herb   Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego dnia 30 września 20l6 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowych tych organizacji.