniowie okolicznych szkół wraz z opiekunami i lokalna społeczność Ostrowa, na czele z Burmistrzem Ostrowa Lubelskiego p. Józefem Gruszczykiem, mieli okazję zobaczyć i usłyszeć historię naszych niezłomnych bohaterów. I tak poczynając od „Łupaszki” - majora Zygmunta Szendzielarza, „Uskoka” - kapitana Zdzisława Brońskiego, sanitariuszki „Inki” - Danuty Siedzikówny, księdza Władysława Gurgacza - kapelana wyklętych, aż po Józefa Franczaka „Lalka” - ostatniego, który poległ w walce 21 października 1963 roku. Na sali razem z nami obecny był syn ostatniego wolnego żołnierza i partyzanta II Rzeczypospolitej, pan Marek Franczak, który przyjął zaproszenie na naszą uroczystość i uświetnił ją swoją obecnością. Po zakończeniu części artystycznej, w której uczniowie pod kierunkiem pani Beaty Czapskiej i pani Ewy Dziadko tak realistycznie oddali i zagrali jedną z najpiękniejszych kart polskiej historii, swoje wspomnienia z tamtych i obecnych lat przedstawił nam pan Marek Franczak, syn „Lalka”.

20. 03. 2018 r. powitaliśmy w naszej szkole Wiosnę. Dzieci z klas I, II, III śpiewały piosenki, odbył się pokaz mody ekologicznej oraz wykład na temat „Współczesne problemy naszego globu”.

21 marca 2018 roku uczniowie z klasy VII a, VII b oraz II a i II b gimnazjum wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Pomysłodawcą i organizatorem była pani Beata Czapska, opiekunami - Izabella Marzęda, Anna Trubalska i Dorota Kozłowska. Pobyt w stolicy uczniowie rozpoczęli od zwiedzania ekspozycji plenerowej Muzeum Wojska Polskiego, na którą składały się: czołgi, pojazdy opancerzone, śmigłowce, samoloty. Kolejne punkty programu to: musical „Romeo i Julia 3D” w Teatrze Buffo, zwiedzanie Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz pobyt w Złotych Tarasach.

28 marca, korzystając z zaproszenia gminy Palombara (miejscowość położona w regionie Lacjum, w prowincji Rzym), dziewczęca drużyna piłki siatkowej z naszej szkoły udała się drogą powietrzną do Włoch. Pobyt trwał do 1 kwietnia. Dziewczęta zostały niezwykle ciepło przyjęte przez rodziny, u których mieszkały podczas swego pobytu we Włoszech. Zwiedziły wiele pięknych miejsc, m.in. zobaczyły Koloseum, Fontannę di Trevi, Plac Hiszpański oraz Plac Świętego Piotra przed bazyliką na Watykanie. Wzięły również udział w Wielkanocnym Turnieju Siatkarskim, podczas którego gospodarze gorąco im kibicowali. Na zakończenie Ania Jesionek otrzymała statuetkę najlepszego zawodnika. Rozgrywki połączone były z muzyką i zabawą, co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów i bliskich relacji. Wszystko to sprawiło, że uczestniczkom turnieju trudno było się rozstać.

10 kwietnia 2018 r. odbyła się w szkole część artystyczna „Katyń 1940 – ocalić od zapomnienia”.

27 kwietnia gościła w szkole pani Izabela Madeja – ilustratorka książek dziecięcych. Spotkała się z uczniami klas czwartych, którym opowiedziała o swoim warsztacie pracy oraz procesie projektowania ilustracji i rozmieszczania ich na kartach książki. Zaprezentowała również swoje projekty, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw młodych czytelników. Uczniowie dowiedzieli się, że inspiracją dla naszego Gościa jest świat legend, baśni i niesamowitych historii, dlatego najchętniej tworzy prace z pogranicza fantastyki i mitologii. Jako że pani Izabela jest absolwentką tutejszego gimnazjum (pochodzi z Kolechowic), w czasie przerwy najbardziej dociekliwi słuchacze „wytropili” na korytarzu wyeksponowane prace z czasów szkolnych młodej artystki. Był to znakomity przykład na to, że swoją przyszłość naprawdę zaczynamy budować w szkole i warto rozwijać dziecięce pasje. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których dzieci własnoręcznie wykonały ilustracje do "Teki odkryć i wynalazków". Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową kartkę, którą mógł wybrać spośród wielu projektów (dla chętnych - z dedykacją autorki).

13 maja 2018 r. uczniowie klas pierwszych zaprezentowali się na scenie podczas Jarmarku Zygmuntowskiego.

W dniach 14-16 maja 2018 roku, pełni sił i żądni wrażeń, uczniowie z klas : IV a, IV b, V i VI z opiekunami (panią Beatą Czapską, panią Ewą Dziadko, panią Edytą Walkiewicz oraz z panem Jackiem Maleszykiem) wybrali się na wycieczkę szkolną w Bieszczady. Piękne krajobrazy sprawiły, że wycieczka była udana, a zielone wzgórza nad Soliną (jak śpiewał Wojciech Gąssowski) na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.

Na szczególną uwagę zasługuje uroczystość pt. „Majówka Pokoleń”, która odbyła się 26 maja 2018 r. Zgodnie z nazwą, wzięło w niej udział szerokie grono uczestników: od najstarszych absolwentów szkoły, emerytowanych nauczycieli, poprzez przedstawicieli miejscowych władz i instytucji po najmłodszych uczniów i dzieci, które dopiero za kilka lat rozpoczną swą edukację. W ten piękny dzień majowy składaliśmy podziękowania mamom - za ich trud, cieszyliśmy się możliwością bycia razem - tu i teraz, możliwością rozmowy i wspólnej zabawy. Nie byłoby to możliwe bez determinacji minionych pokoleń, które starały się o odzyskanie niepodległej Ojczyzny. Dlatego to właśnie im poświęcona była pierwsza część naszego spotkania. Po oficjalnym powitaniu Gości została zaprezentowana część artystyczna nawiązującą do przesłania imprezy. Następnie wszyscy udali się na plac przy szkole, gdzie w hołdzie naszym przodkom oraz dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości zasadziliśmy Dąb Niepodległości. Dąb został posadzony wspólnymi siłami różnych pokoleń: przedstawicieli miejscowych władz, absolwentów, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, obecnych rodziców i uczniów. A wszystko to odbywało się pod czujnym okiem przedstawiciela Lasów Państwowych. O stworzenie podniosłej atmosfery postarała się Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, uświetniająca ceremonię. Na zakończenie odsłonięta została pamiątkowa tablica, poświęcona przez ks. proboszcza Jana Orłowskiego. Wartę honorową trzymali uczniowie należący do OTK "Wataha". Głos zabrali m.in. burmistrz Ostrowa Lubelskiego - pan Józef Gruszczyk, byli dyrektorzy szkoły: pan Zygmunt Smyk oraz pan Krzysztof Iwanek, emerytowana nauczycielka - pani Elżbieta Domańska. Nutka nostalgii towarzyszyła ich wspomnieniom o pierwszych latach pracy w szkole. W imieniu absolwentów przemawiała pani Jolanta Białkowska, dziękując swym nauczycielom za ukształtowanie charakteru i osobowości. Piękne i wzruszające słowa wywołały łezkę w oku wychowawców. Następnie zaproszeni Goście udali się na obiad i pogawędkę w szkole, zaś uczniowie i rodzice - na piknik przy boisku szkolnym. Odbywał się tam POKAZ TALENTÓW. Prezentowano najróżniejsze zdolności: od gry na instrumentach, śpiewu i tańca (także z hula-hop) po recytację oraz tak oryginalne umiejętności jak: parodiowanie, malarstwo, czy też wyrób rękodzieła - glicerynowych mydełek. Jednocześnie można było wyszaleć się na tzw. "dmuchańcach" (szczególną popularnością cieszył się narowisty byk) oraz wzmocnić nadwątlone siły kiełbaską z grilla, bigosem, pączkiem i lodami, o co zatroszczyli się zawsze gotowi do pomocy Rodzice.

W dniach 28-30 maja klasy siódme, drugie i trzecie gimnazjalne uczestniczyły w trzydniowej wycieczce szkolnej. Pierwszego dnia zwiedzali Wrocław – Panoramę Racławicką, Stare Miasto i Ostrów Tumski. Drugi dzień to piękna Praga – Stare Miasto: Hradczany, Most Karola, Ratusz, Złota Uliczka, Rynek Staromiejski, Wieża Prochowa. Trzeciego dnia spacer wzdłuż malowniczych formacji skalnych w czeskim skalnym mieście – Adrszpach. Piękny Wrocław, urokliwa Praga i wspaniałe rzeźby skalne w piaskowcach sprawiły, że uczniowie wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu. Opiekę sprawowali: p. Anna Trubalska, p. Dorota Kozłowska, p. Agnieszka Mutwicka i p. Jarosław Góźdź.

Uczniów naszej szkoły nie zabrakło także na III Diecezjalnym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas, który odbył się 29 maja 2018 r. w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Pojawiło się na nim prawie tysiąc osób! Imprezę honorowym patronatem objął bp Kazimierz Gurda. Nasze Koło Caritas reprezentowało ponad 40 osób wraz z panią dyrektor Katarzyną Równiak oraz opiekunami - panią Bożeną Majewską i panem Andrzejem Gruszczykiem. Uczestnicy mieli okazję do udziału w grze terenowej "200 lat diecezji, 100 lat niepodległości" i innych zabawach. Podczas zjazdu pojawił się też bus Mobilnej Ambasady Niepodległości, który przewozi obraz Matki Bożej Współczującej, podarowany Polakom przez mieszkańców zniszczonego wojną Aleppo w Syrii, do których trafia pomoc w ramach programu „Rodzina Rodzinie”, i zdjęcia z tamtego rejonu. Bus odwiedza 100 miejscowości na terenie Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – jest to inicjatywa Caritas Polska, która promuje działania Caritas i popularyzuje wartości patriotyczne. Przyjemnej atmosferze dopisywała słoneczna pogoda, więc wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i zapału do działania.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursu wiedzowego o Janie Pawle II. W 2018 r. odbyła się VII edycja konkursu. W szkolnych eliminacjach, które wyłoniły jedenastu półfinalistów, wzięło udział 28 osób. Do II etapu, który odbył się 6 czerwca 2018 roku w Centrum Kultury, zakwalifikowało się 11 uczniów. Uczestnicy losowali pytania na temat życia Jana Pawła II, jego rodziny oraz zakonnika Stanisława Kostki. Niektóre były łatwiejsze, np. Jakie imiona na chrzcie otrzymał papież? Na jaką chorobę zmarł brat Jana Pawła II?, ale były też takie, które stanowiły twardy orzech do zgryzienia, np. Jak nazywa się laska, używana przez Ojca Świętego podczas uroczystości liturgicznych? Można też było trafić na pusty los. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała Pani Bożena Majewska i Pan Jarosław Góźdź. Po emocjonujących zmaganiach I miejsce zajęła Partycja Uchańska, II miejsce Patryk Borówka, a III miejsce Bartek Bliżniuk. Każdy z uczestników został wyróżniony dyplomem, obrazkiem z wizerunkiem Jana Pawła II oraz słodkim upominkiem. Finaliści dostali również nagrody książkowe ufundowane przez księdza proboszcza Jana Orłowskiego.

Bez wątpienia niecodziennym wydarzeniem w naszej szkole był I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, który został zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego w dniach 15 i 16 czerwca 2018 r. w hali sportowej. Do rywalizacji sportowej zgłoszonych zostało 6 drużyn dziewcząt w kategorii wiekowej U 16 – MKS Avia Świdnik, Gimnazjum Wola Sernicka, GSD Palombara Pallavolo z Włoch, Salos Lublin, Polesie Kock, Volley Ostrów Lubelski. Wyniki tej rywalizacji sportowej przedstawiają się następująco:
I miejsce - GSD Palombara Pallavolo,
II miejsce - MKS Avia Świdnik,
III miejsce - Salos Lublin,
IV miejsce - Polesie Kock,
V miejsce - Volley Ostrów Lubelski,
VI miejsce - Gimnazjum Wola Sernicka.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz statuetki dla najlepszych zawodniczek ufundowane przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

W niedzielę, 17 czerwca, w byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich odbyło się spotkanie upamiętniające 74. rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji "Burza" na Lubelszczyźnie. W tej podniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji z naszej szkoły. Uczniów naszej szkoły można było dostrzec zarówno w składzie Pocztu Sztandarowego, jak również w gronie muzyków orkiestry OSP i wśród członków grupy "Wataha".

18 czerwca odbyła się w Centrum Kultury Gimnazjalna Wiosna Teatralna – impreza realizowana corocznie w formie projektu. Tym razem jej przygotowaniem zajął się zespół uczniów z klasy II a. Na scenie zaprezentowały się klasy gimnazjalne oraz - gościnnie klasa IV b. Zobaczyliśmy spektakle oparte na znanych i zabawnie sparafrazowanych motywach baśniowych: towarzyszyliśmy Czerwonemu Kapturkowi, który postanowił znaleźć dla siebie księcia, obserwowaliśmy poszukiwania Kopciuszka, który przypadkiem trafił do Ostrowa Lubelskiego i tak się nim zauroczył, że nie dotarł na bal do księcia, współczuliśmy biednym krasnoludkom, u których zadomowiła się brzydka, wyrośnięta i w dodatku wyjątkowo leniwa Śnieżka, odbyliśmy też kabaretową podróż przez epoki. I miejsce przypadło klasie II c, zaś Nagroda Publiczności - klasie III b. Nagrody za najciekawsze kreacje aktorskie przypadły w udziale Amelii Ulatowskiej (Czerwony Kapturek - II c), Kamilowi Senderskiemu (królewna Śnieżka - III b) oraz Marcinowi Markiewiczowi (Narrator – II c). Za najlepszą charakteryzację nagrodzono Julię Ziółkowską z kl. II b (Wróżka), za rekwizyty i scenografię – klasę IV b („Legenda o Bazyliszku”).

Wyjazd na pokazy z fizyki do Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego to kolejna tradycja w naszej szkole. W tym roku na pokazy wybrali się uczniowie klas: VII, VIII oraz oddziały gimnazjalne. Prezentowane doświadczenia dotyczyły fizyki latania i zabawek, światła i oka oraz zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi m. in. zjawisk optycznych w atmosferze. Teoria połączona z praktyką bardzo zaciekawiła młodzież, która chętnie brała udział w eksperymentach przedstawianych przez wykładowców. Pokazy przebiegały w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru.
Kolejną naszą inicjatywą był udział w akcji Narodowe Czytanie, organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywała się w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego Pan Prezydent zaprosił Polaków do czytania książki Stefana Żeromskiego pt. Przedwiośnie. W naszej szkole postanowiliśmy przeprowadzić akcję w ciągu dwu dni: 19 i 20 września. Pierwszego dnia spotkali się uczniowie klas IV-VII, zaś kolejnego - klasy VIII i oddziały gimnazjalne. W nastrojowym klimacie, przy świecach mogliśmy posłuchać fragmentów powieści czytanych przez przedstawicieli klas, zaproszonych gości (Burmistrza Ostrowa Lubelskiego - Józefa Gruszczyka, Sekretarza Gminy - Sylwię Szczepańską, dyrektora Biblioteki Samorządowej - Katarzynę Zalewską), panią dyrektor Katarzynę Równiak oraz nauczycieli: Izabelę Domańską - Wysok i Jarosława Goździa. Wszyscy spisali się znakomicie. Czytaniu towarzyszyły stosownie dobrane podkłady muzyczne oraz fragmenty filmu. Sylwetkę autora przybliżała okolicznościowa tablica i wystawa książek. Na zakończenie odbył się miniquiz dla najuważniejszych słuchaczy. Nagrodami były kolorowe zakładki z cytatami z Przedwiośnia. Dodajmy, że z pytaniami zdecydowanie lepiej poradzili sobie uczniowie klas młodszych. Godny podkreślenia jest fakt, że nasza szkoła jako organizator tegorocznej edycji Narodowego Czytania, otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy okolicznościowy egzemplarz powieści „Przedwiośnie” z wpisem Pary Prezydenckiej oraz list z podziękowaniami za udział w tym wydarzeniu. Niecodzienna przesyłka była miłą niespodzianką świąteczną, a pamiątkowa książka wzbogaciła księgozbiór biblioteki szkolnej.

11 października 2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych uczestniczyli w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Jan Paweł II – Promieniowanie ojcostwa”.  Pielgrzymce przewodniczył, jak co roku, bp Henryk Tomasik z Radomia, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który zauważył, że „tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ jest włączone w dziękczynienie z racji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową”. We mszy świętej, która rozpoczęła się o godz. 11  uczestniczyło ok. 14 tys. dzieci i młodzieży z 300 szkół z całej Polski i Białorusi. Przybyli uczniowie, nauczyciele, katecheci, kapłani, rodzice uczniów. Abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, świadek życia papieża z Polski, podkreślał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał trudne zadania. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych. Następnego dnia, 12 października młodzież odwiedziła również Wadowice, rodzinne miasto Karola Wojtyły i Kalwarię Zebrzydowską, gdzie często pielgrzymował Jan Paweł II.

9 XI 2018 r. obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. O symbolicznej godzinie 11.11 włączyliśmy się do akcji "Rekord dla Niepodległej", śpiewając cztery zwrotki hymnu państwowego. Następnie obejrzeliśmy krótką część artystyczną przedstawiającą przebudzenie Polski pięknie odtańczone przez baletnice z klasy II. Wielką radość wzbudził ogromny tort dla Niepodległej, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. Pod Dębem Niepodległości zakopaliśmy kapsułę czasu z przesłaniem dla następnych pokoleń oraz przedmiotami codziennego użytku: monetą jednozłotową i długopisami. Znalazła się tam też nasza gazeta „Głos Ostrowa”, naklejka z logo Dnia Papieskiego, pocztówka z Ostrowa oraz listy z podpisami wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Na zakończenie udaliśmy się do parku miejskiego, gdzie nastąpiła finałowa część Jubileuszu: wypuściliśmy do nieba biało-czerwone balony. Był to dzień pełen radości i dumy z wolnej Ojczyzny. Dzień poprzedzony przygotowaniami, w które włączyli się wszyscy członkowie naszej społeczności: uczniowie, nauczyciele, przyjaciele i pracownicy szkoły, dowodząc, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

14 listopada uczestniczyliśmy w XV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Markiewicz - uczennica klasy VII oraz Dominika Sawuła - uczennica klasy I. Tegoroczny festiwal był wyjątkowy z uwagi na niepowtarzalną datę - 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym organizatorzy postanowili, że wszyscy występujący zostaną zwycięzcami. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek w formie książki.
25 października odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W trakcie uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali przepiękną część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy klasy – p. Beaty Bójko.

6 grudnia w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika, w których uczestniczyła również delegacja z naszej szkoły. Z okazji górniczego święta zorganizowano m.in. rozgrywki sportowe dla uczniów okolicznych szkół. Barbórka okazała się dla nas szczęśliwa, bowiem reprezentacja chłopców z klas ósmych wygrała Barbórkowy Turniej w Piłce Halowej o Puchar Prezesa LW „Bogdanka” SA.
Reprezentantów naszej szkoły nie mogło zabraknąć także podczas koncertu charytatywnego „Dzieci Dzieciom”, który odbył się 16 grudnia w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim. W trakcie koncertu na scenie wystąpili uczniowie kl. I, II A, II B oraz szkolny zespół muzyczny „No Name”.

Zwieńczeniem podejmowanych przez nas w 2018 r. działań były Jasełka pt. "Ach! Co za noc!" przygotowane przez uczniów klasy III pod kierunkiem p. Urszuli Świderskiej.

Rok 2018 to także udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych, spośród których na szczególną uwagę zasługują wymienione poniżej osiągnięcia:

OSIĄGNIECIA W KONKURSACH:


WIKTOR MICIUŁA, OLIWIA SIWEK- wyróżnienie w eliminacjach powiatowych 37. Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Kocku

MAGDALENA SOCHA w 12. Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii recytacja zajęła III miejsce, zaś ALEKSANDRA ROZMYSŁ została wyróżniona.

ALEKSANDRA JESIONEK podczas etapu powiatowego XI. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia" otrzymała wyróżnienie

ALEKSANDRA GRUSZCZYK- w Konkursie Literackim zorganizowanym w 200. Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej zajęła II miejsce.

KACPER ZARĘBSKI – otrzymał nagrodę w XX. Powiatowym Konkursie Literackim „Opowieści wigilijne” otrzymał nagrodę

JULIA WOŁOWICZ, NATALIA BARTKOWICZ- otrzymały wyróżnienia w XX. Powiatowym Konkursie Literackim „Opowieści wigilijne”

JUSTYNA BRZOZOWSKA- otrzymała wyróżnienia w XX. Powiatowym Konkursie Plastycznym „Opowieści wigilijne”.

AMELIA ULATOWSKA się do finału Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

JAKUB MISIUREK- w powiatowym konkursie matematycznym “60 dni przed egzaminem gimnazjalnym” zajął III miejsce

ZUZANNA ANTONIUK w XII. Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii muzycznej zajęła III miejsce za wykonanie utworu "Miasteczko cud”. Zuzannie akompaniowali: Jakub Jóźwiak na instrumencie klawiszowym oraz Karolina Markiewicz na skrzypcach.

JUSTYNA BRZOZOWSKA w XII. Powiatowym Konkursie Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii plastycznej zajęła II miejsce (ilustracja do wiersza Agnieszki Osieckiej)

AMELIA ULATOWSKA – uzyskała bardzo dobry wynik w IX Międzyszkolnym Konkursie Geograficznym o zasięgu wojewódzkim „Wędrujemy po mapie świata”

BARTOSZ ZALEWSKI – otrzymał wyróżnienie w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Informatycznej USER

NIKODEM FRELICH, AMELIA ULATOWSKA – otrzymali nagrody w XV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam"

AMELIA KOLEK – otrzymała wyróżnienie w XV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Pokażę Ci, gdzie mieszkam"

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

III miejsce w mistrzostwach powiatu w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt.

Wicemistrzostwo w Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego w piłce siatkowej chłopców w kategorii kl. VII oraz gimnazjalne.

W powiatowym finale 18. Turnieju „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii
U-8 dziewczęta – I miejsce
U-8 chłopcy – III miejsce
U-10 dziewczęta – I miejsce
U-10 chłopcy – II miejsce
U-12 dziewczęta – I miejsce

III miejsce w finale województwa lubelskiego 18. Edycji Turnieju Piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” drużyna dziewcząt U-10. Nadmienię iż uczennica z naszej drużyny została najlepszą bramkarką turnieju.

III miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Kocham ręczną na Orliku”

I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Orliczek w sezonie 2017/2018

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lubartowskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt w kategorii: „Igrzyska dzieci”.

Uczniowie brali udział w różnorodnych akcjach: w kweście na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018”, akcji charytatywnej „Polacy – Rodakom” – zbiórka i przygotowanie paczek świątecznych i noworocznych dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. Realizowali programy profilaktyczne takie jak: „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”. Szkoła przystąpiła także do „Programu dla szkół”. Jest to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Mając na względzie dobro uczniów w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbywały się w szkole zajęcia rekreacyjno – sportowe.
Inną formą uatrakcyjnienia procesu nauczania była praca w sekcji redakcyjnej gazetki szkolnej "Nie dla Kujonów". Gazetka szkolna działa na platformie Juniormedia i jest dostępna jedynie w formie elektronicznej. Na stronie internetowej szkoły znajduje się link do platformy - po kliknięciu łączy czytelnika z kolejnym numerem gazetki. Można również przeglądać numery archiwalne. W celu promocji gazetki w środowisku redakcja prowadzi profil pisma na „Facebooku”. Dwie uczennice należące do sekcji redakcyjnej gazetki zamieszczały teksty (głównie recenzje książek) na portalu YoungFace.Tv. Jest to pierwsze ogólnopolskie medium szkolne tworzone przez uczniów, dające im możliwość poruszania spraw ważnych, a zarazem pozwalające rozwijać kompetencje dziennikarskie dzięki warsztatom i radom profesjonalistów zamieszczonym na portalu. Jest to zarazem wizytówka i reklama szkoły - zostaliśmy sklasyfikowani na 25 miejscu (na 130 zarejestrowanych szkół).
W szkole działał zespół muzyczny „NO NAME”, w którym uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności muzyczno-wokalnych. Funkcjonowała również Szkolna Kasa Oszczędności, której głównym celem było: propagowanie wśród uczniów idei oszczędzania, wyrabianie nawyku oszczędzania, kształcenie postaw racjonalnego gospodarowania własnymi finansami.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się realizowany w szkole projekt „Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w kontekście potrzeb na rynku pracy oraz umiejętności nauczycieli w zakresie TIK, doposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania geografii, fizyki, chemii, biologii. Zakup komputerów do pracowni informatycznej, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć tj. podręczniki, słowniki, notatniki itp.
Rok 2018 to także kilka prac remontowych w szkole. Do najważniejszych należą: wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących natężenia oświetlenia w budynku szkoły, pomalowanie sali lekcyjnej numer 14, pomalowanie korytarza na parterze przy sali lekcyjnej numer 14, pomalowanie korytarza przy sali gimnastycznej (bez lamperii), pomalowanie ścian w kuchni szkolnej (bez lamperii), pomalowanie korytarza na I piętrze przy salach lekcyjnych numer 19 i 21, pomalowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej, pomalowanie łazienek (dziewcząt i chłopców), pomalowanie słupów przy bramach zewnętrznych. Został także doposażony szkolny plac zabaw. Rada Rodziców zakupiła następujące urządzenia: huśtawkę bocianie gniazdo, pomost z belką, ważkę poczwórną steel. Łączna suma zakupionych urządzeń: 8190,00 zł brutto. Wymienione urządzenia zostały zakupione ze środków finansowych zebranych podczas balu charytatywnego, zorganizowanego na ten cel, przez Radę Rodziców. W czerwcu 2018 r. udało się nam się pozyskać środki finansowe w wysokości 2000 zł na zakup 10 strojów sportowych i 10 par nakolanników dla dziewcząt ze szkolnej drużyny siatkarskiej. Nowe stroje zostały zakupione na I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

Katarzyna Równiak

Centrum Kultury

XXVII OSTROWSKIE SPOTKANIA Z KOLĘDĄ

Już po raz kolejny Trzej Królowie, władze miasta, społeczność szkolna i lokalna oraz wiele innych barwnych postaci przeszło ulicami Ostrowa. Uczestnicy pochodu wspólnie kolędowali.

        W sobotę 6 stycznia w Ostrowie Lubelskim odbył się Orszak Trzech Króli. Na jego czele stanęli trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. Barwny korowód z proboszczem Janem Orłowskim oraz burmistrzem Józefem Gruszczykiem wyruszył spod Urzędu Miasta i udał się do Kościoła Parafialnego. Orszak Trzech Króli okazał się radosnym wydarzeniem, które wpisało się w ostrowską tradycję. To także świetna propozycja dla tych, którzy po prostu lubią kolędy i kolędowanie.

Nieco później w Centrum Kultury odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej, solistów, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej a także Orkiestry Dętej OSP i Chóru Parafialnego.  Swoją pomocą oraz czynnym udziałem wykazali się wolontariusze CK Tim, którzy po raz kolejny pokazali swoje zdolności konferansjerskie. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy pastorałkę „Kolędnicy na mojej ulicy” oraz kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

470 LECIE OSTROWA LUBELSKIEGO

Obchody 470-lecia nadania praw miejskichDostojny pochód ulicami Ostrowa, uroczysta sesja Rady Miejskiej a także niesamowita lekcja historii – tak rozpoczęły się obchody 470 lecia miasta Ostrowa, które będą trwały przez najbliższy rok.

W niedzielę (28 stycznia) mieszkańcy Ostrowa obchodzili 470 lecie swojego miasta. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w jednym z najcenniejszych zabytków miasta - w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, sprawowaną przez ks. Tomasza Rehlisa, który swoim porywającym kazaniem poruszył wszystkich obecnych. Następnie w uroczystym przemarszu ulicami udaliśmy się pod Krzyż Milenijny i obelisk poświęcony obrońcom wiary i ojczyzny, gdzie złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Powałki aktu lokacji miasta oraz przez Burmistrza Józefa Gruszczyka aktu nadania wójtostwa dla Wacława Grzymały. Podczas uroczystej XXXVI Sesji Rady Miejskiej wzorowanej na tej sprzed lat, radni przebrani byli w stroje z epoki. Rada przyjęła uchwałę nadania skwerowi w parku miejskim nazwy „Świętego Krzyża”. W 1628 r. na tym terenie zwanym wówczas Tylnym Rynkiem wybudowany został przez mieszczanina ostrowskiego Wojciecha Krzymuskiego Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Uczniowie z Zespołu Szkół przeprowadzili lekcję historii „Dzieje Ostrowa Lubelskiego w XVI wieku”. Genealogie miasta zaprezentował Marek Bunia a uczniowie tutejszej Szkoły Podstawowej przygotowali akademię promującą naszą gminę. Ważnym punktem było wręczenie pamiątkowych medali dla instytucji oraz osób za wieloletnią współpracę na rzecz miasta i gminy Ostrów Lubelski. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienicie goście między innymi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, marszałka województwa reprezentował Łukasz Gołąb a starostę lubartowskiego Radosław Guz, nie zabrakło wójtów z zaprzyjaźnionych gmin, zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz ekip reporterskich Panoramy Lubelskiej, Kanału S, Radia Lublin, Lubartów24.

KOLĘDOWANIE DLA MONIKI I MILENY KOZIEJ

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas…”

Jedną z najmilszych, świątecznych tradycji jest wspólne śpiewanie kolęd. To taki magiczny czas, w którym zapominamy o problemach i troskach ale czujemy tą szczególną bliskość i radość.

W niedzielę (7 stycznia) w Kościele Parafialnym w Rozkopaczewie oraz w Brzostówce Orkiestra Dęta z Ostrowa Lubelskiego kolędowała na bardzo szczytny cel. Orkiestranci razem z kapelmistrzem Wojciechem Durakiem jednogłośnie podjęli decyzję o przyłączeniu się do akcji dzięki, której mogli pomóc Monice i Milenie w walce z chorobą. Monika i Milena Koziej - dwie siostry, miliony komórek, jedna choroba postępująca z dnia na dzień. Kiedy pojawiło się dla dziewczyn światełko w tunelu i nadzieja na lepsze jutro, pojawiły się też kolejne problemy… Koszt terapii komórkami macierzystymi, która jest dla nich szansą, przekracza ich możliwości finansowe. Właśnie dlatego cały czas organizowane są zbiórki pieniężne, imprezy charytatywne oraz licytacje, dzięki którym wspólnymi siłami możemy zebrać potrzebną kwotę. Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz, dlatego też postanowiliśmy podzielić się z innymi naszą wieloletnią pracą i pasją. Podczas koncertu można było usłyszeć między innymi kolędy „Dzisiaj w Betlejem”, „Mędrcy świata” jak i pastorałki „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Uciekali”, „Mario czy Ty wiesz” w niezwykle pięknych aranżacjach.

Bez wątpienia, możemy powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja.  Dzięki uprzejmości ks. Wiesława Nestoruka, proboszcza parafii w Rozkopaczewie oraz ks. Marka Antonowicza proboszcza parafii w Brzostówce sam koncert jak i niezwykła atmosfera panująca podczas niego przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Ogromna radość towarzyszyła nam cały czas ale nie zabrakło też łez wzruszenia. Podczas koncertów wolontariuszki Koła Caritas ze SP w Ostrowie Lubelskim zebrały blisko sześć tysięcy złotych.  

Orkiestra w składzie:

Dyrygent – Wojciech Durak
Flety – Aleksandra Senczyk, Joanna Petryszak, Iwona Drozd, Angelika Haraszczuk, Katarzyna Szalast
Klarnety – Weronika Domańska, Izabela Malinowska
Sax alt – Natalia Wach, Klaudia Zabielska, Zuzanna Antoniuk
Sax tenor – Paulina Tyc, Michał Góźdź
Sax baryton – Barbara Janik
Trąbki – Jarosław Lato, Błażej Góźdź
Tenor – Stanisław Durak
Puzony – Wojciech Sobczyński, Kamil Senczyk
Instrumenty perkusyjne – Anna Krawczyk – Durak, Władysław Rozmysł
Gitara basowa – Mateusz Łęcki
Wokal – Katarzyna Sobczyńska, Małgorzata Sobczyńska, Jarosław Lato

FERIE ZIMOWE

Jak się w ostrowie onegdaj żyło? – czyli zimowisko 2018.

Targi i jarmarki w przedwojennym ostrowie, stare, zapomniane i mało używane słowa, stroje z epoki naszej praprababci… to tylko niektóre atrakcje ubiegłorocznego zimowiska.

Drugi tydzień ferii (5-9 lutego) był dla nas niezwykły. Przenieśliśmy się wtedy w czasie do lat, kiedy to Król Zygmunt I Stary nadał prawa miejskie naszemu miastu. Dostojna para królewska zaszczyciła nas swoją obecnością inscenizując historyczną chwilę…. W pierwszym dniu zajęć każdemu z uczestników zostało nadane stare imię np. Walentyna, Apolinary. Uczestnicy podzieleni zostali na pięć grup, cechów rzemieślniczych. Każdy miał za zadanie wykonać plakietkę ze swoim nowym imieniem. Drugiego dnia odbył się wielki Jarmark w Ostrowie, czyli zabawa w sprzedawanie i kupowanie w myśl żydowskiej zasady „kupić, nie kupić, potargować warto”, ale żeby sprzedać, trzeba było najpierw wyprodukować dany towar. Nauka starych piosenek i tańców również przypadła do gustu dzieciakom, jak również gry i zabawy ruchowe. Trzeci dzień – środa, przepełniony był zdjęciami z rodzinnych albumów uczestników zajęć, z których wspólnie wykonaliśmy kolaże. W klimacie fotografii pozostaliśmy do końca tego dnia i zrobiliśmy foto budkę w starym stylu, w której fotografowali się wszyscy. Nawet Ci trochę więksi… Kolejnego dnia, jak na tłusty czwartek przystało, było wielkie pączkowe obżarstwo. A pączki mieliśmy oczywiście najlepsze, czyli z naszej ostrowskiej piekarni. I tak wszyscy razem świętowaliśmy ostatni czwartek karnawału. Były tańce, szaleństwa, rozmaite przebrania, jednym słowem – wielka potańcówka mieszczan i chłopów na Królewskim Szlaku. Na zakończenie naszego zimowiska wróciliśmy do czasów obecnych. Wybraliśmy się do kina na bajkę „Fernando”.

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Fotorelacja z Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowie Lubelskim „Żołnierze Niezłomni byli znakiem sprzeciwu wobec zniewolenia, kłamstwa i komunistycznej propagandy. Głosili prawdę, za co czekało ich zniesławienie, więzienie, okrutne tortury, pokazowe procesy, wreszcie haniebny wyrok śmierci i anonimowy, zbiorowy grób…”

W piątek (2 marca) w Centrum Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w nich burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk,  sekretarz gminy – Sylwia Szczepańska a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Gościem honorowym uroczystości był Marek Franczak- syn legendarnego ostatniego żołnierza podziemia Józefa Franczak ps. „Laluś”. List okolicznościowy przesłał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Niezwykłą akademię, która była piękną lekcją historii przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim pod kierunkiem Beaty Czapskiej, Ewy Dziadko i Andrzeja Gruszczyka.

GMINNY DZIEŃ KOBIET

Degustacja kawy, tort, porady i pokazy kosmetyczne, występy artystyczne – tak świętowaliśmy trzeci Gminny Dzień Kobiet w Ostrowie Lubelskim. Tym razem impreza miała bardzo szczytny cel.

W piątkowe popołudnie 9 marca Panie z Ostrowa Lubelskiego miały swoje święto. Z tej okazji Burmistrz - Józef Gruszczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Robert Powałka wręczyli przybyłym Gminny Dzień Kobiet 2018Kobietom kwiaty, a także złożyli życzenia. Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego- Tomasz Sonntag zaprosił na scenę Monikę i Milenę Koziej, Beatę Bójko, Izabellę Marzędę, Joannę Gołębiowską, Krystynę Hoduń, Bronisławę Kubeluk, Annę Kaznowską, Janinę Dąbkowską oraz Agnieszkę Mąkę, na ręce których zostały złożone dyplomy uznania za działalność na rzecz naszego miasta. Pyszny tort, wykonany przez Jolantę Flis podbił serca i podniebienia wszystkich zgromadzonych gości. Na scenie z programem artystycznym wystąpił zespół muzyczny „NO NAME”, chór męski „Pojezierze”, a także solistki- Milena Majewska oraz Ewelina Marzęda przy akompaniamencie Kamila Marzędy. Pokaz zumby, a także profesjonalny masaż pleców zainteresował niejedną Panią.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje gminne 37. Małego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 25 kwietnia w Centrum Kultury. Wzięło w nich udział 24 najlepszych recytatorów wyłonionych w przesłuchaniach szkolnych. Na scenie prezentowali dwa utwory literackie. Młodych adeptów recytacji oceniało Jury w składzie: Urszula Bednarczyk, Urszula Gruszczyk, Iwona Drozd, Małgorzata Sobczyńska.

Jury nagrodziło 8 najlepszych recytatorów.

A są to:

 • Oliwia     Siwek – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Wiktor     Miciuła – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim
 • Julia     Woźniak – kl. III SP w Ostrowie Lubelskim
 • Szymon     Małyska – kl. III SP w Rozkopaczewie   
 • Marcin     Daszczyk – kl. IVb SP w Ostrowie Lubelskim
 • Adam     Kołton – kl. IVa SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Wiktoria     Bartkowicz – kl. VI SP w Kaznowie   
 • Gabriela     Powałka - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim

Osoby te zakwalifikowały się na eliminacje powiatowe tego konkursu, które odbyły się w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Kocku.

Przyznano również wyróżnienia następującym osobom:

 • Maja     Ulatowska - kl. II SP w Kolechowicach   
 • Magdalena     Włosek – kl. III SP w Kaznowie   
 • Alicja     Smyk - kl. VI SP w Kolechowicach        
 • Karolina     Markiewicz - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim   
 • Mateusz     Chomicz - kl. VI SP w Ostrowie Lubelskim

UROCZYSTOŚCI 3 MAJOWE

Uroczysty pochód, msza święta, złożenie wiązanek - tak rozpoczęliśmy tegoroczne obchody 227 rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

Mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęły się gminne obchody 3 Maja. Po jej zakończeniu władze miasta, poczty sztandarowe a także przybyli goście i społeczność lokalna w uroczystym pochodzie przeszli pod Krzyż Milenijny i Obelisk znajdujący się w Parku Miejskim, gdzie zostały złożone wiązanki. Następnie głos zabrał burmistrz Ostrowa Józef Gruszczyk, który na zakończenie swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich na część artystyczną, do Centrum Kultury.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Ostrowa pod batutą Anny Krawczyk - Durak oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Kolechowic, którzy pod okiem nauczycieli: Beaty Grzesiak, Elizy Sidor i Sławomira Lato przygotowali akademię upamiętniającą Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie uroczystości odbyły się biegi 3- majowe zorganizowane przez nauczycieli w-fu z terenu gminy. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

JARMARK ZYGMUNTOWSKI

Jarmark ZygmuntowskiPokazy rycerskie, degustacja potraw regionalnych, występy dzieci, młodzieży a także zespołów śpiewaczych to tylko niektóre atrakcje niedzielnej imprezy.  Jednak najpoważniejszym wydarzeniem Jarmarku było podpisanie porozumienia między Ostrowem a włoską gminą Palombara Sabina.

W niedzielne popołudnie (13 maja), odbył się  Jarmark Zygmuntowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, po której w barwnym korowodzie, ruszyliśmy do centrum miasta na dalszą część imprezy. Na ten dzień organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, dzięki którym mogliśmy odczuć klimat prawdziwego Jarmarku. Były pokazy walk rycerskich, ścinanie głów kapuścianych a także wioski rycerskie.

Nie zabrakło również stoisk z potrawami regionalnymi przygotowanymi przez zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy, grupę Wataha, Stowarzyszenie Mieszkańców, Zespół Szkół, Gminną Spółdzielnię SCh,  drużynę OSP z Kolechowic Kolonii. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać także stoiska z rękodziełem, rzeźbą, malarstwem, przygotowane między innymi przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele gminy Palombara Sabina z burmistrzem Alessandro Palombi na czele oraz rodowitą ostrowianką Agnieszką Daniluk - Mąką, która jednocześnie pełniła funkcję tłumacza. Gościliśmy także między innymi senatora RP Stanisława Gogacza, przedstawicieli wojewody, marszałka i Lubelskiej Izby Rolniczej.

Najważniejszym punktem imprezy było podpisanie porozumienia między Ostrowem Lubelskim a  Palombara Sabina. Pakt o współpracy w imieniu mieszkańców obydwu miejscowości podpisali Alessandro Palombi i Józef Gruszczyk – burmistrzowie miast partnerskich. Świadkami podpisania umowy partnerskiej byli również radni Rady Miejskiej  z jej przewodniczącym Robertem Powałką, delegacja włoska: Massimo Belli, Giorgio Bonfiglio, Damiano Ippoliti, Franco Randali, Mirko Possenti i Stefano Meloni oraz licznie zgromadzona społeczność lokalna.

Istotnym elementem był czas wręczenia medali dla osób zasłużonych naszemu miastu. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu naszej gminy a także grupy działające w Centrum Kultury. Nie zabrakło również występów zespołów ludowych „Ostrowianki Polesianki”, „Rozkopaczewianki” oraz zespołu śpiewaczego „Kaznowianki”. Niezwykle miłą niespodziankę przygotowała pani Krystyna Hoduń – kierownik zespołu z Rozkopaczewa, wielokrotna zdobywczyni nagród w festiwalach ludowych. Specjalnie na ten dzień nauczyła się piosenki O’sole Mio, którą wykonała na scenie u boku przedstawicieli z zaprzyjaźnionej włoskiej gminy. Na scenie nie zabrakło także Orkiestry Dętej pod batutą Anny Krawczyk – Durak. Gwiazdą wieczoru był Stefano Terrazzino, który przygotował specjalne muzyczno-taneczne animacje z widzami. Dyskotekę pod gwiazdami poprowadził lokalny zespół muzyczny 4_you.

WIZYTA W MIEŚCIE PARTNERSKIM PALOMBARA SABINA

Palombara Sabina to przeurocze miasteczko położone na jednym z włoskich wzgórz. Lacjum – region, w którym znajduje się Palombara, jest uważany za kolebkę państwa rzymskiego.  W średniowieczu przeszedł w posiadanie papieży i przez ponad tysiąc lat nazywany był Państwem Kościelnym. Nazwa ta nadal nie jest bezpodstawna – Watykan leży tylko 60 kilometrów dalej. W ciągu niespełna godziny można też dotrzeć stamtąd do Wiecznego Miasta – Rzymu. Niedaleko jest też do miejsca legendarnej bitwy z czasów II wojny światowej – Monte Cassino, gdzie nasze wojska pod wodzą generała Andersa stoczyły krwawą walkę przeciw Niemcom. Z Lacjum graniczą najbardziej malownicze regiony Włoch, m. in. Toskania i Umbria.

W to właśnie miejsce wybraliśmy się wraz z burmistrzem Józefem Gruszczykiem  i ponad pięćdziesięcioosobową delegacją na zaproszenie burmistrza Palombary – Alessandro Palombi  w ramach podpisanego podczas Jarmarku Zygmuntowskiego porozumienia o współpracy pomiędzy naszymi gminami. Razem z Orkiestrą Strażacką, zespołami: Ostrowianki – Polesianki, Rozkopaczewianki, Kaznowianki i chórem Pojezierze, przedstawicielami gminy  reprezentowaliśmy nasz region podczas największego święta Palombary – Święta Czereśni. Jako że Włosi biorą sobie świętowanie do serca, obchody trwały niemal cały tydzień. Przygotowania natomiast rozpoczęły się właściwie już na początku roku i brała w nich udział – tradycyjnie – cała lokalna społeczność. Stworzenie ogromnych, kilkumetrowych monumentów – posągów przystrojonych czereśniami i kwiatami zajmuje około pięciu miesięcy! Budują je wspólnie wszyscy – od maluchów, po takich, którzy przeżyli już kilkadziesiąt takich Świąt. Ta tradycja jest zbliżona do naszych dożynkowych wieńców,  z tym, że te włoskie to prawdziwe olbrzymy, tworzone przez dowolnie dobrane grupy mieszkańców. Biorą one udział w paradzie, która jest głównym elementem ostatniego dnia Święta Czereśni. Też tam byliśmy, oczywiście! Dołożyliśmy do niej sporą dawkę polskich pieśni i przyśpiewek (a nawet – włoskich w polskim wykonaniu – takie rzeczy umie tylko Pani Krysia!), muzyki prosto od naszej Orkiestry, ale też – smaków! Były pierogi (które nasze damy lepiły przez całą sobotę!) z kaszą i serem, ruskie, z kapustą i grzybami, najsmaczniejsze rodzaje ciast, nie zabrakło też oczywiście lokalnych nalewek.

Włosi przywitali nas z niemal polską gościnnością – nocowaliśmy w kilkunastowiecznym zamku, na samym szczycie Palombary, codziennie mieliśmy okazję delektować się tamtejszą kuchnią (tak, „makaron” stał się synonimem słowa „kolacja”) i podziwiać niesamowite widoki. Oczywiście skorzystaliśmy z faktu, że dookoła jest tyle zabytkowych miejsc! Zwiedziliśmy Tivioli (miasto starsze od Rzymu), piękny Watykan, potężny Rzym i romantyczną Wenecję.

OBCHODY POBYTU 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

27 WDP AK powstała z samoobron, które były powoływane w celu obrony ludności polskiej zagrożonej czystkami etnicznymi z rąk nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu  oraz przygotowania do realizacji planu „Burza”.

W byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego w niedzielę, 17 czerwca odbyło się spotkanie upamiętniające 74. rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na Lubelszczyźnie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Uroczystości przypominające fragment historii dywizji zorganizowało lubelskie środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Współorganizatorami rocznicowego spotkania byli: Nadleśnictwo Parczew, Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego i Wójt Uścimowa. Rangę uroczystości podniosły licznie zgromadzone poczty sztandarowe i znamienici goście. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ppłk. rezerwy wojska polskiego ks. Bogdana Augustyniaka złożono wiązanki i wręczono odznaczenia. Odznaczenia wręczał Prezes Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK Andrzej Mazurek w asyście żołnierzy dywizji. Na tę uroczystość dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przygotowali specjalną część artystyczną. Spotkanie w Lasach Parczewskich zakończyły „Biegi Pokoleń” ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka. W programie imprezy znalazło się też ognisko, bigos, a także grochówka.

VI MIĘDZYNARODOWY MOTO – PIKNIK

Konkurs elegancji, zwiedzanie gminnej piekarni a także degustacja lokalnych produktów… czyli Motozłaz Lubartowski w Ostrowie Lubelskim.

    W sobotę (4 sierpnia) po raz kolejny odbył się Motozłaz Lubartowski – Mistrzostwa Polski Motocykli Zabytkowych. Już po raz trzeci Gmina Ostrów Lubelski przyłączyła się do organizacji imprezy. Podobnie jak w latach ubiegłych, w naszym mieście odbył się konkurs elegancji a także jedna z konkurencji. Można było podziwiać zabytkowe maszyny oraz stylowe przebrania. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie ostrowskiej piekarni, poczęstunek przygotowany przez pracowników oraz ostrowskie chlebki, które uczestnicy dostali w prezencie. Mamy nadzieję, że to nieostatnia tego typu impreza w Ostrowie.

FESTYN RODZINNY

Animacje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kurtyna wodna a także koncerty gwiazd muzyki disco polo. Tak w skrócie wyglądał tegoroczny festyn. Impreza odbyła się 5 sierpnia (niedziela) nad Jeziorem Miejskim.

Plaża nad Jeziorem Miejskim po brzegi była wypełniona uczestnikami festynu. Atrakcji było co niemiara. Kolorowe warkoczyki, tatuaże, konkurencje rodzinne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych milusińskich a animatorzy mieli ręce pełne roboty. Niemniejszym powodzeniem cieszyła się prezentacja sprzętu ratowniczo - gaśniczego przeprowadzona przez OSP w Ostrowie Lubelskim, a także kurtyna wodna, która ochłodziła niejednego uczestnika imprezy. Kolejnym punktem programu był koncert zespołu MIGLANC, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Swoją energią i charyzmą rozgrzał naszą publiczność do czerwoności. Zespół New York, swoją oryginalnością również podbił serca ostrowskiej publiczności. Gwiazdą wieczoru był zespół Shantel znany między innymi z utworów takich jak „A Ty daj” czy „Może ze mną zatańczysz” . Podczas ich występu nawet najwięksi „twardziele” nie mogli powstrzymać się od tańca i dobrej zabawy. Dyskotekę pod gwiazdami dla najwytrwalszych poprowadził Dj Kuba – Pogotowie Muzyczne.

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE

Uroczysta msza święta, barwny korowód, konkurs wieńców, występy zespołów ludowych, a także koncert kapeli góralskiej Ciupaga. Tak w skrócie wyglądały tegoroczne dożynki Gminno – Parafialne w Ostrowie Lubelskim. Impreza odbyła się w sobotę (8 września) w Parku Miejskim.

Już po raz kolejny wyjątkowym punktem programu tegorocznych dożynek był korowód złożony z mieszkańców, delegacji z wieńcami, pocztów sztandarowych, zespołów ludowych, Orkiestry Dętej oraz władz miasta i gminy. Śpiewy słychać było w całym mieście. A to dzięki zespołowi ludowemu "Sławiniacy", który przekonał do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników orszaku. Dla mieszkańców duże znaczenie miał moment przełamania i dzielenia chleba. Dożynkowy bochen podzielił na scenie burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Powałką, oraz Starostami Justyną Siepsiak i Wiesławem Drabikiem. Burmistrz w swoim przemówieniu między innymi podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do zorganizowania święta plonów. Nagrody dla wyróżniających się rolników otrzymali właściciele 8 gospodarstw. Nie zabrakło tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. O tytuł walczyło 11 prac symbolizujących płody ziemi. Wieńce oceniane były w dwóch kategoriach – tradycyjne i współczesne. Podpisano również list intencyjny ze spółką WEDA, która zamierza utworzyć w naszym mieście zakład pracy, zatrudniający ok. 30 osób. Dodatkową atrakcją były także konkurencje dożynkowe, w których o puchar burmistrza rywalizowali radni z sołtysami. Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna sołtysów. Nie obyło się bez występów lokalnych zespołów ludowych i orkiestry, a gościnnie wystąpił również Chór Męski „Pojezierze”. Artyści ludowi swoim strojem i repertuarem w szczególny sposób zaakcentowali dożynkowe tradycje. Gwiazdą wieczoru była kapela góralska „CIUPAGA”. Na scenie wystąpił również zespół BAYERA. Zabawa taneczna z zespołem muzycznym 4_YOU rozpoczęła dyskotekę pod gwiazdami, którą w dalszej części poprowadził Dj Mateo.

PRZEKAZANIE OGNIA NIEPODLEGŁOŚCI – KONCERT MUZYCZNY

Ogień  Niepodległości  ma ochronić od  zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać nam o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, poświęceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej niepodległej Polsce.

Od 2000 r. harcerze i uczniowie przyjeżdżają na początku listopada do Kostiuchnówki, by na gro­bach polskich legionistów zapalić znicze. Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tra­dycji sztafet biegnących z ogniem niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień i rozpoczynają sztafetę rowerową z Ogniem Niepodległości do Polski. Po przejechaniu kilkuset kilometrów Ogień Niepodległości składany jest na grobach Nieznanego Żołnierza

i pomnikach podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

W tym roku ogień z cmentarza w Kostiuchnówce pobrany został przez Lubelskie Środowisko 27 WDP AK. W dniu dzisiejszym podczas koncertu patriotycznego w wykonaniu Orkiestry Dni Naszych w Centrum Kultury ogień przekazano burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego. Przekazującymi byli prezes LS 27 WDP AK Andrzej Mazurek oraz członek zarządu Jacek Zapasa.

Dodatkową atrakcją był koncert w wykonaniu Małej Orkiestry Dni Naszych, której motto brzmi „Edukacja przez zabawę, uśmiech i muzykę”. Muzycy po raz kolejny zaprezentowali porwali dzieci, młodzież a także opiekunów do wspólnej zabawy. Ich koncerty oraz repertuar to nie tylko zabawa, ale szeroka profilaktyka zgodna z Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci.


WIECZORNICA – WIGILIA 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Piechota”, „Sadźmy przyjacielu róże”, „Póki Polska żyje w nas”… między innymi takie pieśni patriotyczne rozbrzmiewały podczas wieczornicy w wigilię 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sobotę (10 listopada), mszą świętą o godzinie 20.00 rozpoczęła się wieczornica patriotyczna, której inicjatorem był proboszcz ostrowskiej parafii, ks. Jan Orłowski. Ogień Niepodległości zapłonął na parkingu przy Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim. Rozpalił go wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. „Ten ogień symbolizuje naszą niepodległość. W ten sposób czczono pamięć o jej bohaterach przed II wojną światową i w ten sam sposób chcemy dzisiaj to robić my. Bardzo cieszę się, że jest tu mnóstwo ludzi. Wiem, że te ognie dzisiaj zapłoną w wielu miejscach województwa. To ogromny symbol jedności wokół tej podstawowej wartości, jaką jest niepodległość (…)”.

Po uroczystym rozpaleniu ogniska, wszyscy zebrani odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP. Głos zabrał m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, który odczytał odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Na scenie zaprezentowali się przedstawiciele szkół gminnych z Rozkopaczewa, Kolechowic, Kaznowa oraz Ostrowa. Nie zabrakło także chóru Parafialnego, Chóru Męskiego „Pojezierze” z Uścimowa, zespołu śpiewaczego „Ostrowianki – Polesianki”, uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jedlance Nowej. Wielkim zaangażowaniem wykazali się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego w ostrowskiej Szkole Podstawowej. Podczas koncertu częstowali ciepłą kawą, herbatą a także bigosem. Nie zabrakło również słodkiego deseru w postaci pączków i domowych wypieków. Mimo chłodnego wieczoru, panowała niezwykle ciepła atmosfera… O godzinie 23.00 odśpiewano Apel Jasnogórski, zaś widowiskowym wydarzeniem był pokaz fajerwerków. Właśnie tak zgromadzeni  świętowali 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Uroczysta msza w intencji Ojczyzny, pochód ulicami Ostrowa, złożenie wiązanek, koncerty patriotyczne – tak w skrócie obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania Niepodległości w Ostrowie Lubelskim.

Gminne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, podczas której przybyli modlili się w intencji Ojczyzny.  Po eucharystii licznie zgromadzona społeczność lokalna, władze miasta, młodzież szkolna, członkowie organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta oraz uczestnicy mszy w dumnym pochodzie przeszli pod Krzyż Milenijny. Podczas przemarszu można było usłyszeć pieśni patriotyczne a także ujrzeć barwy narodowe. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego pod obelisk poświęcony „Obrońcom wiary, bohaterom walk o wolną i suwerenną ojczyznę”. Przyłączając się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, wszyscy wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po uroczystym złożeniu kwiatów pod obeliskiem głos zabrał burmistrz – Józef Gruszczyk, który w swoim przemówieniu odniósł się do najistotniejszych wartości wolnej i niepodległej Ojczyzny. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w ostrowskim Centrum Kultury, którą swoim występem otworzył Chór Parafialny pod batutą Andrzeja Dąbkowskiego. Nieco później nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnej młodzieży, których fundatorem jest Fundacja Na Rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy. Kolejna na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta poprowadzona przez Annę Krawczyk – Durak. W specjalnie przygotowanym repertuarze patriotycznym, gościnnie wystąpiła Małgorzata Sobczyńska, Katarzyna Sobczyńska oraz Jarosław Lato. Następnie na scenie wystąpiły Rozkopaczewianki, młode solistki które debiutowały podczas tegorocznych dożynek gminno – parafialnych. Na zakończenie tej części, mogliśmy obejrzeć piękną a zarazem wzruszającą akademię z niezwykłym przesłaniem, którą przygotowali dla nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie pod kierunkiem Moniki Makowskiej - Demaire, Beaty Sachar oraz Andrzeja Dąbkowskiego.

Na zakończenie gminnych uroczystości odbył się bieg niepodległości, którego inicjatorem jest Jarosław Góźdź. Nagrody rzeczowe ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Orzeł Biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie. Jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu. Jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów! – koncertem patriotycznym „Ostrowianki – Polesianki” uczciły jubileusz 15 lecia zespołu.

    W sobotę, 17 listopada swoje święto obchodził Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki – Polesianki”, którego kierownikiem jest Bronisława Kubeluk. Z tej okazji odbył się VIII Koncert Pieśni Patriotycznej, który uroczyście zakończył gminne obchody 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie zaprezentowali się soliści, zespoły gminne a także zaprzyjaźnione z okolicznych miejscowości.

19 AKCJA POLACY RODAKOM

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o swoich bliskich. Co roku o naszych rodakach zza wschodniej granicy pamiętają mieszkańcy Lubelszczyzny. Już po raz 19. odbyła się akcja „Polacy Rodakom”. Paczki trafiły do naszych rodaków na Białorusi i Ukrainie. W akcji uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Ostrów Lubelski przekazali w tym roku 52 paczki. Zbiórka prowadzona była w szkołach, przedszkolu, jednostkach organizacyjnych gminy i sklepach Gminnej Spółdzielni SCH.

MIKOŁAJKI Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY -KONCERT CHARYTATYWNY „DZIECI-DZIECIOM”

Przedszkolaki, uczniowie szkół gminnych, wychowankowie Centrum Kultury – to oni zaprezentowali się na scenie podczas koncertu charytatywnego „Dzieci – Dzieciom”. Dodatkową atrakcją był finał konkursu plastycznego, Mikołaj i góra prezentów.

Tradycją dla mieszkańców naszej gminy jest coroczny koncert charytatywny, który odbywa się zawsze w okresie przedświątecznym. Ten czas jest dla nas niezwykle ważny, pełen refleksji i podsumowań… Za każdym razem wyciągamy pomocną dłoń do drugiego człowieka. Tym razem zbieraliśmy datki pieniężne dla Igi Tarasińskiej oraz Mileny i Moniki Koziej.

Koncert wzbogacony był wręczeniem nagród w konkursie plastycznym „Co zagraża dzieciom na wsi?” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. W tym dniu przybyli do nas znamienici goście, a zarazem sponsorzy naszej imprezy. Powitaliśmy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie: Jolantę Sobotę - Zastępcę Inspektora Okręgowego Państwowej Inspekcji Pracy, Katarzynę Fałek – Kurzynę, Tomasza Abramczyka i Mirosława Wyrwisza, a także przedstawicieli KRUS w Lubartowie – Zofię Sekułę – Cieniuch – kierownika referatu ubezpieczeń PTK oraz Marzenę Cupryn - Wasil. Nie zabrakło również gospodarza naszej gminy - Józefa Gruszczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Jerzego Sobicha, Sekretarza Gminy - Sylwii Szczepańskiej, a także dyrektorów gminnych szkół.

Jak na prawdziwe Mikołajki przystało, zjawił się Święty Mikołaj - taki prawdziwy! Z długą brodą i wielkim brzuchem. Na tą chwilę z niecierpliwością czekali wszyscy, nie tylko najmłodsi uczestnicy imprezy. Nasz gość przybył specjalnie, aby wręczyć wszystkim laureatom konkursu nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Burmistrza Ostrowa Lubelskiego. Dzieci, wpatrzone w Mikołaja, w napięciu oczekiwały na swoją kolej… Radość ich nie miała końca!

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, mogliśmy zobaczyć i usłyszeć grono niezwykle zdolnych artystów. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, a także podopieczni ostrowskiego Centrum Kultury uświetnili koncert swoimi występami. Biletem wstępu były datki pieniężne zbierane dla mieszkanek naszej gminy - Igi Tarasińskiej oraz Mileny i Moniki Koziej na dalsze leczenie i rehabilitację. W tym dniu nie zabrakło również Szkolnego Koła Caritas, Wolontariuszy z Zespołu Szkół oraz ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach z domowymi ciastami a także Warsztatów Terapii Zajęciowej ze stoiskiem rękodzieła artystycznego, kartkami i stroikami świątecznymi.

  Występujący artyści zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności muzycznych, tanecznych, jak również teatralnych.

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim oferuję szeroką i bogata ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiednich.

Zajęcia stałe:

 • Zajęcia manualne
 • Świetlica socjoterapeutyczna
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia taneczne:

- taniec nowoczesny
- taniec ludowy
- balet

 • Pracownia Orange   
 • Nauka gry na instrumentach        
 • Orkiestra Dęta   
 • Zajęcia proobronne „WATAHA”   
 • Klub Rozwiń Skrzydła

W placówce odbywały się także…

 • Sesje Rady Miejskiej   
 • Spotkania Gminnej Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom     Alkoholowym   
 • Spotkania Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego
 • Spotkania Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski   
 • Szkolenia
 • Pokazy
 • Próby Chóru Parafialnego
 • Próby Orkiestry Dętej   
 • Spotkania Klubu Seniora
 • Spotkania Organizacji Rolniczych   
 • Spektakle muzyczne dla dzieci i młodzieży
 • Akademie i szkolne projekty

Pod skrzydłami Centrum Kultury działają zespoły śpiewacze…

 • Ostrowianki – Polesianki
 • Rozkopaczewianki
 • Kaznowianki

W Centrum Kultury swoją siedzibę ma
redakcja biuletynu „Głos Ostrowa” w skład, której wchodzi:

- Iwona Drozd
- Joanna Gołębiowska
- Beata Bójko
- Izabela Marzęda
- Marcin Skrzypek

Iwona Drozd

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi